123a3b45

Δήλωση Ενημέρωσης Για Την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα

Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι) (μη κερδοσκοπικό Σωματείο), είναι ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού - Ισοτίμου Σχολείου με την επωνυμία «Κολλέγιο Αθηνών», το οποίο περιλαμβάνει Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί στην Κάντζα Αττικής, Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο που λειτουργούν στο Ψυχικό Αττικής, του Ιδιωτικού Σχολείου με την επωνυμία «Κολλέγιο Ψυχικού», το οποίο περιλαμβάνει Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί στην Κάντζα Αττικής, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο με τμήμα International Baccalaureate (I.B .) που λειτουργούν στο Ψυχικό Αττικής και του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με την επωνυμία «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ιωάννης Μ.Καρράς» που λειτουργεί στο Ψυχικό Αττικής. Στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών, το Ε.Ε.Ι. παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προάγει πάσης φύσεως πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες δια μέσω των Σχολείων του και των Υπηρεσιών που λειτουργεί.  Με κύριο γνώμονα την προστασία των παιδιών και των γονέων τους που εμπιστεύονται το Ε.Ε.Ι. για την εκπαίδευση των παιδιών τους στα Σχολεία του, δίνουμε πρωταρχική σημασία στην προστασία της προσωπικής σφαίρας των μαθητών μας και των γονέων τους και στα προσωπικά δεδομένα τους τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Η παρούσα  Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μαθητών και γονέων που εγγράφονται στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. και σε έτερες Υπηρεσίες του όπως Μεταφορά και Σίτιση, Ειδικά Προγράμματα, Θερινά προγράμματα, Προγράμματα Επιμόρφωσης Ενηλίκων και έτερες δράσεις που αφορούν τομείς δραστηριότητας του Ε.Ε.Ι., των εκπαιδευτικών, υπαλλήλων, αποφοίτων, δωρητών ή και τρίτων προσώπων – επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου του Ε.Ε.Ι.. Ο όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε κάθε είδους πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο και μπορεί να οδηγήσει σε εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Με το παρόν έγγραφο παρέχονται επεξηγήσεις και πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τους λόγους που τα συλλέγουμε και την επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε, καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων. Σημειώνεται ότι επιμέρους υπηρεσίες ή δράσεις του Ε.Ε.Ι. ή επεξεργασίες δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένο κύκλο υποκειμένων ή ειδικότερη επεξεργασία, ενδέχεται να έχουν ειδική δήλωση ενημέρωσης (privacy notice) για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τη δράση / επεξεργασία αυτή, η οποία και κοινοποιείται στα υποκείμενα κατά τη χρήση της υπηρεσίας / εγγραφής στη δράση ή είναι αναρτημένη στην οικεία σελίδα στο διαδικτυακό μας τόπο ή στην εφαρμογή. Συγκεντρωτικά οι σχετικές δηλώσεις ενημέρωσης ευρίσκονται στο διαδικτυακό μας τόπο, εδώ.

Προς επεξήγηση της παρούσας Δήλωσης Ενημέρωσης, όπου «Ε.Ε.Ι» νοείται «Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα», όπου «Σχολεία Ε.Ε.Ι.» νοείται «Κολλέγιο Αθηνών», «Κολλέγιο Ψυχικού», «Νηπιαγωγείο Ιωάννης Μ.Καρράς». Όπου «Σχολείο» νοείται το Σχολείο στο οποίο έχει εγγραφεί ή/και φοιτά ο μαθητής / μαθήτρια.

1.1 Δημογραφικά στοιχεία παιδιού (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, σχολείο και σχολική μονάδα που φοιτά),

1.2. Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνίας),

1.3. Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης

1.4. Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας γονέων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

1.5. Οικονομικά και φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. επάγγελμα) για την έκδοση νομίμων φορολογικών παραστατικών, καθώς και λοιπά περιουσιακά ή οικονομικά στοιχεία σε περίπτωση υποβολής από το γονέα αίτησης για χορήγηση Υποτροφίας.

1.6 Στοιχεία Μεταφοράς (πληροφορίες της στάσης επιβίβασης ή αποβίβασης που επιλέγει ο γονέας εφόσον εγγραφεί στο σύστημα Μεταφοράς και δεδομένα θέσης του σχολικού λεωφορείου)

1.7 Δεδομένα υγείας του μαθητή που πηγάζουν από ιατρικά έγγραφα και βεβαιώσεις και λοιπά πιστοποιητικά ιατρικής φύσεως που καταθέτουν οι γονείς στο Σχολείο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας (όπως το Ατομικό Δελτίο Υγείας) και ως προβλέπεται στον Κανονισμό του Σχολείου μας ή ιατρικά δεδομένα και πληροφορίες με δεδομένα ειδικών κατηγοριών που δηλώνουν οι γονείς στο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. ή κατά την εγγραφή ή δήλωση συμμετοχής σε κάποια υπηρεσία ή δράση του Ε.Ε.Ι. (όπως ενδεικτικά στοιχεία για φαρμακευτική αγωγή ή διατροφικές συνήθειες ή αλλεργίες). Επίσης δεδομένα ειδικών κατηγοριών που συλλέγει η Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία του Ε.Ε.Ι. στο πλαίσιο ανίχνευσης ή εκτίμησης του μαθητή.

1.8 Στοιχεία επίδοσης,  φοίτησης και διαγωγής του παιδιού, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αναλυτική και γενική βαθμολογία, προφορικοί και γραπτοί βαθμοί, κριτήρια αξιολόγησης, απουσίες, κυρώσεις, βραβεία, διακρίσεις, ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες κλπ). καθώς επίσης και αθλητικές επιδόσεις μαθητή – αποτελέσματα σε αγώνες, αποτελέσματα εργομετρικών μετρήσεων (μάθημα φυσικής αγωγής). Επίσης αποτελέσματα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως ανακοινώνονται στο Σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας ή από τον ίδιο τον μαθητή ή απόφοιτο.

1.9. Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας μαθητή, εφόσον ο ίδιος ο μαθητής επιλέξει να τα δηλώσει συμπληρώνοντας σχετική αίτηση,  στο πλαίσιο συμμετοχής του σε συγκεκριμένες ακαδημαϊκές ή άλλες δραστηριότητες (φοίτηση στο ΙΒ του Κολλεγίου Ψυχικού, συμμετοχή σε Ομίλους όπως Forensics, συνεργασία με Counseling Officeγια την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού), καθώς και συμπληρώνοντας τη δήλωση στοιχείων τελειόφοιτων μαθητών (για τους μαθητές 3ης Λυκείου) για επικοινωνία του Σχολείου με τους μαθητές μετά την αποφοίτησή τους για κολλεγιακά θέματα που τους αφορούν.

1.10 Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) του μαθητή από τη φοίτησή του στο Σχολείο και τις σχολικές δράσεις των μαθητών του Σχολείου εντός ή εκτός του σχολικού  χώρου (σχολική ζωή, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, βραβεύσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, αθλητικοί αγώνες, όμιλοι, σχολικές γιορτές, παρελάσεις, τελετή αποφοίτησης, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, δράσεις του Ε.Ε.Ι κλπ).

1.11 Επιπρόσθετα το Ε.Ε.Ι. δύναται να συλλέξει και να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων σχετικά με παλαιούς, τρέχοντες ή μελλοντικούς μαθητές, συμπεριλαμβανομένων συστατικών επιστολών, ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών πληροφοριών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται είτε από τους ίδιους τους γονείς κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος εγγραφής στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι., είτε από έτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα / σχολεία σε περίπτωση μεταγραφής μαθητών, είτε από τους ίδιους τους αποφοίτους απευθείας στο Ε.Ε.Ι. ή στο Σύλλογο Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών (ΣΑΚΑ).

1.12 Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας αποφοίτων (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και έτερα επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά στοιχεία τους, που δηλώνουν είτε οι ίδιοι στο Ε.Ε.Ι. ή σε class agents ή στο Board of Trustees είτε στο ΣΑΚΑ και διαβιβάζονται στο Ε.Ε.Ι. ή αντίστοιχα στο ΣΑΚΑ.

1.13 Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας δωρητών και φίλων του Ε.Ε.Ι. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και Οικονομικά και φορολογικά στοιχεία τους (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. επάγγελμα) – αναφορικά με τους δωρητές, για την έκδοση νομίμων φορολογικών παραστατικών και των στοιχείων της δωρεάς (ποσό και χρόνος δωρεάς).

1.14 Δεδομένα που το ίδιο το υποκείμενο δίνει στο Ε.Ε.Ι. (ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας) στο πλαίσιο συμμετοχής του σε κάποια δράση του  Ε.Ε.Ι. ή  μέσω του  δικτυακού τόπου του  Ε.Ε.Ι. κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων υπηρεσιών / εφαρμογών    (οράτε κατωτέρω).

1.15 Κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στον Διαδικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι., μπορεί να ζητηθεί από τον Επισκέπτη να παρέχει προσωπικά δεδομένα του είτε για να κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας (ως γονέας, μαθητής ή  εργαζόμενος) με τη χρήση ειδικών κωδικών (όπως Portal Σχολείου, So Simple, IC365, ManageBac, MS Teams, Webmail, Service Desk, σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών, ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας, School Bus Monitor System, εφαρμογή E-apply, έκτακτες μεταβολές τμήματος μεταφοράς, Αίτηση λήψης αδείας για τους εργαζόμενους), είτε για να δηλώσει συμμετοχή σε κάποια δράση ή εκδήλωση  του Ε.Ε.Ι., είτε για να υποβάλει κάποια αίτηση, να εγγραφεί στο newsletter ή σε έτερη επικοινωνία του Ε.Ε.Ι., ή να προβεί σε κάποια δωρεά ή πληρωμή με χρήση πιστωτικής κάρτας. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να ζητηθούν από τον Επισκέπτη / χρήστη είναι μεταξύ άλλων username και password για τους γονείς / μαθητές / εργαζομένους (που κάνουν χρήση κάποιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας) και αναφορικά με τους λοιπούς επισκέπτες, ονοματεπώνυμο, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, επάγγελμα, οικονομικά δεδομένα, φωτογραφία ή έτερα στοιχεία σχετικά με την ενέργεια / δράση που επιλέγει μέσω του Δικτυακού Τόπου του  Ε.Ε.Ι. (ενδεικτικά αναφέρουμε υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για εργασία στο Ε.Ε.Ι. (οράτε σχετική Δήλωση Ενημέρωσης) ή συμπλήρωση αίτησης για συμμετοχή στο Μαραθώνιο ή δήλωση συμμετοχής σε εκδήλωση ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ε.Ε.Ι.). Ο Επισκέπτης / χρήστης θα ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση για τα δεδομένα που καλείται να συμπληρώσει και τη χρήση / επεξεργασία αυτών, καθώς και για το ποια από αυτά είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η συμπλήρωσή τους για την ολοκλήρωση της ενέργειας, καθώς και για τους σκοπούς επεξεργασίας.

1.16 Επίσης, κατά την είσοδο στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι. μπορεί να καταγραφούν προσωποποιημένα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή από την οποία απέκτησε πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο ο Επισκέπτης, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του internet του Επισκέπτη (IP address), στοιχεία γεωγραφικής πρόσβασης, ανιχνευτές μοναδικότητας συσκευών πρόσβασης, πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή συναφείς πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για ανίχνευση της πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι. και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται χρήση του Δικτυακού Τόπου από προσωπικές διευθύνσεις πρωτοκόλλου. Τα δεδομένα αυτά (Web server logs) διαγράφονται περιοδικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω το διαδικτυακού τόπου του Ε.Ε.Ι. και τη χρήση cookies, μπορείτε να βρείτε στη σχετική Δήλωση.

1.17 Στην περίπτωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνακόλουθα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας (σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, ή ταυτόχρονης παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ή έτερες περιπτώσεις που οι υπηρεσίες προς το γονέα ή μαθητή παρέχονται εξ αποστάσεως), το Ε.Ε.Ι. χρησιμοποιεί ως μέσο ηλεκτρονική πλατφόρμα που υλοποιεί την εξ αποστάσεως παροχή της εκπαίδευσης ή εργασίας ή της συνάντησης. Ειδικότερα το Ε.Ε.Ι. κάνει χρήση της πλατφόρμας Teams της Microsoft. Πλήρη  ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων κατά τη χρήση της πλατφόρμας, μπορείτε να συμβουλευτείτε στην ειδική δήλωση ενημέρωσης MS Teams. Για λοιπές περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται έτερες πλατφόρμες (ο γονέας ή συμμετέχων σε δράση) ενημερώνεται κάθε φορά για τη λειτουργία και δήλωση ιδιωτικότητας της πλατφόρμας αυτής.

2.1 Η αίτηση εισαγωγής στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι, δήλωση συμμετοχής σε κλήρωση ή εξετάσεις για εισαγωγή στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι., και εν γένει η συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. (κλήρωση, εκτίμηση ετοιμότητας από την ψυχοπαιδαγωγική υπηρεσία για την εισαγωγή του υποψηφίου στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι.), καθώς επίσης και η αίτηση για χορήγηση υποτροφίας (λόγω οικονομικής ανάγκης ή αίτηση υποτροφίας Αριστείας). Νομική βάση επεξεργασίας είναι η κατ’ αίτηση του υποκειμένου επεξεργασία των δεδομένων του πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Αναφορικά δε με τα ευαίσθητα δεδομένα που δηλώνουν οι γονείς κατά την υποβολή της αίτησης ή κατά την εκτίμηση της ετοιμότητας του μαθητή, νομική βάση επεξεργασίας είναι η ρητή δήλωσή τους – συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.  

2.2 Η εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση του παιδιού σας στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του παιδιού από και προς το Σχολείο, της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές (όπως συμμετοχή σε αγώνες και αντιπροσωπευτικές ομάδες), πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του Σχολείου και του Ε.Ε.Ι. εντός ή εκτός σχολείου (διαγωνισμοί, εξετάσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, παραστάσεις, εκθέσεις, τελετές αποφοίτησης, όμιλοι, μαθητικές παρελάσεις, εκδηλώσεις του Ε.Ε.Ι., δημοσίευση αποτελεσμάτων αθλητικών διοργανώσεων εντός ή εκτός των Σχολείων του Ε.Ε.Ι., ανάρτηση βαθμών πανελληνίων εξετάσεων κλπ), καθώς και η χορήγηση αναγνωρισμένου απολυτηρίου σπουδών. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου, καθώς και η εκτέλεση της σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών και λοιπών υπηρεσιών μεταξύ του Ε.Ε.Ι. και του γονέα (κατά το στάδιο εγγραφών στα σχολεία του Ε.Ε.Ι). 

2.2.α Αναφορικά με δεδομένα ειδικών κατηγοριών που δηλώνουν οι γονείς κατά την εγγραφή και φοίτηση στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. ή την εγγραφή σε έτερες υπηρεσίες ή δράσεις του Ε.Ε.Ι., βάση επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος (9.2.ζ ΓΚΠΔ), όπως ορίζει ο νόμος για τήρηση ιατρικών εγγράφων (πχ.ΑΔΥΜ), ή η συγκατάθεση / δήλωση του γονέα για λοιπά ιατρικά έγγραφα ή πληροφορίες που προσκομίζει / δηλώνει προς το Σχολείο κατά τη διάρκεια εγγραφής ή φοίτησης του μαθητή (9.2.α ΓΚΠΔ), ή η προστασία ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων (9.2.γ ΓΚΠΔ)

2.3 Η αξιολόγηση, εκτίμηση και υποστήριξη μαθητή από την Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία του Σχολείου. Νομική βάση επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Ε.Ε.Ι. (όπως συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία γνωματεύσεων ΚΕΔΔΥ), η αίτηση γονέων – παροχή συγκατάθεσης για παροχή υποστήριξης του μαθητή ή για λήψη/αποστολή δεδομένων ειδικών κατηγοριών σε τρίτο αποδέκτη (ιατροί που υποστηρίζουν τους μαθητές εκτός Σχολείου ή σε Δημόσιο Φορέα), καθώς και αναφορικά με τα ειδικά (ευαίσθητα δεδομένα), οι λόγοι ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 9.2.ζ ΓΚΠΔ).

2.4 Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων των υποκειμένων και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.

2.5 Η φύλαξη και ασφάλεια των παιδιών και των εγκαταστάσεων των Σχολείων και του Ε.Ε.Ι. (πχ. εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης «Ξενοκράτης», ασφαλής μεταφορά μαθητών που κάνουν χρήση υπηρεσιών μεταφοράς με σχολικά λεωφορεία (School Bus Monitor System), σύστημα CCTV (Privacy Notice CCTV), χρήση/επίδειξη κάρτας για είσοδο στις εγκαταστάσεις του Σχολείου – Privacy Notice ID-cards), η είσπραξη οφειλών ή η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και η χορήγηση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι αφενός το έννομο συμφέρον του Ε.Ε.Ι. για την προστασία προσώπων και αγαθών εντός των Σχολείων του και κατά τη μεταφορά μαθητών (όσων έχουν επιλέξει την υπηρεσία μεταφοράς), η νομική προστασία του Ε.Ε.Ι., σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων κατά του Ε.Ε.Ι. και μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση της διαφοράς, και, αφετέρου, το έννομο συμφέρον του τρίτου να λαμβάνει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα, που τηρούνται από το Σχολείο και το Ε.Ε.Ι., για την υπεράσπιση δικαιωμάτων του ενώπιον δικαστικών αρχών, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα κρίνεται από το Σχολείο αναγκαία και πρόσφορη για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού και δεν προσβάλει προσωπικά δεδομένα έτερου προσώπου.

2.6 Η χρήση συγκεκριμένων Υπηρεσιών του Ε.Ε.Ι. από το μαθητή (όπως Counseling Office, συμμετοχή σε Forensics, συμμετοχή σε αντιπροσωπευτικές ομάδες, συμμετοχή σε διαγωνισμούς), όπου απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων του ίδιου του μαθητή (κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) για τη ορθή  λειτουργία της υπηρεσίας ή δράσης. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεση που ζητείται από τους γονείς του μαθητή.

2.7 Η χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από το μαθητή, με σκοπό την βελτίωση ή υλοποίηση παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Σχολείου και την πληρέστερη και αμεσότερη επικοινωνία και ενημέρωση, μέσω χρήσης από τους  μαθητές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του  Σχολείου και πρόσβασης σε διαδικτυακές πλατφόρμες (όπως ManageBac, Portal Σχολείου, MS Teams) απευθείας από το μαθητή. Κατά την πρόσβαση στα εκπαιδευτικά αυτά «εργαλεία» πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων του μαθητή (ονοματεπώνυμο, τάξη, τμήμα, κωδικός πρόσβαση μαθητή, ήχος ή/και εικόνα κατά περίπτωση) για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας / εφαρμογής. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η σύμβαση παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Ε.Ε.Ι. με τον γονέα ή/και η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση των Σχολείων του  Ε.Ε.Ι.

2.8 Η επικοινωνία του Ε.Ε.Ι. και των Σχολείων του με γονείς των μαθητών για θέματα που αφορούν α) στη φοίτηση των παιδιών στα Σχολεία του  Ε.Ε.Ι. β) στις Υπηρεσίες του Ε.Ε.Ι. και γ) στις δράσεις του Ε.Ε.Ι. και των Σχολείων (εκπαιδευτικά θέματα, θέματα μεταφοράς, οικονομικά ζητήματα, έκτακτες ενημερώσεις, ενημερώσεις για δράσεις υπηρεσιών του  Ε.Ε.Ι., απογευματινές δράσεις του Ε.Ε.Ι. κλπ) ή νέα φορέων της Κολλεγιακής Οικογένειας (όπως Σύλλογοι Γονέων, Σύλλογος Αποφοίτων σε θέματα που αφορούν τους γονείς), με ενημερωτικά δελτία (newsletters) ή επιστολές που αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms). Νομική βάση είναι αφενός η εκ του νόμου υποχρέωση του Ε.Ε.Ι. επικοινωνίας για θέματα εκπαίδευσης, αφετέρου το εκ συμβάσεως δικαίωμά του ή/και υποχρέωσή του επικοινωνίας για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο γονέας κατά την εγγραφή του μαθητή στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι., καθώς επίσης το έννομο συμφέρον του Ε.Ε.Ι. και των Σχολείων του να ενημερώνει τους γονείς για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της σχολικής κολλεγιακής κοινότητας και αφορούν, προάγουν, εμπλουτίζουν και στηρίζουν τους μαθητές του Σχολείου (όπως ενδεικτικά ενημέρωση για δράσεις της Υπηρεσίας του Ε.Ε.Ι. Development Office, οι οποίες στηρίζουν  το Ταμείο Υποτροφιών του  Ε.Ε.Ι., ενημέρωση για δράσεις των Συλλόγων Γονέων).

2.8.α Η επικοινωνία του Ε.Ε.Ι. με αποφοίτους του Σχολείου, ή με τρίτους ενδιαφερόμενους για το Σχολείο γονείς, εθελοντές, δωρητές, φίλους του Σχολείου, για θέματα που αφορούν υπηρεσίες και δράσεις του  Ε.Ε.Ι. (εκπαιδευτικά θέματα, οικονομικά ζητήματα, έκτακτες ενημερώσεις, ενημερώσεις για δράσεις υπηρεσιών του  Ε.Ε.Ι., απογευματινές δράσεις του Ε.Ε.Ι. κλπ) ή νέα φορέων της Κολλεγιακής Οικογένειας (όπως Σύλλογοι Γονέων, Σύλλογος Αποφοίτων), ή στοχευμένη επικοινωνία σε συγκεκριμένη κατηγορία αποδεκτών (πχ. απόφοιτοι που ζουν στις ΗΠΑ ή απόφοιτοι γιατροί), με ενημερωτικά δελτία (newsletters) ή επιστολές που αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms) Αναφορικά με την επικοινωνία με τους αποφοίτους, νομική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Ε.Ε.Ι. να διατηρήσει το δεσμό με τους αποφοίτους για θέματα που τους αφορούν άμεσα και στα οποία λαμβάνουν ενεργό μέρος (Κολλεγιακοί θεσμοί όπως επετειακά reunions, Commencement κλπ) ή και έμμεσα για θέματα που αφορούν το Σχολείο τους και δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν (εκδηλώσεις, δραστηριότες κλπ). Τέλος, αναφορικά με την επικοινωνία με δωρητές, εθελοντές και φίλους του Ε.Ε.Ι., νομική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον που έχει το Ε.Ε.Ι.  να αναζητά, λαμβάνει και διαχειρίζεται δωρεές και πόρους για τη χορήγηση υποτροφιών, και να παρέχει  ευρεία ενημέρωση στο κοινό αυτό για τις ως άνω δράσεις του διαχρονικά.

