Δήλωση - Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών ιατρικών δεδομένων μαθητών

Το Σχολείο συλλέγει ιατρικά έγγραφα και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή/και πληροφορίες που αφορούν τους μαθητές. Τα δεδομένα αυτά ζητούνται ή συλλέγονται – δηλώνονται i) κατά τη διαδικασία εισαγωγής στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι., ii) κατά την εγγραφή στις σχολικές μονάδες του Ε.Ε.Ι. iii) κατά την εγγραφή σε Ειδικά Προγράμματα, αθλητικές δράσεις, θερινά προγράμματα, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.α. και iv) κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη.

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται σε έγγραφα που προσκομίζουν ή αποστέλλουν (μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών του Σχολείου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) οι γονείς στο Σχολείο ή δηλώνουν συμπληρώνοντας σχετικές δηλώσεις / φόρμες / ερωτηματολόγια: το Ατομικό Δελτίο Υγείας, Πιστοποιητικό Δερματολογικής Εξέτασης, Ιατρικές βεβαιώσεις, Φύλλο Προαγωνιστικού Ελέγχου, Βεβαιώσεις Καρδιολόγου, Γνωματεύσεις από ΚΕΔΑΣΥ ή άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς (σχετικά με θέματα αναπηρίας ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), αξιολογήσεις Ψυχολόγων ή ειδικών κέντρων, βεβαιώσεις γιατρών λοιπών ειδικοτήτων, ιατρικές πληροφορίες που δηλώνουν οι γονείς στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού, φύλλο πραγματοποίησης εμβολιασμών, πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία κατά την αξιολόγηση για την εισαγωγή στο Προνήπιο ή στην 1η Δημοτικού, βεβαιώσεις για απαλλαγή από δράσεις. Επίσης τα δεδομένα μπορεί να αφορούν τροφικές αλλεργίες ή διατροφικές συνήθειες και φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο μαθητής.

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται ως ορίζεται στη σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία, τηρουμένων των απαιτήσεων εκ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Βάση για την επεξεργασία είναι η εξυπηρέτηση ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος (9.2.ζ ΓΚΠΔ), όπως ορίζει ο νόμος για τήρηση ιατρικών εγγράφων (πχ. ΑΔΥΜ), ή η συγκατάθεση / δήλωση του γονέα για λοιπά ιατρικά έγγραφα ή πληροφορίες που προσκομίζει / δηλώνει προς το Σχολείο κατά τη διάρκεια εγγραφής ή φοίτησης του μαθητή (9.2.α ΓΚΠΔ), ή η προστασία ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων (9.2.γ ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα τηρούνται με ασφάλεια υπό την ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας (για τα έγγραφα που ορίζει ωσαύτως ο νόμος, πχ. ΑΔΥΜ), την Ιατρική Υπηρεσία ή την Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία (για έγγραφα που αφορούν την υπηρεσία αυτή). Η πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα περιορίζεται στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό του Σχολείου. Τα ιατρικά δεδομένα δεν αποστέλλονται σε τρίτους εκτός του Ε.Ε.Ι. εκτός αν υποβάλλουν οι γονείς σχετική αίτηση και χορηγήσουν τη συγκατάθεσή τους (πχ. αποστολή ερωτηματολογίου σε εξωτερικό ιατρό που παρακολουθεί το παιδί) και σε περιπτώσεις που ζητηθούν έγγραφα από αρμόδιους κρατικούς φορείς (πχ. ΚΕΔΑΣΥ). Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο ορίζεται για την κάθε κατηγορία εγγράφων ή για το χρόνο που ο μαθητής φοιτά στο Σχολείο

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων, προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται εκ του ΓΚΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τη Δήλωση Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Ε.Ι.

Ημερομηνία σύνταξης Δήλωσης Ενημέρωσης: Απρίλιος 2023 (όποια επικαιροποίηση θα αναρτάται στην οικεία σελίδα και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης)