Στο MYP η αξιολόγηση (assessment) είναι καίριας σημασίας, αφορά τις δεξιότητες και βασίζεται σε κριτήρια αξιολόγησης τα οποία είναι συγκεκριμένα για κάθε ομάδα μαθημάτων.

Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Μαθηματικά

Γνώση και Κατανόηση

 

Διερεύνηση Μοτίβων

 

Επικοινωνία

 

Εφαρμογή των Μαθηματικών στο πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων

Γλώσσα και Λογοτεχνία

Ανάλυση

Οργάνωση

Παραγωγή Λόγου

Χρήση της Γλώσσας

Φυσικές Επιστήμες

Γνώση και Κατανόηση

 

Διερεύνηση και Σχεδιασμός

Επεξεργασία και Αξιολόγηση

Αναστοχασμός ως προς την επίδραση των Φυσικών Επιστημών

Ανάπτυξη Σχεδιαστικής Σκέψης

Διερεύνηση και Ανάλυση

Ανάπτυξη Ιδεών

Εύρεση Λύσεων

Αξιολόγηση

Κοινωνικές Επιστήμες

Γνώση και Κατανόηση

 

Έρευνα

Επικοινωνία

Κριτική Σκέψη

Φυσική Αγωγή και Αγωγή Υγείας

Γνώση και Κατανόηση

Σχεδιασμός για Βελτίωση Επίδοσης

Εφαρμογή και Επίδοση

Αναστοχασμός και Βελτίωση Επίδοσης

Τέχνες

Διερεύνηση

Ανάπτυξη

Δημιουργια / Εκτέλεση

Αξιολόγηση

Διαθεματικότητα

Αξιολόγηση

Σύνθεση

Αναστοχασμός

 

 

Οι διδάσκοντες θέτουν τους στόχους και αξιολογούν το επίπεδο στο οποίο οι μαθητές τους επιτυγχάνουν σε μία κλίμακα από 0 έως 8 (το 0 αντιστοιχεί σε παντελή απουσία επίτευξης των στόχων και το 8 αντιστοιχεί στην πλήρη επίτευξη των στόχων).

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι διαρκής και περιλαμβάνει δύο τύπους:

  • τη διαμορφωτική αξιολόγηση (formative assessment), κατά την οποία ο μαθητής δέχεται την ανατροφοδότηση του διδάσκοντα πάνω στα κριτήρια αξιολόγησης και με βάση αυτή εξελίσσεται, με τελικό στόχο το μέγιστο των δυνατοτήτων του
  • την τελική αξιολόγηση (summative assessment), κατά την οποία ο μαθητής καλείται να επιδείξει το επίπεδο επίτευξης των προσδοκώμενων στόχων, αξιολογείται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολογείται στην οκταβάθμια κλίμακα αξιολόγησης

 Το πλαίσιο της αξιολόγησης γίνεται σαφέστερο, λαμβάνοντας υπόψιν τις παρακάτω επισημάνσεις:

  • Ο μαθητής, που φτάνει σε κάποιο επίπεδο επίδοσης σε σχέση με ένα κριτήριο, δεν είναι απαραίτητο να πετυχαίνει παρόμοια επίπεδα επίδοσης και στα υπόλοιπα κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες κλίσεις του μαθητή και να εντοπιστούν τυχόν περιοχές προς βελτίωση.
  • Η επίδοση του μαθητή περιγράφεται σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους και όχι συγκριτικά με την επίδοση άλλων μαθητών.
  • Οι διαβαθμίσεις στην περιγραφική αξιολόγηση ΜΥΡ δεν πρέπει να συγχέονται με αριθμητικά ποσοστά.
  • Κατά την ίδια συλλογιστική, δεν υφίσταται βάση επιτυχίας (50%) και δεν υπάρχει αναγωγή της περιγραφικής κλίμακας αξιολόγησης MYP στην εικοσαβάθμια κλίμακα αξιολόγησης του Εθνικού Προγράμματος Σπουδών και αντιστρόφως.

Στο τέλος κάθε τετραμήνου, το Σχολείο κοινοποιεί την περιγραφική αξιολόγηση κάθε μαθητή ανά κριτήριο (A,B,C,D) και για κάθε μάθημα ή ομάδα μαθημάτων. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, κάθε μαθητής λαμβάνει τον ετήσιο έλεγχο προόδου ΜΥΡ ανά μάθημα ή ομάδα μαθημάτων. Πρόκειται για τη συνολική αποτίμηση της επίδοσής του και προκύπτει μέσα από τη συνεχή και συστηματική διαδικασία συλλογής, καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με την πορεία του προς την κατάκτηση της γνώσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η καταληκτική αξιολόγηση του έτους αποτυπώνεται στην κλίμακα 1-7, με το επίπεδο 7 να είναι το υψηλότερο επίπεδο επίδοσης. Η καταληκτική βαθμολογία 1-7 προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών των τεσσάρων κριτηρίων (Α,Β,C,D) σύμφωνα με συγκεκριμένο πίνακα αναγωγής, όπως ορίζεται από τον Οργανισμό ΙΒ.