2.9 Η καταχώριση και χρήση φωτογραφιών και βίντεο: (α) σε εσωτερικές εκδόσεις του Σχολείου και του Ε.Ε.Ι, έντυπα ή ηλεκτρονικά, τα οποία διανέμονται ή προβάλλονται στους μαθητές ή/και στους γονείς και εντός της σχολικής – κολλεγιακής κοινότητας (όπως ενδεικτικά σχολικά περιοδικά, επετειακές – αναμνηστικές εκδόσεις, λευκώματα, Θησαυρός, εκδόσεις του Ε.Ε.Ι., Ετήσια Έκθεση, President’s report, Ενημέρωση, newsletters κ.α.), καθώς και στις εσωτερικές πλατφόρμες του Σχολείου όπως MS Teams και σχολικό portal στα οποία εισέρχονται οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και κατά περίπτωση οι γονείς με χρήση ειδικών προσωπικών κωδικών κλπ), (β) η χρήση επιλεγμένου υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) και τηρουμένων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι. και των Σχολείων του, (γ) η χρήση επιλεγμένου υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) και τηρουμένων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει διαχείριση το Ε.Ε.Ι., (δ) η χρήση επιλεγμένου υλικού (φωτογραφίες ή βίντεο) σε Δελτία Τύπου του Ε.Ε.Ι. για προβολή σημαντικής δράσης ή διάκρισης των μαθητών μας, (ε) χρήση επιλεγμένου υλικού σε ενημερωτικά έντυπα για προβολή των δράσεων του Ε.Ε.Ι. και των Σχολείων του. Για την επεξεργασία αυτή α-ε (λήψη, χρήση, προβολή και μετάδοση οπτικοακουστικού υλικού σε εσωτερικές εκδόσεις και έντυπα του σχολείου, σε μέσα-πλατφόρμες του  Σχολείου με χρήση ειδικών κωδικών πρόσβασης, στην ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δελτία τύπου) η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση που θα δοθεί (και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα χορηγηθεί) από τους γονείς κατά το στάδιο των εγγραφών των μαθητών ή σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιπρόσθετα το οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) θα χρησιμοποιηθεί: (στ) για αρχειοθέτηση στο Ιστορικό Αρχείο του Ε.Ε.Ι. που τηρείται στη Βιβλιοθήκη του Ε.Ε.Ι. (σε φυσικό και ηλεκτρονικό αποθετήριο) και στις οικείες σχολικές μονάδες, (ζ) για προβολή για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο της σχολικής ζωής στους ίδιους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους εντός του σχολικού χώρου/εγκαταστάσεων (πχ. προβολή στο θέατρο ή σε αίθουσες εκδηλώσεων ή στις τάξεις μέσω πίνακα προβολής ή σε γονείς το πλαίσιο σχολικής εορτής/εκδήλωσης (πχ.video σε τελετή αποφοίτησης) κ.ο.κ.), (η) για εκτύπωση σε αναμνηστικά ή επετειακά λευκώματα ή αντικείμενα που διανέμονται στους μαθητές, (ι) καθώς και φωτογραφίες για σχολική χρήση και δραστηριοποίηση των μαθητών (όπως στις μαθητικές ταυτότητες ή στη σελίδα του μαθητή στο so simple ή SRM κ.ο.κ). Για όλες τις επεξεργασίες αυτές (στ-ι) νομική βάση επεξεργασίας είναι η αποδοχή από τους γονείς του Σχολικού Κανονισμού, η πραγματοποίηση του σχολικού – εκπαιδευτικού έργου και το έννομο συμφέρον πληροφόρησης των γονέων στο πλαίσιο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και αναμνηστικής αποτύπωσης της σχολικής ζωής των παιδιών τους και του Ε.Ε.Ι. διατήρησης του Ιστορικού Αρχείου του.

2.9.α Σημειώνεται ότι αναφορικά με μεγάλες εκδηλώσεις του Ε.Ε.Ι. και των Σχολείων του (όπως Χριστουγεννιάτικο Bazaar, Πανηγύρι, Τελετή Αποφοίτησης, αθλητικές διοργανώσεις κ.α.), στις οποίες συμμετέχουν μαθητές, γονείς, εργαζόμενοι, απόφοιτοι και φίλοι του Σχολείου, οι δράσεις καλύπτονται φωτογραφικά και βιντεοσκοπικά από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του Ε.Ε.Ι. και επιλεγμένο υλικό αναρτάται / περιλαμβάνεται στα ως άνω ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του Ε.Ε.Ι. και των Σχολείων. Οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις (γονείς, μαθητές, συγγενείς μαθητών, απόφοιτοι, φίλοι κλπ), έχουν ενημερωθεί από σχετική σήμανση στην πρόσκληση ή στο χώρο της εκδήλωσης και έχουν δικαίωμα να επικοινωνήσουν με το Σχολείο για διευκρινίσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με την διενεργούμενη επεξεργασία. Βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το έννομο συμφέρον του Ε.Ε.Ι. να αποτυπώσει αναμνηστικά και να προβάλει τις μεγάλης κλίμακας επετειακές και αμιγώς κολλεγιακές εκδηλώσεις του, αλλά και των ίδιων των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις να λάβουν αναμνηστική «αποτύπωση» της εκδήλωσης στην οποία έλαβαν μέρος. Σε περιπτώσεις απευθείας μετάδοσης κάποιας εκδήλωσης στα ηλεκτρονικά μέσα του Ε.Ε.Ι. (όπως η τελετή αποφοίτησης), στις περιπτώσεις ταυτοποίησης κάποιου μαθητή ή και προβολής στοιχείων του όπως ονοματεπώνυμο ή αναφορά σε βραβεία που έλαβε, ζητείται και λαμβάνεται συγκατάθεση από το γονέα για τη μετάδοση αυτή, άλλως λαμβάνονται μέτρα ώστε να μη συμπεριληφθεί ο μαθητής στην απευθείας μετάδοση.

2.10 Αναφορικά με προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του Ε.Ε.Ι., είτε με απευθείας δήλωση αυτών από το Υποκείμενο σε Υπηρεσίες του Ε.Ε.Ι. (είτε υπό την ιδιότητα του εργαζομένου / εκπαιδευτικού, του αποφοίτου, του δωρητή, τρίτου συνεργάτη, εθελοντή σε δράσεις του Ε.Ε.Ι.), σκοπός επεξεργασίας είναι η εκτίμηση αιτήσεων εργασίας στο Ε.Ε.Ι. που έχουν υποβληθεί στο Ε.Ε.Ι (βιογραφικά), η αποδοχή δωρεάς προς το Ε.Ε.Ι. για στήριξη του Ταμείου Υποτροφιών, η ικανοποίηση αιτημάτων για χρήση υπηρεσιών του Ε.Ε.Ι., η δήλωση για συμμετοχή σε δηλώσεις / δράσεις του Ε.Ε.Ι. ή τρίτου, η πραγματοποίηση πληρωμών μέσω του δικτυακού τόπου του Ε.Ε.Ι., η αποστολή επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών ή έντυπων επιστολών για τα θέματα που το ίδιο το υποκείμενο έχει επιλέξει με την εγγραφή του / συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που ευρίσκεται στον Δικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι. ή με τη δήλωσή του σε υπηρεσία του Ε.Ε.Ι..και η διάγνωση ενδεχόμενων προβλημάτων με τον server μας (μέσω της IP address). Νομική βάση επεξεργασίας είναι είτε η ύπαρξη συμβατικής σχέσης με το υποκείμενο (όπως σχέση εργασίας) ή η συγκατάθεση του υποκειμένου (ή αίτηση) με τη δήλωσή του συμμετοχής στα ανωτέρω.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται εντός του Ε.Ε.Ι. και των σχολικών μονάδων και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Ε.Ε.Ι. και των Σχολείων, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων, κατόπιν νόμιμης υποχρέωσης, σύμβασης συνεργασίας ή και κατόπιν αιτήσεως - συγκατάθεσης του ίδιου του υποκειμένου των δεδομένων, γίνεται προς:

(α) δημόσιες αρχές (Υπουργείο Παιδείας και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα ΚΕΔΔΥ ή αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς, Υπουργείο Εργασίας),

(β) δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων,

(γ) άλλα σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά) σε περίπτωση μετεγγραφής του μαθητή/μαθήτριας,

(δ) ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε περίπτωση που ζητηθούν βαθμοί ή  έτερες πληροφορίες αναφορικά με τα εκπαιδευτικά θέματα του μαθητή και κατόπιν ρητής ενημέρωσης του μαθητή και των γονέων και συγκατάθεσης / εξουσιοδότησης αυτών για χορήγηση των στοιχείων,

(ε) φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το Ε.Ε.Ι. και τα Σχολεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων (όπως ενδεικτικά φορείς διοργάνωσης εξετάσεων, εκπαιδευτικοί φορείς που διεξάγουν διαγωνισμούς στους οποίους λαμβάνουν μέρος οι μαθητές, φορείς που διεξάγουν διαγωνισμούς Forensics, ταξιδιωτικά γραφεία σε περίπτωση εκπαιδευτικών ή έτερων εκδρομών, οργανισμός ΙΒΟ για τα στοιχεία των μαθητών που φοιτούν στο Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού στο πρόγραμμα International Baccalaureate, καθώς και εργασίες των μαθητών του IB Year 2 προς τον οργανισμό ΙΒΟ για βαθμολόγηση, ΑΣΙΣ),

(στ) το αθλητικό σωματείο «Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού» [ΣΑΚΑ] (ή έτερο σωματείο / φορέας που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό και θα απορροφήσει / εντάξει τις σωματειακές ομάδες που συμμετέχουν οι μαθητές τον Σχολείων ή θα δημιουργήσει νέες), στον οποίο διαβιβάζονται στοιχεία μαθητών των Σχολείων του Ε.Ε.Ι. που συμμετέχουν στις σωματειακές του ομάδες (Στίβος, Βόλλευ, αγωνιστική κολύμβηση), και έχουν ή θα εκδώσουν Δελτίο Αθλητή, κατά τα προβλεπόμενα στον  κανονισμό της Αθλητικής Ομοσπονδίας.

