Δημοτικό, Γυμνάσιο & Λύκειο

Στόχος του προγράμματος Γερμανικών είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές των Σχολείων μας να αποφοιτούν έχοντας επαρκή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων για τα ξενόγλωσσα διπλώματα. Τα διπλώματα στη Γερμανική γλώσσα είναι αυτά που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στη διδασκαλία των μαθημάτων εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι παιδαγωγικής από αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό. Τα μαθήματα υποστηρίζονται από κατάλληλο υλικό, περιλαμβάνουν δε, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρήση βιβλιοθήκης κ.ά.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών λειτουργεί πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στα Γερμανικά για μαθητές 1ης, 2ας, 3ης  και 4ης τάξης του Δημοτικού. Με βάση πλούσιο, πολύχρωμο υλικό και εκμεταλλευόμενοι τις γνωστικές και συναισθηματικές ικανότητες των παιδιών, δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών που στηρίζεται στη βιωματική ενασχόληση με τη γλώσσα και περιλαμβάνει τραγούδια,  παιχνίδια, κάρτες λεξιλογίου, παντομίμα, χειροτεχνίες, παραμύθια και κατασκευές.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών διοργανώνει εκπαιδευτικές/πολιτιστικές εκδρομές στο εξωτερικό – οι μαθητές του Κέντρου θα έχουν προτεραιότητα σε αυτές τις εκδρομές. 

Επίσης, έχει καταρτισθεί συμπληρωματικό πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου που θέλουν να προετοιμασθούν για τις εξετάσεις διπλωμάτων της Γερμανικής γλώσσας. Η διδασκαλία γίνεται σε τρεις κύκλους όπως ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Α. 1ος κύκλος Βασική βαθμίδα A1 - A2 - B1J

Διδάσκονται το λεξιλόγιο και οι βασικές δομές της Γερμανικής γλώσσας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν με γραπτό και προφορικό λόγο σε απλές καθημερινές καταστάσεις. Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει τα διπλώματα A1, A2 και B1J.

Οι μαθητές ετοιμάζονται για τα διπλώματα A1, A2 και B1J στην Α', Β' ή Γ' τάξη του Γυμνασίου, ανάλογα με το επίπεδό τους.

Β. 2ος κύκλος Μεσαία βαθμίδα B2J - C1J

Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο, διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και μελετούν γραμματικά φαινόμενα μέσα σε εξειδικευμένα κείμενα. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να χειρίζονται τη γλώσσα ενώ συνεχίζουν να εξοικειώνονται με τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών. Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει τα διπλώματα B2J και C1J (Goethe-Institut Athen ή Österreichisches Sprachdiplom Deutsch.

Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στον προφορικό και τον γραπτό λόγο.

Οι μαθητές ετοιμάζονται για τα διπλώματα Β2J και C1J στην Γ' τάξη του Γυμνασίου ή την Α' τάξη του Λυκείου, ανάλογα με το επίπεδο τους.

 

TestDaF


Ανταποκρινόμενοι στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών για σπουδές στα Α.Ε.Ι. της Γερμανίας και της Αυστρίας λειτουργεί ειδικό τμήμα προετοιμασίας για την εξέταση ΤestDaF. H εξέταση TestDaF περιλαμβάνει τα επίπεδα B2J/C1J και αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας και της Αυστρίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας, που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά.

Γ. 3ος κύκλος Ανώτερη βαθμίδα C2

Αφορά στην προετοιμασία για την απόκτηση του διπλώματος C2.