ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ[1] 2024 - 2025

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Τα Ειδικά Προγράμματα αποτελούν προαιρετικής παρακολούθησης δραστηριότητες και δράσεις αθλητικού, εκπαιδευτικού, μορφωτικού κι επιμορφωτικού περιεχομένου, που διοργανώνει το Ε.Ε.Ι.  μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος των Σχολείων του Ε.Ε.Ι. Τα Ειδικά Προγράμματα αρχίζουν, στο Ψυχικό μία (1) εβδομάδα και στην Κάντζα δύο (2) εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι.

Β.  ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ[2]- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Εγγραφές: Οι εγγραφές στα Ειδικά Προγράμματα γίνονται με την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Εγγραφής, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ε.Ι. (https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs). Τα εκάστοτε διαθέσιμα προγράμματα και η διάρκειά τους, παρατίθενται στην ιστοσελίδα των Ειδικών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι.: https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs.   

Τα προγράμματα και τα επιμέρους τμήματά τους, πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών ανά σχολικό έτος. Η εγγραφή στα Ειδικά Προγράμματα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού, από τους γονείς και τους συμμετέχοντες μαθητές. Ειδικώς για τα Ειδικά Προγράμματα αθλητικής φύσης (πρόγραμμα «Αθλητισμός – Χορός»), η εγγραφή προϋποθέτει και συνεπάγεται επιπροσθέτως και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση εγγραφής στα Ειδικά Προγράμματα μετά το χρόνο έναρξης αυτών, η δυνατότητα συμμετοχής του μαθητή σε αυτά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των θέσεων. Το αυτό ισχύει και για την δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ήδη εγγεγραμμένου μαθητή.

Οι εγγραφές κλείνουν προσωρινά για μία εβδομάδα πριν την έναρξη των προγραμμάτων για την διασφάλιση της ομαλής έναρξης των μαθημάτων.

2. Οικονομικοί Όροι: Το εκάστοτε κόστος συμμετοχής ανά πρόγραμμα και ανά περίοδο, παρατίθεται στην ιστοσελίδα των Ειδικών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι.: https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs.

Η υποβληθείσα εκ μέρους του/των γονέα/γονέων Αίτηση Εγγραφής φέρει χαρακτήρα δεσμευτικό για τη χρέωση του κόστους του προγράμματος στο οποίο έχει εγγραφεί ο μαθητής. Η εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων για τη συμμετοχή στα Ειδικά Προγράμματα, γίνεται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής προς το Ε.Ε.Ι. ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, EUROBANK και Πειραιώς), πάντοτε με τη χρήση της μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής και κατόπιν αποστολής από το Λογιστήριο του Ε.Ε.Ι., του σχετικού παραστατικού, ως ακολούθως:

  • Δίδακτρα έως €750,00 καταβάλλονται εφάπαξ εντός του 1ου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής.
  • Δίδακτρα άνω των €750,00 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού εντός του 1ου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής και το υπόλοιπο εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους).

Αν κάποιο πρόγραμμα δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του Ε.Ε.Ι., επιστρέφεται κατόπιν συνεννόησης ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε. 

Γ. ΦΟΙΤΗΣΗ
1. Διακοπή Φοίτησης: Αν ο μαθητής επιθυμεί να διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τη φοίτηση του εντός των δύο πρώτων εβδομάδων λειτουργίας του προγράμματος ή, στην περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής, εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την εγγραφή, η διακοπή διενεργείται κατόπιν έγγραφης αίτησης των γονέων και καταβάλλεται μόνο το 25% του ετήσιου ποσού διδάκτρων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά τον παραπάνω χρόνο, παραμένει καταβλητέο το συνολικό ποσό των οφειλόμενων διδάκτρων.

2. Απουσίες: Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, οι γονείς πρέπει να ειδοποιούν τα Ειδικά Προγράμματα γραπτώς με email και να αναφέρουν τους λόγους της απουσίας.  Εάν η απουσία οφείλεται σε ασθένεια του μαθητή και η νόσος είναι μεταδοτική, κατά την επάνοδο του μαθητή στο πρόγραμμα, προσκομίζεται Ιατρική Βεβαίωση περί του ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα μετάδοσης της νόσου και ότι μπορεί ακίνδυνα να παρακολουθήσει το παιδί τα Ειδικά Προγράμματα.

