Ιατρικά Δικαιολογητικά Νηπιαγωγείου «Ι.Μ.Καρράς»

Για την εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» απαιτείται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή συμπληρωμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί. Οι μαθητές για τους οποίους δεν έχει κατατεθεί το ΑΔΥΜ έως την έναρξη του σχολικού έτους δεν μπορούν να έχουν ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Αν μετά την κατάθεση του ΑΔΥΜ επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς υποχρεούνται άμεσα να καταθέσουν νέο, επικαιροποιημένο ΑΔΥΜ στο Νηπιαγωγείο «Ι.Μ.Καρράς»..

Για την πρώτη εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο μας απαιτείται – σύμφωνα με την παρ. 4 εδ.α΄ του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 – το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού ή άλλο στοιχείο, στο οποίο φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια. Αν ο εμβολιασμός του παιδιού παρουσιάζει ελλείψεις, πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην εγγραφή του.

Οι γονείς παιδιών με χρόνιο νόσημα, σοβαρή αλλεργία ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας οφείλουν να προσκομίζουν επιπλέον σχετική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του παιδιού και αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού που σχετίζεται με αυτό και ενδέχεται να συμβεί στο σχολείο.

Επίσης, συστήνεται να γίνει προληπτικός έλεγχος της όρασης (οφθαλμολογική εξέταση) και της ακοής (ακοόγραμμα), με σκοπό να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος.

 

Ιατρικά πιστοποιητικά για το μάθημα της κολύμβησης

Για να συμμετέχει ο μαθητής στο μάθημα της κολύμβησης, οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κάθε χρόνο, κατά την εγγραφή του στο νέο σχολικό έτος, Πιστοποιητικό Δερματολογικής Εξέτασης, το οποίο έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) σχολικό έτος. Αν δεν έχει κατατεθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής δεν μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα αυτό.

Ιατρικά δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο «Ι.Μ.Καρράς»:

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 1. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής του ΑΔΥΜ είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι ή καρδιολόγοι. ΑΔΥΜ υπογεγραμμένα από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά.

  Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του πιστοποιητικού δερματολογικής εξέτασης είναι οι δερματολόγοι, οι παιδίατροι ή οι γενικοί ιατροί.

 2. Αν τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά δεν κατατεθούν έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής / η μαθήτρια δεν θα μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή/και της κολύμβησης.

 

Τα έντυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις οικείες γραμματείες των σχολικών μονάδων ή να τα εκτυπώσετε από τους σχετικούς συνδέσμους.

Ιατρικά Δικαιολογητικά Δημοτικών Σχολείων Ε.Ε.Ι

Για την εγγραφή των μαθητών στις 1η και 4η τάξη. των Δημοτικών Σχολείου του Ε.Ε.Ι. καθώς και για πρώτη εγγραφή μαθητών σε ενδιάμεση τάξη απαιτείται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί. Το ΑΔΥΜ (αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ) έχει ισχύ τριών (3) σχολικών ετών. Οι μαθητές για τους οποίους δεν έχει κατατεθεί το ΑΔΥΜ έως την έναρξη του σχολικού έτους δεν μπορούν να έχουν ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Αν μετά την κατάθεση του ΑΔΥΜ επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς υποχρεούνται άμεσα να καταθέσουν νέο, επικαιροποιημένο ΑΔΥΜ στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Για την εγγραφή μαθητών στην 1η τάξη Δημοτικού καθώς και για πρώτη εγγραφή μαθητών σε ενδιάμεση τάξη απαιτείται – σύμφωνα με την παρ. 4 εδ.α΄ του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 – το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού ή άλλο στοιχείο, στο οποίο φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια. Αν ο εμβολιασμός του παιδιού παρουσιάζει ελλείψεις, πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην εγγραφή του.

Οι γονείς παιδιών με χρόνιο νόσημα, σοβαρή αλλεργία ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας οφείλουν να προσκομίζουν επιπλέον σχετική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του παιδιού και αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού που σχετίζεται με αυτό και ενδέχεται να συμβεί στο σχολείο.

Επίσης, συστήνεται να γίνει προληπτικός έλεγχος της όρασης (οφθαλμολογική εξέταση) και της ακοής (ακοόγραμμα), με σκοπό να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος.

Ιατρικά πιστοποιητικά για το μάθημα της κολύμβησης

Για να συμμετέχει ο μαθητής στο μάθημα της κολύμβησης, οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κάθε χρόνο, κατά την εγγραφή του στο νέο σχολικό έτος, Πιστοποιητικό Δερματολογικής Εξέτασης, το οποίο έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) σχολικό έτος. Αν δεν έχει κατατεθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής δεν μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα αυτό.

Ιατρικά πιστοποιητικά για τη συμμετοχή στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες

Για να συμμετέχει ο μαθητής στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και να λαμβάνει μέρος σε σχολικά πρωταθλήματα (Διασχολικούς αγώνες, Α.Σ.Ι.Σ., Νομαρχιακούς αγώνες – Πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα κ.α.), είναι επιθυμητή η προσκόμιση στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κάθε χρόνο, κατά την εγγραφή του στο νέο σχολικό έτος, Ιατρικής Βεβαίωσης, η οποία έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) σχολικό έτος.

