Η διδασκαλία στα προγράμματα ΙΒ:

  • βασίζεται στη διερεύνηση
  • προσεγγίζεται εννοιολογικά
  • συνδέεται με την πραγματική ζωή μέσω των παγκόσμιων πλαισίων
  • είναι ανακαλυπτική
  • είναι διαφοροποιημένη
  • είναι συνυφασμένη με την αξιολόγηση 

Διερεύνηση είναι η διαδικασία που ξεκινάει από τους μαθητές ή τον διδάσκοντα και μεταφέρει τους μαθητές από το τρέχον επίπεδο κατανόησης σε ένα καινούργιο και βαθύτερο επίπεδο κατανόησης,

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, εστιάζουμε περισσότερο στο ότι ο μαθητής ξεκινάει από ένα σημείο γνώσης και λιγότερο στο ρόλο του διδάσκοντα ως φορέα της γνώσης. Οι διδάσκοντες προσφέρουν μαθησιακές εμπειρίες που βασίζονται στις πρότερες γνώσεις των μαθητών, προσφέροντας την ευκαιρία και τον απαραίτητο χρόνο για αναστοχασμό και εμπέδωση. Μέσω της διερεύνησης εννοιών σε πραγματικά παγκόσμια πλαίσια επιτυγχάνεται η πλέον ουσιαστική και διαρκής μάθηση.

Οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν στη διερεύνηση θεμάτων προσωπικού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος:

  • διατυπώνοντας ερωτήματα
  • σχεδιάζοντας δικές τους διερευνήσεις
  • αξιολογώντας τα διαθέσιμα μέσα προς υποστήριξη της διερεύνησης
  • προχωρώντας σε έρευνα, πειράματα, παρατηρήσεις και αναλύσεις

Στόχος είναι η ενεργή δημιουργία νοήματος με τη διαμόρφωση συσχετισμών ανάμεσα στην κατανόηση και τις νέες πληροφορίες ή εμπειρίες, που προέρχονται από τη διερεύνηση νέου περιεχομένου.

Η εννοιολογική προσέγγιση της μάθησης στο MYP

Η μάθηση στο MYP βασίζεται στις έννοιες (concepts). Πρόκειται για ιδέες που διαπνέουν όλα τα μαθήματα, προάγουν τη βαθιά και πολύπλευρη κατανόηση της γνώσης, γεφυρώνουν τόσο την προηγούμενη με τη νέα γνώση όσο και τα διαφορετικά γνωστικά πεδία μεταξύ τους και ενισχύουν τη διαθεματικότητα και τη διαχρονική και διαπολιτισμική προσέγγιση της μάθησης.

Στο MYP συναντά κανείς τις Θεμελιώδεις Έννοιες (Key Concepts) και τις Σχετικές Έννοιες (Related Concepts). Οι θεμελιώδεις έννοιες είναι κοινές, ισχυρές, αφηρημένες ιδέες που κυριαρχούν στο σύνολο των μαθημάτων, τα οργανώνουν και εξασφαλίζουν τη διασύνδεση μεταξύ τους. Οι θεμελιώδεις έννοιες ωθούν τη σκέψη των μαθητών σε ανώτερα επίπεδα σκέψη και τους βοηθούν να συνδέσουν γεγονότα και θέματα μέσω μιας πιο σύνθετης εννοιολογικής κατανόησης.

Διαθεματικότητα

Η Διαθεματικότητα βρίσκεται στον πυρήνα του MYP. Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση των εννοιών, οι μαθητές συνδυάζουν τις διαφορετικές γνώσεις, έννοιες και μεθόδους και ενεργοποιούν κατάλληλες δεξιότητες επικοινωνίας, έρευνας και σκέψης προκειμένου να εξηγήσουν ένα φαινόμενο, να λύσουν ένα πρόβλημα, να δημιουργήσουν ένα προϊόν ή να εγείρουν νέους προβληματισμούς με τρόπο που δεν θα επιτυγχανόταν στο πλαίσιο ενός μόνο μαθήματος. Απώτερος στόχος της διαθεματικής εμπειρίας είναι η ολιστική προσέγγιση της μάθησης.