ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΩΝ & ΠΟΛΥΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών

Κατά την οργάνωση και την προετοιμασία της εκδρομής
Επίδειξη συνέπειας, συμμετοχή στις ενημερωτικές συγκεντρώσεις που ορίζονται από τον  υπεύθυνο της μετακίνησης και / ή τους συνοδούς καθηγητές.

Στα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα και τους χώρους διαμονής (ξενοδοχεία,  ξενώνες, κατοικίες φιλοξενούντων κλπ.)
Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, αποφυγή πρόκλησης θορύβου, ρύπανσης, φθορών ή ζημιών. Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες φέρουν την αστική ευθύνη για ζημιές που αποδεδειγμένα προκαλούνται από υπαιτιότητά τους.
Σεβασμός των δικαιωμάτων των υπολοίπων μεταφερομένων ή ενοίκων και άμεση συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των υπευθύνων.
Ευγενική και ευπρεπής συμπεριφορά προς το προσωπικό ή τους φιλοξενούντες. Οι  μαθητές/τριες δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους πολλά χρήματα ή τιμαλφή (ακριβά κοσμήματα ή κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ή ηλεκτρονικά παιχνίδια), επικίνδυνα αντικείμενα ή ακατάλληλο για ανηλίκους υλικό.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, τα μουσεία, τις εκθέσεις, τις παραστάσεις, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ.
Επίδειξη ενδιαφέροντος κατά τις ξεναγήσεις για τα εκτιθέμενα ή τα δρώμενα.
Αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε προβλήματος στο προσωπικό και τους υπόλοιπους επισκέπτες, θεατές ή ακροατές.

Στους χώρους εστίασης και  ψυχαγωγίας
Αποφυγή της πρόκλησης θορύβου, ρύπανσης, φθορών ή ζημιών.
Υπομονή και τήρηση προτεραιοτήτων.
Ευγενική και ευπρεπής συμπεριφορά προς το προσωπικό.
Τήρηση κανόνων καλής συμπεριφοράς, καθώς επίσης και των συμφωνημένων σχετικά με τα επιτρεπόμενα προς κατανάλωση είδη και τις ποσότητες αυτών.
Φροντίδα για άμεση ενημέρωση του υπεύθυνου της μετακίνησης και των συνοδών καθηγητών για οποιοδήποτε πρόβλημα και άμεση συμμόρφωση προς τις υποδείξεις και / ή τις εντολές τους.

Κατά τις ελεύθερες ώρες
Απαγορεύεται η ενοικίαση και/ή η χρήση, ατομική ή ομαδική, οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου (χερσαίου, πλωτού ή εναέριου), η απομάκρυνση από τους συμφωνημένους χώρους και η απόσπαση από την ομάδα. Απαγορεύονται οι ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ίδιου του μαθητή / της ίδιας της μαθήτριας και των συμμαθητών/τριών του/της, καθώς επίσης και οι ενέργειες που μπορεί να εκθέσουν σε κακή κριτική ολόκληρη την αποστολή (π.χ. οι προκλητικές ενέργειες προς άλλες ομάδες ή πρόσωπα).
Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε πρόβλημα, ατομικό ή ομαδικό, πρέπει να ειδοποιούνται άμεσα ο υπεύθυνος της μετακίνησης και οι συνοδοί καθηγητές.

Προς τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες
Η συμπεριφορά πρέπει να είναι κόσμια και πολιτισμένη και να κινείται μέσα στο πλαίσιο του ομαδικού πνεύματος.

Προς τον αρχηγό και τους συνοδούς καθηγητές
Με την ευγενική συμπεριφορά, τη συνεργασία και την τήρηση των συμφωνημένων αποδεικνύεται η εκ μέρους των μαθητών/τριών αναγνώριση της ευθύνης που αναλαμβάνουν ο υπεύθυνος της μετακίνησης και οι συνοδοί καθηγητές, προκειμένου οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν χρήσιμες εμπειρίες και να ψυχαγωγηθούν.

Ολική απαγόρευση καπνίσματος κ.α.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της μονοήμερης ή πολυήμερης εκδρομής (σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και τα μέσα μεταφοράς), απαγορεύεται αυστηρά σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες το κάπνισμα, η κατοχή και / ή κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και η κατοχή και / ή διακίνηση και / ή χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η αποδοχή και τήρηση των όρων του παρόντος Κανονισμού συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για την ασφάλεια της μετακίνησης και την επιτυχή ολοκλήρωση του Αναλυτικού Προγράμματος της εξόρμησης.

Μαθητής/τρια που παραβαίνει τον παρόντα Κανονισμό, ενδέχεται να υποχρεωθεί σε διακοπή της συμμετοχής του/της στην εκδρομή.
Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια  επιστρέφει στην Αθήνα, με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα της οικογένειάς του/της.