Επιπλέον, από την 5η τάξη των Δημοτικών Σχολείων είναι επιθυμητή για όσους/ες μαθητές/τριες συμμετέχουν στα αγωνιστικά τμήματα ή σε αγώνες, η κατάθεση κατά την εγγραφή τους στο νέο σχολικό έτος Έκθεσης Προαγωνιστικού Καρδιολογικού Ελέγχου.

 

Ιατρικά δικαιολογητικά ανά τάξη:

 

 

Όλες οι τάξεις του Δημοτικού:

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 1. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής του ΑΔΥΜ και της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι ή καρδιολόγοι. ΑΔΥΜ ή Ιατρικές βεβαιώσεις υπογεγραμμένα από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά.

  Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του πιστοποιητικού δερματολογικής εξέτασης είναι οι δερματολόγοι, οι παιδίατροι ή οι γενικοί ιατροί.

  Η Έκθεση για τον  Προαγωνιστικό  Καρδιολογικό  Έλεγχο που κατατίθεται για τους μαθητές της  5ης τάξης των Δημοτικών Σχολείων υπογράφεται αποκλειστικά από καρδιολόγο.

 2. Αν τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά δεν κατατεθούν έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής / η μαθήτρια δεν θα μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή/και της κολύμβησης.

 

Τα έντυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις οικείες γραμματείες των σχολικών μονάδων ή να τα εκτυπώσετε από τους σχετικούς συνδέσμους.

 

Ιατρικά Δικαιολογητικά Γυμνασίου και Λυκείου Σχολείων Ε.Ε.Ι

Οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κατά την εγγραφή του στην Α΄ τάξη  Γυμνασίου  και στην  Α΄ τάξη  Λυκείου, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Το Ατομικό Δελτίο Υγείας έχει διάρκεια ισχύος τρία (3) σχολικά έτη. Αν δεν έχει κατατεθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής δεν μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Αν επέλθει μεταβολή της κατάστασης υγείας ή των παραγόντων κινδύνου του μαθητή, κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών, ο γονέας υποχρεούται να καταθέσει άμεσα νέο, επικαιροποιημένο ΑΔΥΜ στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του ΑΔΥΜ είναι:

 • Έως και την ηλικία των δεκαέξι ετών οι παιδίατροι.
 • Για μεγαλύτερες ηλικίες των δεκάξι ετών δυνατότητα συμπλήρωσης των παραπάνω εγγράφων έχουν οι ειδικότητες των παθολόγων ή καρδιολόγων.
 • Κατ’ εξαίρεση συμπληρώνονται από παιδιάτρους εφόσον οι μαθητές παρακολουθούνται από ειδικές παιδιατρικές μονάδες για ασθένειες ειδικών νοσημάτων ή η βιολογική τους ωρίμανση αντιστοιχεί σε παιδική ηλικία.

 

Ιατρικά πιστοποιητικά για το μάθημα της κολύμβησης

Για να συμμετέχει ο μαθητής στο μάθημα της κολύμβησης, οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κάθε χρόνο, κατά την εγγραφή του στο νέο σχολικό έτος,  πιστοποιητικό δερματολογικής εξέτασης, το οποίο έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) σχολικό έτος. Αν δεν έχει κατατεθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής δεν μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα αυτό. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του πιστοποιητικού δερματολογικής εξέτασης είναι οι δερματολόγοι, οι παιδίατροι ή οι γενικοί ιατροί.

 

Ιατρικά πιστοποιητικά για τη συμμετοχή στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες

Για να συμμετέχει ο μαθητής στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και να λαμβάνει μέρος σε σχολικά πρωταθλήματα (Διασχολικούς αγώνες, Α.Σ.Ι.Σ., Νομαρχιακούς αγώνες –Πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα κ.α.), οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κάθε χρόνο, κατά την εγγραφή του στο νέο σχολικό έτος, Ιατρική Βεβαίωση, η οποία έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) σχολικό έτος. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι οι παιδίατροι έως την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών. Για ηλικία μεγαλύτερη των δεκαέξι (16) ετών, δυνατότητα συμπλήρωσης της Ιατρικής Βεβαίωσης έχουν οι παθολόγοι ή οι καρδιολόγοι. Ιατρικές Βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ΔΕΝ γίνονται δεκτές. 

Οι γονείς παιδιών με χρόνιο νόσημα, σοβαρή αλλεργία ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας οφείλουν να προσκομίζουν επιπλέον σχετική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του παιδιού και αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού που σχετίζεται με αυτό και ενδέχεται να συμβεί στο σχολείο.

 

Απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά ανά τάξη:

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ, Ι.Β.

 

 

Τα έντυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις οικείες γραμματείες των σχολικών μονάδων ή να τα εκτυπώσετε από τους σχετικούς συνδέσμους.