Δήλωση Συμμετοχής

Στοιχεία Μαθητή

Είναι Μαθητής/Μαθήτρια των Σχολείων του Ε.Ε.Ι.?

Στοιχεία Γονέα

Μαθήματα
Επιλογή Συνδρομής
Add another

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει τις Ιατρικές Βεβαιώσεις

Δηλώσεις προς Ε.Ε.Ι.

Ο υπογράφων την παρούσα γονέας του ως  άνω μαθητή ως ασκών/ασκούσα την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου μου, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. καθώς και τον Κανονισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης με Καταγγέλλοντα ή Καταγγελλόμενο Μαθητή ή Μαθήτρια του Ε.Ε.Ι., όπως ισχύει και αναλογικά εφαρμόζεται και αναλαμβάνω την υποχρέωση να εξοφλήσω κατά την εγγραφή το ποσό που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα το οποίο επέλεξα για το παιδί μου με την κατάθεση της παρούσας Δήλωσης, καθώς επίσης και τυχόν παλαιότερες οφειλές μου προς το Ε.Ε.Ι., από προηγούμενη εγγραφή του παιδιού μου στο Πρόγραμμα. Αναγνωρίζω δε και αποδέχομαι ότι τυχόν υπερημερία μου στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι του Ε.Ε.Ι. όπως απορρέουν από την παρούσα, ενδέχεται να έχει ως επίπτωση τη διαγραφή του παιδιού μου από το Πρόγραμμα, με απόφαση της Διεύθυνσης. Aποδέχομαι, επίσης,  ότι τα καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

Έχω υποβάλει/δεσμεύομαι να υποβάλω την ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί μου είναι υγιές και ικανό προς άθληση και χρήση κολυμβητηρίου, με χρήση του προδιατυπωμένου εντύπου. Επιπλέον, δεσμεύομαι να ενημερώσω το Ε.Ε.Ι. για κάθε αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του παιδιού μου, η οποία επηρεάζει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που το παιδί μου πάσχει από χρόνιο νόσημα/αλλεργία/άλλο πρόβλημα υγείας, έχω υποβάλει/δεσμεύομαι να υποβάλω βεβαίωση από θεράποντα ιατρό και αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού που σχετίζεται με αυτό.

Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας του μαθητή και την ύπαρξη αναπηρίας ή και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

 Ενημερώθηκα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εμού και του παιδιού μου από το Ε.Ε.Ι. έχοντας λάβει τη σχετική «Ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα υποκειμένων» ως Παράρτημα του Κανονισμού Λειτουργίας.

Συναινώ στη λήψη και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) που απεικονίζεται το παιδί μου για την έκδοση εντύπων ή/και ηλεκτρονικών αναμνηστικών φωτογραφιών ή/και βίντεο, για το ενημερωτικό εντύπο του Π.Ε.Ε. και του Προγράμματος Άσκηση - Άθληση του Ε.Ε.Ι., αναφορικά με τις δραστηριότητες των εγγεγραμμένων στο Πρόγραμμα, για την καταχώριση υλικού από τις δράσεις του Προγράμματος στην Ετήσια Έκθεση του Ε.Ε.Ι. και την καταχώριση φωτογραφικού υλικού σε εκδόσεις (βιβλία) του Ε.Ε.Ι.
Συναινώ στη λήψη και ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού που απεικονίζεται το παιδί μου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Άσκηση – Άθληση των Π.Ε. στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ε.I. (www.athenscollege.edu.gr).
Συναινώ στη λήψη και ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού που απεικονίζεται το παιδί μου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Άσκηση – Άθληση των Π.Ε. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισήμως διαχειρίζεται το Ε.Ε.Ι. (Facebook και Instagram)