Το «Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών–Κολλεγίου Ψυχικού» (που ιδρύθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/29558/1750/18.9.1992 απόφασης του Υπουργείου πολιτισμού (ΦΕΚ Β’ 598), όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/4359/8050/06.02.1995 (ΦΕΚ Β’ 125), 24055/987/30.03.2009 (ΦΕΚ Β’ 655) και υπ’ αριθμ. 5869/19.04.2022 (ΦΕΚ Β’ 2165/04.05.2022) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 30331/921/03.05.2010 (ΦΕΚ Β’ 712)  αποφάσεις και ισχύει μέχρι σήμερα (εφεξής το «Ωδείο»), αποτελεί ανεξάρτητη δραστηριότητα του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) και λειτουργεί μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος των Σχολείων του Ε.Ε.Ι.

 

1.  Έναρξη
Οι δραστηριότητες του Ωδείου αρχίζουν μετά την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. κατά χρόνο που προσδιορίζεται ειδικότερα ανά σχολικό έτος, στο οικείο τμήμα της ιστοσελίδας του Ε.Ε.Ι.:  https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs/interested-in/rules-conservatory.

2. Εγγραφές – ετήσια δίδακτρα – Διακοπή Φοίτησης

2.1 Οι εγγραφές στο Ωδείο γίνονται με την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Εγγραφής, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ε.Ι. (https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs). Η εγγραφή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού, από τους γονείς και τους συμμετέχοντες σπουδαστές (ή μόνον τους τελευταίους, αν είναι ενήλικοι), καθώς και ανάληψη της αντίστοιχης υποχρέωσης καταβολής του κόστους του προγράμματος στο οποίο αυτή αφορά.

Το κόστος συμμετοχής ανά πρόγραμμα και ανά περίοδο, παρατίθεται στην ιστοσελίδα του Ωδείου: https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs/conservatory.

 

2.2  Η εξόφληση των οφειλόμενων οικονομικών υποχρεώσεων, γίνεται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής προς το Ε.Ε.Ι. ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, EUROBANK και Πειραιώς), πάντοτε με τη χρήση της μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής και κατόπιν αποστολής από το Λογιστήριο του Ε.Ε.Ι., του σχετικού παραστατικού, ως ακολούθως:

•   Δίδακτρα έως €750,00 καταβάλλονται εφάπαξ εντός του 1ου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής.

•   Δίδακτρα άνω των €750,00 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού εντός του 1ου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής και το υπόλοιπο εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους).

2.3 Τα τμήματα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

2.4 Καθυστερημένη εγγραφή - Αλλαγή μαθήματος: Σε περίπτωση εγγραφής στο Ωδείο μετά το χρόνο έναρξης των μαθημάτων, η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των θέσεων. Το αυτό ισχύει και για την δυνατότητα αλλαγής μαθήματος ήδη εγγεγραμμένου σπουδαστή.

 

2.5 Διακοπή φοίτησης: Αν ο σπουδαστής διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τη φοίτησή του στο Ωδείο έως τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται το 15% του ετήσιου ποσού διδάκτρων.  Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023 και έως και την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται το 50% του ετήσιου ποσού διδάκτρων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολοκλήρου του ακαδημαϊκού έτους.

 

3. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

3.1 Γενικά: Κατά τη συμμετοχή τους στο Ωδείο, οι σπουδαστές οφείλουν να:

α. Συμπεριφέρονται με σεβασμό, ευγένεια και κοσμιότητα προς τους διδάσκοντες, συμμαθητές, το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Ε.Ε.Ι. και κάθε τρίτο πρόσωπο εν γένει πρόσωπο με το οποίο έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο λειτουργίας του Ωδείου.

β.   Απέχουν από κάθε μορφής βίαιη συμπεριφορά, σωματική ή ψυχολογική, ύβρι, χειροδικία, αυτοδικία, “bullying” από άτομα ή ομάδες και πάσης φύσεως παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής[1], συμμαθητών τους και κάθε άλλου προσώπου, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ωδείου, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. Τέτοια συμπεριφορά απαγορεύεται ρητά και δεν είναι ανεκτή.

γ.   Μην παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των τμημάτων του Ωδείου και κάθε δραστηριότητας που διοργανώνεται στο πλαίσιο αυτών.

δ.   Συμμορφώνονται άμεσα στις οδηγίες των διδασκόντων και γενικότερα όλου του προσωπικού του Ε.Ε.Ι..

ε.  Σέβονται και να προστατεύουν την περιουσία του Ε.Ε.Ι., καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους.

στ. Λύνουν τις διαφορές τους με κοσμιότητα και ευγένεια, επιλέγοντας τον διάλογο και χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Σε περίπτωση που χρειάζεται, να ζητούν τη συνδρομή κάποιου ενηλίκου.

ζ.    Μην προκαλούν φθορές και κάθε είδους όχληση στην περιουσία τρίτων και σε τρίτους, σε περίπτωση διεξαγωγής δραστηριότητας του Ωδείου εκτός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι.

 

3.2  Εμφάνιση: Κατά τη συμμετοχή τους στα τμήματα του Ωδείου, η εμφάνιση των σπουδαστών πρέπει να είναι κατάλληλη για την δραστηριότητα.

 

3.3 Κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών:

Το κάπνισμα, το αλκοόλ και η κατοχή ή η διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι., στα λεωφορεία  μεταφοράς και σε όλες τις εκδηλώσεις, οπουδήποτε αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Ωδείου, απαγορεύονται αυστηρά.

Μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’ 161/16.10.2019), το κάπνισμα (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού τσιγάρου) και η κατανάλωση προϊόντων καπνού, απαγορεύεται πλήρως και αυστηρώς σε όλους τους χώρους, κλειστούς, υπαίθριους ή στεγασμένους των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι., στο Παλαιό Ψυχικό (οδ. Στεφάνου Δέλτα αρ. 15) και στην Κάντζα Παλλήνης Αττικής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: απαγορεύεται το κάπνισμα (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού τσιγάρου) και η κατανάλωση προϊόντων καπνού, σε όλους τους χώρους παροχής εκπαίδευσης, στους κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, στους κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων, στους κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς επίσης στα παντός είδους κυλικεία (σχολικά και / ή αθλητικών εγκαταστάσεων) που λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι., στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα (επιβατηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ταξί και λεωφορεία) που εισέρχονται εντός των ως άνω εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι., κοκ. Οι παρανόμως καπνίζοντες – παραβάτες του παρόντος όρου, θα οδηγούνται πάραυτα εκτός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι.

3.4 Κυρώσεις: Η μη συμμόρφωση προς τους ανωτέρω κανόνες συνεπάγεται κυρώσεις στους συμμετέχοντες σπουδαστές, οι οποίες, αναλόγως της βαρύτητας και της συχνότητας της παράβασης, θα κλιμακώνονται, από προσωρινή μέχρι και οριστική αποστέρηση συμμετοχής στα τμήματα του Ωδείου. Ειδικότερα  σε  περίπτωση  που  θα  διαπιστωθεί  κατοχή,  χρήση  ή  διακίνηση  εξαρτησιογόνων  ουσιών, πέραν των ως άνω εσωτερικών κυρώσεων, το Ε.Ε.Ι. θα αναφέρει αμέσως το γεγονός στις κατά νόμον αρμόδιες Αρχές.

3.5 Έρευνα σε αντικείμενα σπουδαστών: Με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια όλων των σπουδαστών του Ωδείου, το Ε.Ε.Ι., δια των ειδικώς εξουσιοδοτημένων προς τούτο οργάνων του, δύναται να διενεργεί ελέγχους στις τσάντες αυτών και τα ερμάρια (λόκερ) που χρησιμοποιούν, τόσο προληπτικά, σε όλους τους σπουδαστές, όσο και κατασταλτικά, σε συγκεκριμένους εξ αυτών, επί σοβαρών υπονοιών παράβασης εκ μέρους τους των όρων του παρόντος. Κάθε τέτοια έρευνα θα διενεργείται με την τήρηση κάθε ενδεδειγμένου μέτρου για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των σπουδαστών, την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και την αποφυγή στιγματισμού τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ

4.1. Γενικά: Για τη διευκόλυνση της μεταφοράς σπουδαστών του Ωδείου που τυγχάνουν μαθητές των σχολείων του Ε.Ε.Ι., δρομολογούνται ειδικά λεωφορεία με μέριμνα του τελευταίου. Αναφορικά με την παρεχόμενη αυτή υπηρεσία μεταφοράς, ισχύουν τα ακόλουθα:

α.  Αιτήματα για χρήση της υπηρεσίες μεταφοράς υποβάλλονται από τους γονείς απευθείας προς το Τμήμα Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι.

β. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται μετά το τέλος των εγγραφών και προ της έναρξης των δραστηριοτήτων και δράσεων, οπότε και προσδιορίζονται τα τυχόν καταβλητέα κόμιστρα. Συμμετέχοντες μαθητές οι οποίοι κάνουν χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς για την μετάβαση προς και την αποχώρησή τους από τα σχολεία του Ε.Ε.Ι., δεν επιβαρύνονται με επιπλέον κόμιστρα για τη μεταφορά στο πλαίσιο λειτουργίας του Ωδείου.

γ. Λόγω περιορισμένου αριθμού λεωφορείων, κατά την εγγραφή στα δρομολόγια τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

δ.  Οι γονείς των μαθητών όλων των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων έχουν την υποχρέωση και ευθύνη να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στην καθορισμένη στάση. Στην περίπτωση, κατά την οποία γονέας - ή ο προκαθορισμένος αντιπρόσωπός του - δεν είναι παρών για την παραλαβή του παιδιού του, ο συνοδός του σχολικού λεωφορείου δεν θα αποβιβάζει το μαθητή στην καθορισμένη στάση και το παιδί θα παραλαμβάνεται από τον έχοντα την επιμέλεια γονέα του ή /και έτερο εξουσιοδοτημένο από τον γονέα πρόσωπο σε μία από τις επόμενες στάσεις ή από την Κεντρική Πύλη του Κολλεγίου, στο Π. Ψυχικό, Στεφάνου Δέλτα 15 (210 6798162), το συντομότερο δυνατό.  Στην περίπτωση που γονείς μαθητών των τάξεων 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού επιθυμούν την αποβίβαση των παιδιών τους χωρίς να είναι αναγκαία η δική τους παρουσία στην καθορισμένη στάση, οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως κατά την (ηλεκτρονική) εγγραφή του παιδιού την επιθυμία τους αυτή, αναλαμβάνοντας πλήρως και αποκλειστικώς τις προκύπτουσες ευθύνες. Οι μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΙΒ DP αποβιβάζονται από τα λεωφορεία χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των γονέων τους στην καθορισμένη στάση.

ε.   Για τους μαθητές του Δημοτικού αιτήσεις γονέων για προσωρινή ή έκτακτη αλλαγή σχολικού λεωφορείου ή/και στάσης από τον συνήθη τρόπο μετακίνησης τους προς και από το Σχολείο, θα ικανοποιούνται μόνο εφ’όσον υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΕΙ, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν και μέχρι ώρα 15:00 αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το νέο σχολικό λεωφορείο θα διαθέτει κενή θέση.

στ. Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα για εξυπηρέτηση των μαθητών σε σημεία εκτός των προκαθορισμένων από το Τμήμα Μεταφοράς διαδρομών.

 

4.2 Υποχρεώσεις μαθητών & γονέων:  

α.      Για λόγους ασφαλείας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου του λεωφορείου δεν επιτρέπεται στους μαθητές να είναι όρθιοι, να μετακινούνται ή να αλλάζουν θέση.

β.      Για λόγους ασφαλείας, μετά την αναχώρηση του σχολικού λεωφορείου από τη θέση στάθμευσής του στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι., δεν επιτρέπεται η περαιτέρω επιβίβαση μαθητών.

γ.       Κατά την εκτέλεση του δρομολογίου του λεωφορείου δεν επιτρέπεται το άνοιγμα παραθύρων χωρίς την άδεια του συνοδού και απαγορεύεται αυστηρά να βγάλει κανείς το κεφάλι ή το χέρι του έξω, διότι αυτό συνεπάγεται κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.

δ.       Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία στο πλαίσιο του Ωδείου, οφείλουν να συμπεριφέρονται με τρόπο κόσμιο, ακριβώς όπως και στους σχολικούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη τους πως ό,τι ισχύει σχετικά με τη συμπεριφορά τους κατά την παραμονή τους στο σχολείο, ισχύει και κατά την παραμονή τους στο σχολικό λεωφορείο, το οποίο αποτελεί προέκταση του σχολείου.

ε.       Αυθάδεια και γενικώς ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εκ μέρους των μαθητών προς τον οδηγό και τον συνοδό, φθορά, βλάβη, ρύπανση ή ζημιά του σχολικού λεωφορείου, απαγορεύονται, ελέγχονται και δύναται να επισύρουν κυρώσεις στους υπαίτιους.

στ.    Η δαπάνη αποκατάστασης ζημιών, φθορών, βλαβών, ρύπανσης σχολικού λεωφορείου, βαρύνει αποκλειστικώς τους γονείς του υπαίτιου μαθητή, ή τον ίδιο εάν είναι ενήλικος.

ζ.        Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία οφείλουν να τηρούν πιστά τα άρθρα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τα οποία αφορούν στους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η παράβαση οποιουδήποτε σχετικού άρθρου από μεταφερόμενο μαθητή που επιφέρει την επιβολή προστίμου στον οδηγό του λεωφορείου, όπως π.χ. η μη χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας, η αδικαιολόγητη παραμονή σε όρθια θέση κ.ο.κ., έχει ως συνέπεια, εκτός από τον έλεγχο του παραβάτη μαθητή και την πιθανή επιβολή κυρώσεων σε αυτόν, την εκ μέρους των γονέων του ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής του επιβληθέντος στον οδηγό προστίμου.

η.      Η υπεύθυνη συνοδός έχει το δικαίωμα να κάνει τις απαιτούμενες συστάσεις και παρατηρήσεις στους μαθητές, εφόσον επιδεικνύουν συμπεριφορά που αποκλίνει από τους παρόντες κανόνες, προκαλεί όχληση στους λοιπούς μαθητές, ή / και διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή του δρομολογίου.

θ.      Σε περίπτωση βλάβης λεωφορείου με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του, οι μαθητές παραμένουν μέσα σ’ αυτό μέχρι την άφιξη άλλου οχήματος και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατρέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο εξ αιτίας της βλάβης. Σε αντίθετη περίπτωση, οδηγούνται από τον συνοδό σε απόλυτα ασφαλές σημείο.

ι.        Ο αριθμός των θέσεων των μαθητών εντός του οχήματος είναι συγκεκριμένος και καθορισμένος. Όταν οι θέσεις δεν είναι συμπληρωμένες, για λόγους πρόσθετης ασφάλειας δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνεται η πρώτη σειρά καθισμάτων, καθώς επίσης και η τελευταία, η λεγόμενη «πεντάδα». Κάθε μαθητής έχει συγκεκριμένη θέση η οποία καταγράφεται στο πλάνο θέσεων του οχήματος το οποίο καθημερινά επιβεβαιώνει η Συνοδός και το παραδίδει στο Τμήμα Μεταφοράς.

