Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών (εφεξής χάριν συντομίας καλούμενο και «ΚΞΓ») του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ) (από 25.07.2013 υπ’ αριθμ. Πρωτ. 22522/2013 άδεια με ειδικό κωδικός αδείας 2304437), αποτελεί ανεξάρτητη δραστηριότητα του ΕΕΙ και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών νομοθεσία (Ν. 4093/2012, Ν. 4415/2016, ΥΑ 219434/Α5/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και νεότερες σχετικές διατάξεις οι οποίες τίθενται σε ισχύ κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς).

Έναρξη

Τα μαθήματα Γαλλικών, Γερμανικών και Κινεζικών αρχίζουν μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία του ΕΕΙ.

Τα τμήματα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs

Εγγραφές – ετήσια δίδακτρα

Οι αιτήσεις για εγγραφές υποβάλλονται:

  • Στη Γραμματεία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. επί της οδού Στεφάνου Δέλτα αρ. 15, στο Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος), από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 08:30-15:30 

Η εγγραφή ισχύει μόνο μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής και την καταβολή του καθορισμένου ποσού που αναφέρεται στο εν λόγω Δελτίο Εγγραφής και στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, αντίγραφο των οποίων έλαβε ο Γονέας και αποδέχεται με την υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής.

Προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες και Δίδακτρα

Γαλλικά – Γερμανικά (Δημοτικό) €470
Γαλλικά – Γερμανικά (Τρίτη ή Παρασκευή) €587
Γαλλικά – Γερμανικά (Τετάρτη) €880
Κινεζικά (Δημοτικό) €470
Κινεζικά (Γυμνάσιο – Λύκειο) €940

Εξόφληση διδάκτρων
Οι εγγραφές (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών, με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το ΕΕΙ ειδική Ταυτότητα Πληρωμής το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2022.

  • Δίδακτρα έως €500 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2022 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής.
  • Δίδακτρα άνω των €500 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού ποσού το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2022 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο εντός του Ιανουαρίου 2023).

Καθυστερημένη εγγραφή - Αλλαγή μαθήματος
Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κατά τη διάρκεια λειτουργίας των προγραμμάτων και μόνο για τα τμήματα όπου υπάρχουν θέσεις.  Η δυνατότητα και οι όροι εγγραφής στην περίπτωση αυτή θα υποδεικνύονται από τη Γραμματεία. Αλλαγή από τον μαθητή / μαθήτρια της επιλεγείσας ημέρας παρακολούθησης  του μαθήματος  είναι δυνατή μόνον εάν  αυτό δηλωθεί εγγράφως από τον Γονέα του το αργότερο εντός των δύο (2)  πρώτων εβδομάδων λειτουργίας του Προγράμματος.Φοίτηση - ΑπουσίεςΗ τακτική φοίτηση και παρακολούθηση από τους μαθητές των επιλεγέντων μαθημάτων είναι υποχρεωτική  και αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στην τάξη εγκαίρως.  Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια του ΚΞΓ που είναι μαθητής σχολείου του ΕΕΙ απουσιάσει από τα πρωινά (σχολική μονάδα) και από τα απογευματινά μαθήματα  (Κέντρο Ξένων Γλωσσών)είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δικαιολογητικών για την απουσία και για  τα  απογευματινά μαθήματα,  στη Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος (τηλ. 210.6798166 & 210.6798188).  Η προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν στις απουσίες γίνεται υποχρεωτικά το αργότερο εντός της επομένης από την απουσία εβδομάδας  από τον ίδιο τον Γονέα εγγράφως,  μέσω του μαθητή/μαθήτριας, ή   μέσω Fax: 210.6744970, ή μέσω  e-mail: [email protected].

Σε  περίπτωση που ο μαθητής/η μαθήτρια του ΚΞΓ που θα απουσιάσει, είτε είναι μαθητής άλλου σχολείου είτε μαθητής σχολείου του ΕΕΙ ο οποίος θα χρειαστεί να απουσιάσει μόνο από το απογευματινό μάθημα (Κέντρο Ξένων Γλωσσών), ο Γονέας υποχρεούται το ίδιο πρωί να ειδοποιεί  τηλεφωνικώς τη Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος (τηλ. 210.6798166 & 210.6798188) και να αποστέλλει  γραπτή επιβεβαίωση μέσω του μαθητή/της μαθήτριας, ή  μέσω Fax ή μέσω e-mail: [email protected].

Σχολικά/Μεταφορά

Προς εξυπηρέτηση  των εγγεγραμμένων στο ΚΞΓ μαθητών που φοιτούν στα σχολεία του ΕΕΙ  δρομολογούνται ειδικά λεωφορεία σε καθορισμένους από το Τμήμα Μεταφοράς οδικούς άξονες με συγκεκριμένες στάσεις. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται μετά το τέλος των εγγραφών και προ της έναρξης μαθημάτων οπότε και προσδιορίζονται τα τυχόν κόμιστρα. Αιτήματα για χρήση λεωφορείων υποβάλλονται από το γονέα απευθείας στο Τμήμα Μεταφοράς του ΕΕΙ. Σημειώνεται ότι αιτήματα που  αφορούν σημεία εκτός των προκαθορισμένων από το Τμήμα Μεταφοράς διαδρομών δεν γίνονται δεκτά. Κατά την εγγραφή στα δρομολόγια, λόγω περιορισμένου  αριθμού λεωφορείων, τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Διακοπή μαθήματος

Αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτηση του  μέχρι τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως στη Γραμματεία και παρακρατείται το ποσό των €150. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης  από την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022 εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολόκληρου του σχολικού έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως μέχρι τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022, θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.

Ειδικός όρος
COVID-19:
Το ΕΕΙ υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί αυστηρά όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού, όπως αυτά κατά περίπτωση εξειδικεύονται από τον ΕΟΔΥ, και τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δομών. Η τήρηση εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων μαθητών, όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής υγιεινής και προστασίας (χρήση μάσκας, τήρησης αποστάσεων κλπ.), σύμφωνα με τις ως άνω αναλυτικές σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και των λοιπών δημοσίων αρχών αλλά και την σχετική εσωτερική πολιτική του ΕΕΙ, όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο διεξαγωγής των Ειδικών Προγραμμάτων είναι υποχρεωτική και ελέγχεται.

Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των γονέων και των μαθητών που εγγράφονται στα Ειδικά Προγράμματα του ΕΕΙ, υπάρχει ειδικό έντυπο ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα του ΕΕΙ στην σελίδα των Ειδικών Προγραμμάτων https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs. Το έντυπο αυτό αποτελεί προσάρτημα (Β) του Δελτίου Εγγραφής στο Πρόγραμμα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών  του ΕΕΙ.

Κανονισμός

Οι κανόνες λειτουργίας του ΕΕΙ, ισχύουν και για τη λειτουργία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Με την κατάθεση του Δελτίου Εγγραφής, οι γονείς λαμβάνουν γνώση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (προσάρτημα (Α) του Δελτίου Εγγραφής), η αποδοχή του οποίου είναι απαραίτητη για την εγγραφή του μαθητή στο ειδικό πρόγραμμα που θα επιλέξει.

Γραμματεία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ, καθημερινά 08:30 - 15:30.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 210.6798166, 210.6798188 και 210.6779259  Fax: 210.6744970
Email: [email protected] Website: https://www.athenscollege.edu.gr/

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν  Ίδρυμα, Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τ.Θ. 65005, 15410 Ψυχικό