Ανθούλα  Φιλιππίδου

Ανθούλα Φιλιππίδου

Διδάσκων/Διδάσκουσα Προγραμμάτων Ενηλίκων
Πτυχίο Κλασικών Γλωσσών και Φιλολογιών, Πανεπιστήµιο Κωνσταντινούπολης, Τουρκία. Μεταπτυχιακές Σπουδές Αγγλικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας, University of Cambridge, UK. ∆ιδάκτωρ Τµήµατος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. Έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ως ερευνήτρια καθώς και στο Υπουργείο Πολιτισµού. ∆ιδάσκει Τουρκικά στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών Γ.Ε.Σ.
Επιστροφή