ια.    Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η χρήση συσκευών που παράγουν ήχο (π.χ. κασετόφωνο/ραδιόφωνο/CD κλπ.) με τρόπο ώστε να προκαλείται ενόχληση στους επιβαίνοντες ή τον οδηγό καθώς και η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση εντός του λεωφορείου και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Απαγορεύεται επίσης η πρόκληση θορύβου (π.χ. φωνασκίες, διαπληκτισμοί), ώστε ο οδηγός να είναι απερίσπαστος στην οδήγηση του οχήματος για την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων. Ειδικότερα για τους μαθητές του Δημοτικού απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής.

ιβ.    Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση των μεγαλύτερων μαθητών να μην ενοχλούν τους μικρότερους, τόσο μέσα στο σχολικό λεωφορείο, όσο και κατά την αναμονή στις στάσεις.

ιγ.     Τα λεωφορεία αναχωρούν από τις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. την καθορισμένη ώρα, μετά το πέρας των μαθημάτων του Ωδείου και σύμφωνα με το γνωστοποιημένο στους γονείς των συμμετεχόντων μαθητών πρόγραμμα, χωρίς άλλη προειδοποίηση. Μαθητές που χάνουν το σχολικό λεωφορείο επιστροφής από το σχολείο πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Μεταφοράς για ενημέρωση και προκειμένου να διευκολυνθούν στην επικοινωνία τους με τους γονείς τους.

 

4.3 Οι προαναφερθέντες κανόνες συμπεριφοράς κατά τη μεταφορά, είναι δεσμευτικοί και εφαρμόζονται για όλους τους σπουδαστές του Ωδείου, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι μαθητές των σχολείων του Ε.Ε.Ι., σε περίπτωση που κάνουν χρήση λεωφορείων για μετακίνησή τους στο πλαίσιο των δράσεων του Ωδείου (π.χ. συναυλίες).

 

5. Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των γονέων και των σπουδαστών που εγγράφονται στο Ωδείο, υπάρχει ειδικό έντυπο ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. στην σελίδα των Ειδικών Προγραμμάτων, στα οποία λειτουργικά εντάσσεται το Ωδείο:  https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs/interested-in/privacy-policy. Το έντυπο αυτό αποτελεί προσάρτημα (Β) του Δελτίου Εγγραφής στο Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού.

 

6. ΔΙΑΦΟΡΑ

6.1 Απολεσθέντα Αντικείμενα: Αν και κατά την παραμονή των σπουδαστών του Ωδείου στις εγκαταστάσεις του, το Ε.Ε.Ι. φροντίζει τα προσωπικά αντικείμενα αυτών, εντούτοις δεν υπέχει ευθύνη για τυχόν απώλειά τους. Απολεσθέντα αντικείμενα που βρέθηκαν στους χώρους των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. παραμένουν μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του Ωδείου σε συγκεκριμένο χώρο και το Ε.Ε.Ι. αποφασίζει τον τρόπο διάθεσής τους σε περίπτωση που δεν αναζητηθούν.

 

6.2 Γραμματεία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Ωδείου, στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ (εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. στο Π. Ψυχικό Αττικής – Στεφάνου Δέλτα αρ. 15, Τ.Κ. 154252) καθημερινά 08:30 - 15:30 και Σάββατο 09:00 – 13:00 στα τηλέφωνα: 210 6798192 και 210 6726452, Δευτέρα με Παρασκευή 08:30 – 17:30 στο τηλέφωνο: 210 6042200 και στο e-mail: [email protected].

 

*******************


[1] «Παρενόχληση» είναι κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά που σχετίζεται με το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου προσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

«Σεξουαλική Παρενόχληση» είναι κάθε ανεπιθύμητη λεκτική, ψυχολογική ή σωματική συμπεριφορά άμεσου ή έμμεσου σεξουαλικού χαρακτήρα, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό.