Στο καταληκτικό έτος του ΜΥΡ (ΜΥΡ 5 / Α’ Λυκείου) οι μαθητές ασχολούνται με την εκπόνηση μιας προσωπικής ερευνητικής εργασίας. Το ΜΥΡ Personal Project εκπονείται ατομικά από κάθε μαθητή, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα και έχει ως στόχο ο μαθητής να αναδείξει τις δεξιότητες που σταδιακά καλλιέργησε τα προηγούμενα χρόνια.

Ο μαθητής επιλέγει το θέμα της εργασίας του ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, διεξάγει κατάλληλη έρευνα, θέτει τις προδιαγραφές επιτυχίας για το αποτέλεσμα της εργασίας και δημιουργεί πλάνο δράσης, υλοποιεί το πλάνο δράσης του και αξιολογεί το αποτέλεσμα της εργασίας του, τη διεύρυνση των γνώσεών του πάνω στο θέμα της εργασίας και την εξέλιξή του ως μαθητή στο πλαίσιο του MYP.

Τα αποτελέσματα της εσωτερικής βαθμολόγησης του Personal Project υπόκεινται σε επίσημo επανέλεγχο και επικύρωση από τον Οργανισμό IB.