Τα ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ αποτελούν ανεξάρτητη δραστηριότητα του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ) και διεξάγονται μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος των Σχολείων του Ε.Ε.Ι.

Έναρξη
Οι αθλητικές δραστηριότητες των Ειδικών Προγραμμάτων αρχίζουν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία του ΕΕΙ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Ειδικά Προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs.

Εγγραφές – ετήσια δίδακτρα

Οι αιτήσεις για εγγραφές υποβάλλονται:

  • Στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων (εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. επί της οδού Στεφάνου Δέλτα αρ. 15, στο Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος), από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 08:30-15:30.
  • Με fax (210.6744970) ή με e-mail ([email protected]) αποστέλλοντας το σχετικό Δελτίο Εγγραφής (που υπάρχει στο σύνδεσμο https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs).

Η εγγραφή ισχύει μόνο μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής και την καταβολή του καθορισμένου ποσού που αναφέρεται στο εν λόγω Δελτίο Εγγραφής και στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας των Ειδικών Προγραμμάτων, αντίγραφο των οποίων έλαβε ο Γονέας και αποδέχεται με την υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής.

Τα τμήματα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

Δίδακτρα Αθλητικών

Ημέρες/Εβδομάδα1234
Γενικό πρόγραμμα
€330€600€810€960
Κολύμβηση€370€660€900€1.080
Αγωνιστική κολύμβηση
   €500
Ακαδημία στίβου
   €400

 

(*) Οι τιμές αναφέρονται στην περίπτωση που ο μαθητής παρακολουθεί το ίδιο μάθημα


Εξόφληση διδάκτρων
Οι εγγραφές (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών, με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το Ε.Ε.Ι. ειδική Ταυτότητα Πληρωμής το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2021.

  • Δίδακτρα έως €750 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2021 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής.
  • Δίδακτρα άνω των €750 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού το 1ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2021 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο εντός του Ιανουαρίου 2022).


Καθυστερημένη εγγραφή - Αλλαγή μαθήματος

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κατά τη διάρκεια λειτουργίας των προγραμμάτων και μόνο για τα τμήματα όπου υπάρχουν θέσεις.  Η δυνατότητα και οι όροι εγγραφής  στην περίπτωση αυτή θα υποδεικνύονται από τη Γραμματεία. Το ίδιο ισχύει και για όσους επιθυμούν αλλαγή μαθήματος.

Σχολικά/Μεταφορά

Προς εξυπηρέτηση  των εγγεγραμμένων στα Ειδικά Προγράμματα μαθητών που φοιτούν στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. δρομολογούνται ειδικά λεωφορεία σε καθορισμένους από το Τμήμα Μεταφοράς οδικούς άξονες με συγκεκριμένες στάσεις. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται μετά το τέλος των εγγραφών και προ της έναρξης των δραστηριοτήτων, οπότε και προσδιορίζονται τα τυχόν κόμιστρα. Αιτήματα για χρήση λεωφορείων υποβάλλονται από το γονέα απευθείας στο Τμήμα Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. Σημειώνεται ότι αιτήματα που  αφορούν σημεία εκτός των προκαθορισμένων από το Τμήμα Μεταφοράς διαδρομών δεν γίνονται δεκτά. Κατά την εγγραφή στα δρομολόγια, λόγω περιορισμένου  αριθμού λεωφορείων, τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Διακοπή μαθήματος

Αν ο μαθητής διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τη φοίτηση του εντός των δύο πρώτων εβδομάδων λειτουργίας του προγράμματος ή στην περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την εγγραφή, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται μόνο το 25% του ετήσιου ποσού διδάκτρων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά τη 2η εβδομάδα εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολόκληρου του σχολικού έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως πριν από τη 2η εβδομάδα, πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.

Ειδικός όρος COVID-19:

Το ΕΕΙ υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί αυστηρά όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού, όπως αυτά κατά περίπτωση εξειδικεύονται από τον ΕΟΔΥ, και τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δομών και αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την είσοδο των συμμετεχόντων μαθητών στις αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του Ε.Ε.Ι., όπου λαμβάνει χώρα η εκάστοτε προπόνηση θα τηρείται, με ευθύνη του Ε.Ε.Ι., Κατάλογος Εισερχομένων-Εξερχομένων, για το ενδεχόμενο ιχνηλάτησης επαφών λόγω COVID-19.

Αν μαθητής Σχολείου του ΕΕΙ ή μαθητής άλλου σχολείου που συμμετέχει στα Ειδικά Προγράμματα, παρουσιάσει το παραμικρό σύμπτωμα που δύναται να σχετίζεται με τον νέο κορωνοϊό (π.χ. πυρετός, βήχας, κλπ) ή έρθει σε κοντινή επαφή με οιοδήποτε πρόσωπο που εμφανίζει τέτοιο σύμπτωμα ή, κατά μείζονα λόγο, με πρόσωπο που διαγνωστεί πάσχον από τον νέο κορωνοϊό, τότε οι έχοντες την επιμέλεια γονείς του υποχρεούνται και αναλαμβάνουν:

(α) Να διατηρήσουν το τέκνο τους σε απομόνωση, σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρχών, και σε καμία περίπτωση να μην επιτρέψουν να παρακολουθήσει κανένα από τα μαθήματα των Ειδικών Προγραμμάτων, ούτε και να εισέλθει για οποιονδήποτε άλλον λόγο σε καμία εγκατάσταση του ΕΕΙ ή / και να έλθει σε κοντινή επαφή με οιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στα Ειδικά Προγράμματα, εργάζεται για το ΕΕΙ ή είναι μαθητής των σχολείων του.

(β) Να ενημερώσουν εντελώς άμεσα τη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων, στα στοιχεία που αναγράφονται αμέσως κατωτέρω.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, αλλά και οποιουδήποτε μέτρου που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μεταδοτικής ασθένειας, ιδίως του νέου κορωνοϊού, είναι ενδεχόμενο να αναζητηθεί αστική (αποζημιωτική) αλλά και ποινική ευθύνη των γονέων, η οποία, υπό προϋποθέσεις, τιμωρείται ακόμη και με ισόβια κάθειρξη (άρθρο 285 Ποινικού Κώδικα, ιδίως παράγραφος 3).

Στην απευκταία περίπτωση εμφάνισης κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων εντός της σχολικής κοινότητας και / ή μετάδοσης του νέου κορωνοϊού σε μαθητή των Ειδικών Προγραμμάτων και / ή σε μέλος της οικογένειάς του και / ή νόσησης από COVID-19 οιουδήποτε εξ αυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι το ΕΕΙ θα έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις του εκ του νόμου και όλες τις οδηγίες των Αρχών, ουδεμία αξίωση ή απαίτηση θα υφίσταται κατά του ΕΕΙ για την αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως ζημίας και /ή την αποκατάσταση ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.


Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα
Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των γονέων και των μαθητών που εγγράφονται στα Ειδικά Προγράμματα του Ε.Ε.Ι., υπάρχει ειδικό έντυπο ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. στην σελίδα των Ειδικών Προγραμμάτων (https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs/interested-in/privacy-policy).  Το έντυπο αυτό αποτελεί προσάρτημα (Β) του Δελτίου Εγγραφής στο Πρόγραμμα Αθλητικών των Ειδικών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι.

Κανονισμός

Οι κανόνες λειτουργίας των Σχολείων του ΕΕΙ, ισχύουν και για τη λειτουργία των Ειδικών Προγραμμάτων. Με την κατάθεση του Δελτίου Εγγραφής, οι γονείς λαμβάνουν γνώση του παρόντος ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας των Ειδικών Προγραμμάτων ο οποίος προσαρτάται στο Δελτίο Εγγραφής και η αποδοχή του είναι απαραίτητη για την εγγραφή του μαθητή στο ειδικό πρόγραμμα που θα επιλέξει.

 

Γραμματεία
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ, καθημερινά 08:30 - 15:30.

Επικοινωνία
Τηλέφωνα: 210 6798192 και 210 6726452 Fax: 210 6744970
Email: [email protected]

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Ειδικά Προγράμματα,  Τ.Θ. 65005, 15410 Ψυχικό