 

Δ.  ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1. ΓενικάΚαθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των Ειδικών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι., τυγχάνουν εφαρμογής, αναλογικά και στο βαθμό που τα αφορά, οι Βασικοί Κανόνες Φοίτησης και Σχολικής Ζωής της σχολικής μονάδας του Ε.Ε.Ι. στην οποία φοιτά ο μαθητής, καθώς και ο Κώδικας Δεοντολογίας Γονέων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οι συμμετέχοντες μαθητές οφείλουν ιδίως να:

α. Συμπεριφέρονται με σεβασμό, ευγένεια και κοσμιότητα προς τους διδάσκοντες, συμμαθητές, το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Ε.Ε.Ι., τις/τους συνοδούς και οδηγούς των λεωφορείων και κάθε τρίτο πρόσωπο εν γένει πρόσωπο με το οποίο έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο διεξαγωγής των Ειδικών Προγραμμάτων.

β. Απέχουν από κάθε μορφής βίαιη συμπεριφορά, σωματική ή ψυχολογική, ύβρι, χειροδικία, αυτοδικία, “bullying” από άτομα ή ομάδες και πάσης φύσεως παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής[3], συμμαθητών τους και κάθε άλλου προσώπου, στο πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Προγραμμάτων, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. Τέτοια συμπεριφορά απαγορεύεται ρητά και δεν είναι ανεκτή. Επί περιστατικών που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, τυγχάνει εφαρμογής ο Κανονισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης με Καταγγέλλοντα ή Καταγγελλόμενο Μαθητή ή Μαθήτρια.

γ. Μην παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των τμημάτων των Ειδικών Προγραμμάτων και κάθε δραστηριότητας που διοργανώνεται στο πλαίσιο αυτών.

δ.  Συμμορφώνονται άμεσα στις οδηγίες των διδασκόντων και γενικότερα όλου του προσωπικού του Ε.Ε.Ι..

ε. Σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους.

στ. Λύνουν τις διαφορές τους με κοσμιότητα και ευγένεια, επιλέγοντας τον διάλογο και χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Σε περίπτωση που χρειάζεται, να ζητούν τη συνδρομή κάποιου ενηλίκου.

ζ.  Μην προκαλούν φθορές και κάθε είδους όχληση στην περιουσία τρίτων και σε τρίτους, σε περίπτωση διεξαγωγής δραστηριότητας των Ειδικών Προγραμμάτων εκτός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι.

Τα παραπάνω αντανακλούν και την προσδοκώμενη από τους γονείς των συμμετεχόντων μαθητών συμπεριφορά.

2. Εμφάνιση: Κατά τη συμμετοχή τους στα Ειδικά Προγράμματα, οι μαθητές πρέπει να φορούν ρούχα κατάλληλα για την δραστηριότητα. Ειδικώς για τη συμμετοχή στα μαθήματα κολύμβησης, οι μαθητές πρέπει απαραιτήτως να φορούν μαγιό και σκουφάκι του Κολλεγίου.

3. Κινητά τηλέφωνα και συστήματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας: Η κατοχή κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικών συσκευών / παιχνιδιών καθώς και οποιουδήποτε μέσου επεξεργασίας ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων απαγορεύεται (απόφαση 132328/Γ2/7-12-2006 και εγκύκλιοι 100553/Γ2/4-9-2012 και Φ.25/103373/Δ1/22.06.2018 του Υπουργείου Παιδείας). Ειδικώς για τους μαθητές του Δημοτικού, απαγορεύεται η κατοχή και χρήση και κάθε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. Απαγορεύεται κάθε είδους φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. (εσωτερικούς και εξωτερικούς) χωρίς την άδεια του αρμόδιου προς τούτο εκπροσώπου του.

4. Έρευνα σε αντικείμενα μαθητών: Με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια του μαθητικού πληθυσμού, το Ε.Ε.Ι., δια των ειδικώς εξουσιοδοτημένων προς τούτο οργάνων του, δύναται να διενεργεί ελέγχους στις τσάντες και τα ερμάρια (λόκερ) που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες στα Ειδικά Προγράμματα. Οι έλεγχοι αυτοί θα λαμβάνουν χώρα τόσο προληπτικά, σε όλους τους μαθητές, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όσο και κατασταλτικά, σε συγκεκριμένους μαθητές, επί σοβαρών υπονοιών παράβασης εκ μέρους τους των όρων του παρόντος και θα διενεργούνται με την τήρηση κάθε ενδεδειγμένου μέτρου για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των μαθητών, την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και την αποφυγή στιγματισμού τους στο σχολικό περιβάλλον.

5. Κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών: Το κάπνισμα, το αλκοόλ και οι εξαρτησιογόνες ουσίες είναι καταστροφικές για την υγεία, σωματική, πνευματική  και ψυχική.  Σύμφωνα  με την εκπαιδευτική  νομοθεσία,  το κάπνισμα  απαγορεύεται  για τους μαθητές. Με το Ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3868/2010 και τον Ν. 4633/2019 και με την υπ’ αριθ. Δ2β/οικ.8809/31.1.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε όλους τους δημόσιους χώρους και ειδικότερα σε όλους τους χώρους που παρέχεται   εκπαίδευση. Επομένως, το κάπνισμα (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού τσιγάρου) και η κατανάλωση προϊόντων καπνού, απαγορεύεται πλήρως και αυστηρώς για όλους, σε όλους τους χώρους, κλειστούς, υπαίθριους ή στεγασμένους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι., στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα (επιβατηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ταξί και λεωφορεία, κλπ.) που εισέρχονται σε αυτές.

Το κάπνισμα, η κατοχή και / ή κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση, η κατοχή ή η διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι.,  στα λεωφορεία  μεταφοράς,  στις εκδρομές και σε όλες τις εκδηλώσεις (αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές), οπουδήποτε αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Ειδικών Προγραμμάτων, απαγορεύονται αυστηρά.

6. Κυρώσεις: Η μη συμμόρφωση προς τους ανωτέρω κανόνες συνεπάγεται κυρώσεις στους συμμετέχοντες μαθητές, οι οποίες, αναλόγως της βαρύτητας και της συχνότητας της παράβασης, θα κλιμακώνονται, από προσωρινή μέχρι και οριστική αποστέρηση συμμετοχής στα Ειδικά Προγράμματα. Ειδικότερα  σε  περίπτωση  που  θα  διαπιστωθεί  κατοχή,  χρήση  ή  διακίνηση  εξαρτησιογόνων  ουσιών, πέραν των ως άνω εσωτερικών κυρώσεων, το Ε.Ε.Ι. θα αναφέρει αμέσως το γεγονός στις κατά νόμον αρμόδιες Αρχές.

7. Εκδρομές: Σε περίπτωση διενέργειας εκδρομής, στο πλαίσιο των Ειδικών Προγραμμάτων, συμπληρωματικά προς το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού, ισχύουν και τα ειδικώς αναφερόμενα στον Κανονισμό Μονοήμερων & Πολυήμερων Εκδρομών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

 

Ε.   ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η συμμετοχή των μαθητών στα Ειδικά Προγράμματα, πραγματοποιείται στη βάση της Ιατρικής Βεβαίωσης και τυχόν πρόσθετων ιατρικών πληροφοριών και εγγράφων που έχουν συλλεγεί κατά τις εγγραφές στο σχολείο για το ίδιο με τις εγγραφές στα Ειδικά Προγράμματα σχολικό έτος. Για την γνωστοποίηση αυτή της Ιατρικής Βεβαίωσης στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων αλλά και κάθε άλλη υπηρεσία ή / και αδειοδοτημένο φορέα του Ε.Ε.Ι. σε προγράμματα και δράσεις των οποίων εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια για το ίδιο σχολικό έτος, έχει ληφθεί ρητή συγκατάθεση των γονέων του, κατά την εγγραφή στο σχολείο.

Σε κάθε περίπτωση, προς το σκοπό της ασφαλούς συμμετοχής και της αποτελεσματικής πλαισίωσης και υποστήριξής εκάστου μαθητή κατά τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, οι ασκούντες την επιμέλεια γονείς/κηδεμόνες αυτού, παροτρύνονται να θέσουν υπόψη της Γραμματείας των Ειδικών Προγραμμάτων οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή και έγγραφο σχετικό με την κατάσταση της γενικότερης υγείας του τέκνου τους, σωματικής και ψυχικής, την τυχόν ύπαρξη αναπηρίας ή και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτου περιστατικού που σχετίζεται με αυτό και ενδέχεται να συμβεί εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. και κατά τη λειτουργία των Ειδικών Προγραμμάτων. Εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. λειτουργεί  Σταθμός  Πρώτων Βοηθειών («Ιατρείο»). Στο Σταθμό βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια των Ειδικών Προγραμμάτων νοσηλεύτρια, η οποία προσφέρει πρώτες βοήθειες σε όλες τις έκτακτες περιπτώσεις και η οποία, αναφορικά με τα αθλητικής φύσης Ειδικά Προγράμματα(«Αθλητισμός – Χορός»), λαμβάνει γνώση των ιατρικών βεβαιώσεων που απαιτούνται και τυχόν λοιπών εντύπων υγείας που προσκομίζονται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

 

ΣΤ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των γονέων και των μαθητών που εγγράφονται στα Ειδικά Προγράμματα του  Ε.Ε.Ι., υπάρχει ειδικό έντυπο ενημέρωσης (Δήλωση Επεξεργασίας Δεδομένων από το Ε.Ε.Ι. – προσβάσιμο εδώ) στην Ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. στην υποσελίδα των Ειδικών Προγραμμάτων https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs. Ειδικώς δε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υγείας των μαθητών τα οποία εμπεριέχονται στην Ιατρική Βεβαίωση αλλά και όσα συλλέγονται στο πλαίσιο εγγραφής και συμμετοχής στα Ειδικά Προγράμματα του Ε.Ε.Ι., βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι., στην υποσελίδα της Ιατρικής Υπηρεσίας (https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/campus-life/medical-care-first-aid/privacy-notice-medical). Δήλωση - Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών ιατρικών δεδομένων μαθητών (εδώ).  Τα έντυπα αυτά αποτελούν παραρτήματα της αίτησης εγγραφής στα Ειδικά Προγράμματα.

 

Ζ.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ

1. Γενικά: Για τη μεταφορά των μαθητών των Ειδικών Προγραμμάτων δρομολογούνται ειδικά λεωφορεία με μέριμνα του Ε.Ε.Ι.. Αναφορικά με την παρεχόμενη αυτή υπηρεσία μεταφοράς, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Αιτήματα για χρήση της υπηρεσίες μεταφοράς υποβάλλονται από τους γονείς απευθείας προς το Τμήμα Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι.

β. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται μετά το τέλος των εγγραφών και προ της έναρξης των δραστηριοτήτων και δράσεων, οπότε και προσδιορίζονται τα τυχόν καταβλητέα κόμιστρα. Συμμετέχοντες μαθητές οι οποίοι κάνουν χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς για την μετάβαση προς και την αποχώρησή τους από τα σχολεία του Ε.Ε.Ι., δεν επιβαρύνονται με επιπλέον κόμιστρα για τη μεταφορά στο πλαίσιο των Ειδικών Προγραμμάτων.

γ. Λόγω περιορισμένου αριθμού λεωφορείων, κατά την εγγραφή στα δρομολόγια τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

δ. Οι γονείς των μαθητών όλων των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων έχουν την υποχρέωση και ευθύνη να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στην καθορισμένη στάση. Στην περίπτωση, κατά την οποία γονέας - ή ο προκαθορισμένος αντιπρόσωπός του - δεν είναι παρών για την παραλαβή του παιδιού του, ο συνοδός του σχολικού λεωφορείου δεν θα αποβιβάζει το μαθητή στην καθορισμένη στάση και το παιδί θα παραλαμβάνεται από τον έχοντα την επιμέλεια γονέα του ή /και έτερο εξουσιοδοτημένο από τον γονέα πρόσωπο σε μία από τις επόμενες στάσεις ή από την Κεντρική Πύλη του Κολλεγίου, στο Π. Ψυχικό, Στεφάνου Δέλτα 15 (210 6798162), το συντομότερο δυνατό.  Στην περίπτωση που γονείς μαθητών των τάξεων 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού επιθυμούν την αποβίβαση των παιδιών τους χωρίς να είναι αναγκαία η δική τους παρουσία στην καθορισμένη στάση, οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως κατά την (ηλεκτρονική) εγγραφή του παιδιού την επιθυμία τους αυτή, αναλαμβάνοντας πλήρως και αποκλειστικώς τις προκύπτουσες ευθύνες. Οι μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΙΒ DP αποβιβάζονται από τα λεωφορεία χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των γονέων τους στην καθορισμένη στάση.

ε. Για τους μαθητές του Δημοτικού αιτήσεις γονέων για προσωρινή ή έκτακτη αλλαγή σχολικού λεωφορείου ή/και στάσης από τον συνήθη τρόπο μετακίνησης τους προς και από το Σχολείο, θα ικανοποιούνται μόνο εφόσον υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΕΙ, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν και μέχρι ώρα 13:00 αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το νέο σχολικό λεωφορείο θα διαθέτει κενή θέση.

στ. Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα για εξυπηρέτηση των μαθητών σε σημεία εκτός των προκαθορισμένων από το Τμήμα Μεταφοράς διαδρομών.

2. Υποχρεώσεις μαθητών & γονέων:  

α. Για λόγους ασφαλείας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου του λεωφορείου δεν επιτρέπεται στους μαθητές να είναι όρθιοι, να μετακινούνται ή να αλλάζουν θέση.

β. Για λόγους ασφαλείας, μετά την αναχώρηση του σχολικού λεωφορείου από τη θέση στάθμευσής του στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι., δεν επιτρέπεται η περαιτέρω επιβίβαση μαθητών.

γ. Κατά την εκτέλεση του δρομολογίου του λεωφορείου δεν επιτρέπεται το άνοιγμα παραθύρων χωρίς την άδεια του συνοδού και απαγορεύεται αυστηρά να βγάλει κανείς το κεφάλι ή το χέρι του έξω, διότι αυτό συνεπάγεται κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.

δ. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία στο πλαίσιο των Ειδικών Προγραμμάτων, οφείλουν να συμπεριφέρονται με τρόπο κόσμιο, ακριβώς όπως και στους σχολικούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη τους πως ό,τι ισχύει σχετικά με τη συμπεριφορά τους κατά την παραμονή τους στο σχολείο, ισχύει και κατά την παραμονή τους στο σχολικό λεωφορείο, το οποίο αποτελεί προέκταση του σχολείου.

ε.  Αυθάδεια και γενικώς ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εκ μέρους των μαθητών ή και των γονέων τους προς τον οδηγό και τον συνοδό, φθορά, βλάβη, ρύπανση ή ζημιά του σχολικού λεωφορείου, απαγορεύονται, ελέγχονται και δύναται να επισύρουν κυρώσεις στους υπαίτιους.

στ. Η δαπάνη αποκατάστασης ζημιών, φθορών, βλαβών, ρύπανσης σχολικού λεωφορείου, βαρύνει αποκλειστικώς τους γονείς του υπαίτιου μαθητή, ή τον ίδιο εάν είναι ενήλικος.

ζ. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία οφείλουν να τηρούν πιστά τα άρθρα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τα οποία αφορούν στους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η παράβαση οποιουδήποτε σχετικού άρθρου από μεταφερόμενο μαθητή που επιφέρει την επιβολή προστίμου στον οδηγό του λεωφορείου, όπως π.χ. η μη χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας, η αδικαιολόγητη παραμονή σε όρθια θέση κ.ο.κ., έχει ως συνέπεια, εκτός από τον έλεγχο του παραβάτη μαθητή και την πιθανή επιβολή κυρώσεων σε αυτόν, την εκ μέρους των γονέων του ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής του επιβληθέντος στον οδηγό προστίμου.

η. Η υπεύθυνη συνοδός έχει το δικαίωμα να κάνει τις απαιτούμενες συστάσεις και παρατηρήσεις στους μαθητές, εφόσον επιδεικνύουν συμπεριφορά που αποκλίνει από τους παρόντες κανόνες, προκαλεί όχληση στους λοιπούς μαθητές, ή / και διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή του δρομολογίου.

θ.  Σε περίπτωση βλάβης λεωφορείου με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του, οι μαθητές παραμένουν μέσα σ’ αυτό μέχρι την άφιξη άλλου οχήματος και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατρέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο εξ αιτίας της βλάβης. Σε αντίθετη περίπτωση, οδηγούνται από τον συνοδό σε απόλυτα ασφαλές σημείο.

ι.  Ο αριθμός των θέσεων των μαθητών εντός του οχήματος είναι συγκεκριμένος και καθορισμένος. Όταν οι θέσεις δεν είναι συμπληρωμένες, για λόγους πρόσθετης ασφάλειας δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνεται η πρώτη σειρά καθισμάτων, καθώς επίσης και η τελευταία, η λεγόμενη «πεντάδα». Κάθε μαθητής έχει συγκεκριμένη θέση η οποία καταγράφεται στο πλάνο θέσεων του οχήματος το οποίο καθημερινά επιβεβαιώνει η Συνοδός και το παραδίδει στο Τμήμα Μεταφοράς.

ια.  Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η χρήση συσκευών που παράγουν ήχο (π.χ. κασετόφωνο/ραδιόφωνο/CD κλπ.) με τρόπο ώστε να προκαλείται ενόχληση στους επιβαίνοντες ή τον οδηγό καθώς και η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση εντός του λεωφορείου και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Απαγορεύεται επίσης η πρόκληση θορύβου (π.χ. φωνασκίες, διαπληκτισμοί), ώστε ο οδηγός να είναι απερίσπαστος στην οδήγηση του οχήματος για την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων. Ειδικότερα για τους μαθητές του Δημοτικού απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής.

ιβ. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση των μεγαλύτερων μαθητών να μην ενοχλούν τους μικρότερους, τόσο μέσα στο σχολικό λεωφορείο, όσο και κατά την αναμονή στις στάσεις.

ιγ. Τα λεωφορεία αναχωρούν από τις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. την καθορισμένη ώρα, μετά το πέρας των Ειδικών Προγραμμάτων και σύμφωνα με το γνωστοποιημένο στους γονείς των συμμετεχόντων μαθητών πρόγραμμα, χωρίς άλλη προειδοποίηση. Μαθητές που χάνουν το σχολικό λεωφορείο επιστροφής από το σχολείο πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Μεταφοράς για ενημέρωση και προκειμένου να διευκολυνθούν στην επικοινωνία τους με τους γονείς τους.

 

Η.   ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Απολεσθέντα Αντικείμενα: Αν και κατά την παραμονή των παιδιών στις εγκαταστάσεις των Ειδικών Προγραμμάτων, το Ε.Ε.Ι. φροντίζει τα προσωπικά αντικείμενα αυτών, εντούτοις δεν υπέχει ευθύνη για τυχόν απώλειά τους. Απολεσθέντα αντικείμενα που βρέθηκαν στους χώρους των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. παραμένουν μέχρι τη λήξη των Ειδικών Προγραμμάτων σε συγκεκριμένο χώρο. Μετά τη λήξη των Ειδικών Προγραμμάτων το Ε.Ε.Ι. αποφασίζει τον τρόπο διάθεσης των μη αναζητηθέντων αντικειμένων.

3. ΕπικοινωνίαΓια ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των Ειδικών Προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων.

Ψυχικό  campus στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ,

Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 – 16:00 και Σάββατο 09:00 – 13:00

στα τηλέφωνα: 210 6798192 και 210 6726452.

 

Κάντζα campus 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 08:30 – 16:00

Παρασκευή 09:30 – 17:30

Μποδοσάκειο, στο τηλέφωνο: 210 6798100 εσωτερικό 23209 και κινητό έκτακτης ανάγκης 6973836899

Λάτσειο στο τηλέφωνο 210 6798100 εξωτερικό 51119 και κινητό έκτακτης ανάγκης 6982193676

 

 Στο e-mail: [email protected].)

*******************[2] Στον παρόντα Κανονισμό, όπου γίνεται λόγος για «μαθητές», νοούνται αδιακρίτως, μαθητές και μαθήτριες.

[3] «Παρενόχληση» είναι κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά που σχετίζεται με το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου προσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

«Σεξουαλική Παρενόχληση» είναι κάθε ανεπιθύμητη λεκτική, ψυχολογική ή σωματική συμπεριφορά άμεσου ή έμμεσου σεξουαλικού χαρακτήρα, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό.