Νόμος 4777-2021

Μαρ 9, 2021

 

Ψυχικό, 9 Μαρτίου 2021

 

Αγαπητοί Γονείς,

 

σε συνέχεια της χθεσινής αποστολής του Ν. 4777/2021 "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 25/17-02-2021), σας επισημαίνουμε, προς διευκόλυνσή σας, τα ακόλουθα σημεία:

 

1) ΜΕΡΟΣ Α', "Ρυθμίσεις θεμάτων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" : άρθρα 1 έως και 11.


2) Άρθρο 54 "Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α", το οποίο ορίζει ότι:

 

"1. Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, υποβάλλεται μόνο το μηχανογραφικό δελτίο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 3 του παρόντος. Το μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ και την παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 5 του παρόντος.

2. Η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με την παρ. 1, εκκινεί χωρίς να αναμένεται η έκδοση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι αποφάσεις της παρ. 4 και της περ. στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 4Β του Ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 2 του παρόντος σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων και της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών εκδίδονται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και αφορούν και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Tριτοβάθμια εκπαίδευση του σχολικού έτους 2020-2021.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι αποφάσεις της παρ. 5 και της περ. στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 4Β του Ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 2 του παρόντος σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, εκδίδονται έως τις 31 Μαρτίου 2021 και αφορούν και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Tριτοβάθμια εκπαίδευση του σχολικού έτους 2020-2021. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κοινοποίηση των αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κοινοποίηση γίνεται ομοίως έως τις 31 Μαρτίου 2021.

5. Για την εισαγωγή στην Tριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του Ν. 4186/2013 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ. των σχολικών ετών 2019-2020 και 2018-2019 εφαρμόζεται η ανωτέρω περίπτωση, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το 6% των θέσεων που αποδίδονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στους υποψηφίους των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2019-2020, κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταξύ των υποψηφίων του ανωτέρω σχολικού έτους, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις: α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 ή β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 σε ποσοστά ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων των περ. α΄ και β΄ που υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Τα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τις σχολές και τα τμήματα αρμοδιότητάς τους, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.

Για την εισαγωγή στην Tριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του Ν. 4186/2013 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 των υποψηφίων των ΓΕ.Λ.του σχολικού έτους 2019-2020 εφαρμόζεται η ανωτέρω περίπτωση, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το 4% των θέσεων που αποδίδονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στους υποψηφίους των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2019-2020 κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταξύ των υποψηφίων του ανωτέρω σχολικού έτους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ της παρούσας, σε ποσοστά ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων των ανωτέρω περιπτώσεων που υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Τα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τις σχολές και τα τμήματα αρμοδιότητάς τους, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.

Κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου της παρ. 1 του άρθρου 4Γ το σχολικό έτος 2021-2022 από τους υποψηφίους των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2019- 2020, ο αριθμός των επιλογών σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του επιστημονικού πεδίου ή των επιστημονικών πεδίων, στα οποία είχαν πρόσβαση κατά την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου το σχολικό έτος 2019-2020. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Για το σχολικό έτος 2020-2021 η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 13Δ του Ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή προστίθεται με το άρθρο 11 του παρόντος, δύναται να εκδοθεί ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή εισήγησης από το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) έως τις 31 Μαΐου 2021".  

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος
Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου
Κολλέγιο Αθηνών

 

Επιστροφή