(ζ) ο σύλλογος αποφοίτων του Σχολείου (Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού [ΣΑΚΑ]) στον οποίο εντάσσονται / εγγράφονται οι μαθητές του Σχολείου μετά την αποφοίτησή τους από τα Σχολεία του Ε.Ε.Ι.. Τα στοιχεία που δύνανται να δοθούν (με πρωθύστερη ενημέρωση του τελειοφοίτου ή αποφοίτου από το Σχολείο και σχετική δήλωσή του (συγκατάθεση) προς το Ε.Ε.Ι. και βάσει του εννόμου συμφέροντος του ΣΑΚΑ να θεμελιώσει την επαφή με το σώμα των αποφοίτων, οι οποίοι αυτόματα αποκτούν την ιδιότητα του εν δυνάμει μέλους του ΣΑΚΑ (άρθρο 3.1 καταστατικού ΣΑΚΑ) με την αποφοίτησή τους από τα Σχολεία του Ε.Ε.Ι., και να τους εντάξει με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο στις διαδικασίες του, αλλά και του εννόμου συμφέροντος του ίδιου του αποφοίτου να ενημερωθεί άμεσα για όλες τις δράσεις του Συλλόγου στον οποίο ανήκει και τον ενδιαφέρουν και ισχυροποιούν το δεσμό του με τους συναποφοίτους του και το ίδιο το Σχολείο), είναι δημογραφικά στοιχεία των τελειοφοίτων – αποφοίτων (ονοματεπώνυμο, έτος αποφοίτησης, πατρώνυμο και σχολείο φοίτησης) και στοιχεία επικοινωνίας που ο ίδιος ο μαθητής δηλώνει (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση), καθώς και στοιχεία πανεπιστημίου εξωτερικού ή εργασίας που δηλώνει.. Η σχέση του μαθητή – αποφοίτου εν συνεχεία με το ΣΑΚΑ ρυθμίζεται αποκλειστικά στις μεταξύ τους σχέσεις. Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει / καταχωρήσει / επικαιροποιήσει εν  συνεχεία τα στοιχεία του απευθείας στο Ε.Ε.Ι. ή στο ΣΑΚΑ.  Σημειώνεται ότι ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει προς το Σχολείο ή/και το ΣΑΚΑ αν επιθυμεί και την αμφίπλευρη ενημέρωση των στοιχείων του, δηλαδή από το Ε.Ε.Ι. προς το ΣΑΚΑ και από το ΣΑΚΑ προς το Ε.Ε.Ι.

(η) το Board of Trustees, στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Ε.Ε.Ι. για την ανάληψη δράσεων υποστήριξης του Σχολείου (λ.χ. στο πλαίσιο διαχείρισης δωρεών).

(θ) εξωτερικοί συνεργάτες του Ε.Ε.Ι και των Σχολείων, όπως εταιρίες Μεταφοράς (και οι προστηθέντες τους οδηγοί και συνοδοί σχολικών λεωφορείων), εταιρίες φύλαξης, σίτισης, ταξιδιωτικά πρακτορεία, φωτογράφοι, τυπογράφοι και επιμελητές έκδοσης  αναμνηστικών εντύπων του σχολείου, νοσηλευτικό προσωπικό, νομικοί, τρίτα πρόσωπα που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασίας (περιπτώσεις outsourcing), τεχνικοί υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων, τρίτα μέρη (cloud services /πλατφόρμες) κλπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων των υποκειμένων, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των  συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

(ι) τρίτα πρόσωπα (όπως τράπεζες ή τρίτοι διοργανωτές εκδήλωσης ή δράσης) προκειμένου να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα που υπέβαλε το υποκείμενο των δεδομένων στο δικτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι. για χρήση υπηρεσίας ή προκειμένου να επεξεργαστεί μια πληρωμή (σε τρίτες συνεργαζόμενες τράπεζες που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία) ή προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή του υποκειμένου σε δράση / εκδήλωση τρίτου (όπως ενδεικτικά συμμετοχή στο Μαραθώνιο που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ). Σε περίπτωση γνωστοποίησης των δεδομένων αυτών, το Υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής  φόρμας / αίτησης.

(ια) δωρητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για χορήγηση υποτροφίας Αριστείας, οι οποίοι λαμβάνουν ετησίως μια γενική αναφορά για την πορεία του  μαθητή που έχει τιμηθεί με την υποτροφία και τη σχολική του επίδοση (εάν δηλαδή εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης της υποτροφίας).

(ιγ)  Class Agents (ως προς τα στοιχεία αποφοίτων), οι οποίοι ορίζονται κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Σχολείο να λειτουργούν ως σύνδεσμος με τους αποφοίτους της τάξης αποφοίτησής τους και το Σχολείο ή το ΣΑΚΑ. Οι απόφοιτοι αυτοί δύνανται μεταξύ άλλων να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους για λογαριασμό του  Σχολείου προκειμένου να τους προσκαλέσουν σε σχολική εκδήλωση, να τους προτρέψουν να συμμετέχουν σε Κολλεγιακή δράση, να στηρίξουν ενέργειες/καμπάνιες του Σχολείου, να επικαιροποιήσουν στοιχεία των συμμαθητών τους. Βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Σχολείου να επικοινωνήσει ορθά με το σώμα των αποφοίτων και να τηρεί ακριβή τα στοιχεία τους. (Πληροφορίες για τη λειτουργία του θεσμού των Class Agents, εδώ)

Αναλυτική δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ε.Ε.Ι. μπορείτε να συμβουλευτείτε εδώ.

Όσον αφορά συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων: Ενδέχεται στον διαδικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι. να περιέχονται σύνδεσμοι (hyperlinks) σε τρίτες ιστοσελίδες προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας. Σημειώνεται ότι το Ε.Ε.Ι. δεν ελέγχει τρίτες ιστοσελίδες ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για τις πρακτικές / πολιτικές ασφαλείας που ακολουθούν ή για το σύνδεσμό των τρίτων ιστοσελίδων.

Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη λειτουργία σελίδας του Ε.Ε.Ι. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στο Facebook, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική Δήλωση Ενημέρωσης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πέρα από τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών που συλλέγονται στο πλαίσιο της φοίτησής τους στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. και διατηρούνται για ιστορικούς και στατιστικούς και διοικητικούς λόγους (όπως ενδεικτικά καταχώρηση στο Ιστορικό Αρχείο του Ε.Ε.Ι.), τα προσωπικά δεδομένα γονέων και μαθητών, εργαζομένων/εκπαιδευτικών, συνεργατών, δωρητών και φίλων ή τρίτων που έχουν χορηγήσει τα στοιχεία τους στο Ε.Ε.Ι., διατηρούνται κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με το σκοπό επεξεργασίας και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους. Σε περίπτωση που το υποκείμενο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία των δεδομένων του, αυτά διατηρούνται για το χρόνο που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ενέργεια και μέχρι την ανάκλησή της συγκατάθεσης.

Μετά την αποφοίτηση του μαθητή από το Σχολείο, το Ε.Ε.Ι. διατηρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του μαθητή (πλέον αποφοίτου) ως του έχουν χορηγηθεί κατά τις εγγραφές στο Σχολείο ή συμπληρωθεί με δήλωση του ίδιου του μαθητή κατά τη διάρκεια του σχολικού  έτους ή του έχουν χορηγηθεί από το Σύλλογο Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών ή τους class agents ή από το Board of Trustees ή με απευθείας δήλωση του αποφοίτου προς το Ε.Ε.Ι., με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία για δράσεις του Ε.Ε.Ι. (όπως ενδεικτικά προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, πρόγραμμα άσκηση -  άθληση, εκδηλώσεις και δράσεις του Development Office προς στήριξη του Ταμείου  Υποτροφιών) και την αποστολή προσκλήσεων για επετειακές συναντήσεις της τάξης τους (reunions), εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ή δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν επικοινωνία για δράσεις του Ε.Ε.Ι.

Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) του μαθητή διατηρείται στις έντυπες εκδόσεις του  Ε.Ε.Ι. και καταχωρείται στο Ιστορικό Αρχείο του Ε.Ε.Ι. και του  Σχολείου.

Το Ε.Ε.Ι. σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στην επεξεργασία των δεδομένων τους («Δικαίωμα πρόσβασης») και δύνανται να αιτηθούν και να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση («Δικαίωμα ενημέρωσης») για την εκτελούμενη επεξεργασία. Επιπλέον τα υποκείμενα έχουν τα κάτωθι δικαιώματα εκ του Γενικού Κανονισμού, υπό τις προϋποθέσεις και με δυνατότητες ενάσκησης αυτών κατά τα οικεία άρθρα του Γενικού Κανονισμού: Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των στοιχείων τους ([email protected]), Δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων τους, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, Δικαίωμα εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία, Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σε περίπτωση που προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεγεί με την συγκατάθεση του υποκειμένου.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, το υποκείμενο έχει δυνατότητα να υποβάλει έγγραφο αίτημα προς το Ε.Ε.Ι. δια μέσου του ορισθέντος Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας ως ορίζονται κατωτέρω. Το Ε.Ε.Ι. θα απαντήσει εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίσημη παραλαβή του έγγραφου αιτήματος, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτείται και αναλόγως της πολυπλοκότητας του αιτήματος, κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό.

Επικαιροποίηση στοιχείων. Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να επικαιροποιήσει / τροποποιήσει τα στοιχεία του που τηρούνται στο Ε.Ε.Ι. αποστέλλοντας σχετικό email στο [email protected]. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το υποκείμενο έχει την ιδιότητα του γονέα ή εργαζομένου, μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα ή προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, εάν προβλέπεται σχετικώς από τη σχετική νομοθεσία, για την αλλαγή των στοιχείων.

[*Περίοδος σχολικών εορτών ή διακοπών: Σημειώνεται ότι σε περίοδο που το Σχολείο δεν λειτουργεί (νόμιμες αργίες ή σχολικές διακοπές) το υποκείμενο εάν επιθυμεί να ασκήσει οιοδήποτε δικαίωμα εκ του κανονισμού, μπορεί να αποστείλει το αίτημα απευθείας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ([email protected]) και όχι σε επιμέρους υπηρεσίες οι οποίες δε θα λειτουργούν κατά την περίοδο αυτή και θα λάβουν το σχετικό αίτημα με την επάνοδο από τις σχολικές αργίες ή διακοπές.]

Το Ε.Ε.Ι. (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων) έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για παρακολούθηση της τήρησης των παρόντων διατάξεων και εν γένει της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το Ε.Ε.Ι. και τη  συμμόρφωσή του με τον Γενικό Κανονισμό. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με θέματα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής  Ενημέρωσης και λοιπών ζητημάτων που  τυχόν δεν καλύπτονται από την παρούσα και αφορούν τα προσωπικά δεδομένα τους.

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων:
Κυρία Μαριλένα Σαμαρά, Τηλ.+302106798186
Email: [email protected]
Διεύθυνση: Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό
Website: www.athenscollege.edu.gr

Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού και ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ). [www.dpa.gr, ταχ.διεύθυνση: Λ.Κηφισιάς αρ.1-3, τκ. 11523, τηλέφωνο: +302106475600, φαξ: +302106475628, email: [email protected]]

Η παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης,  όπως τέθηκε σε ισχύ στις 25.5.2018, έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού  για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της ελληνικής νομοθεσίας και έχει επικαιροποιηθεί στις 27.03.2023. Ενδέχεται να επικαιροποιηθεί στο μέλλον και οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στο διαδiκτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι. και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

Γενικό Privacy Notice Ε.Ε.Ι.Προβολή σε PDF
Privacy Notice για τους μαθητές μας
Προβολή σε PDF
Privacy Notice CCTV
Προβολή σε PDF
Privacy Notice QR-codes
Προβολή σε PDF
Privacy Notice ID cards
Προβολή σε PDF
Privacy Notice Συνέδρια και Εκδηλώσεις
Προβολή σε PDF