Ένα κομβικό κομμάτι της αξιολόγησης του ΙΒ είναι ότι ελέγχει και βεβαιώνει την εφαρμογή των ίδιων κανόνων σε όλον τον κόσμο. Η απόδοση των μαθητών μετριέται με βάση προκαθορισμένα πρότυπα και κριτήρια, που παραμένουν σταθερά σε παγκόσμια κλίμακα και από χρονιά σε χρονιά. Το σύστημα βαθμολόγησης του DP βασίζεται σε κριτήρια αξιολόγησης: η επίδοση κάθε μαθητή αντιπαραβάλλεται σε περιγραφές προκαθορισμένων επιπέδων προσδοκώμενων στόχων που διατηρούνται σταθερά από τη μία εξεταστική στην άλλη. Οι βαθμοί (grades) αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα επίτευξης των γνώσεων και δεξιοτήτων, που εφαρμόζονται με κοινό τρόπο σε όλα τα σχολεία παγκοσμίως και δεν απονέμονται, για παράδειγμα, σε μία ποσόστωση μαθητών.

Η ευθύνη για την τελική ακαδημαϊκή κρίση της ποιότητας της δουλειάς των μαθητών ανήκει στους εξεταστές ΙΒ παγκοσμίως και στους επικεφαλής εξεταστές ΙΒ, που έχουν παγκόσμια αναγνώριση στον κλάδο τους.

 Υπάρχουν δύο είδη αξιολόγησης στην τάξη του DP: εξωτερική αξιολόγηση και εσωτερική αξιολόγηση:

  • Εξωτερικές αξιολογήσεις είναι αυτές που βαθμολογούνται από βαθμολογητές του ΙΒ και όχι από τον εκπαιδευτικό της τάξης.
  • Εσωτερικές αξιολογήσεις (Internal Assessments) είναι αυτές που ολοκληρώνονται από τον μαθητή σε δεδομένη χρονική περίοδο εντός του σχολικού πλαισίου και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Μετά τη βαθμολόγηση από τον εκπαιδευτικό, το ΙΒ ζητά δείγμα ή και το σύνολο της δουλειάς των μαθητών για επιβεβαίωση και τυχόν κανονικοποίηση του βαθμού (moderation).

Τα γνωστικά αντικείμενα του IB Diploma εξετάζονται μέσω ενός συνδυασμού συνεχούς ενασχόλησης με κάποια εργασία (εσωτερική αξιολόγηση) και των γραπτών εξετάσεων στο τέλος του διετούς προγράμματος. Οι γραπτές εξετάσεις λαμβάνουν χώρα τον Μάιο του δεύτερου έτους του Προγράμματος.

Η προετοιμασία των μαθητών για την εξωτερική αξιολόγηση ξεκινά από την αρχή του προγράμματος, στο πρώτο έτος και γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στο χρονοδιάγραμμα και τις απαιτήσεις κάθε γνωστικού αντικειμένου.  Η παραγόμενη εργασία για εσωτερική αξιολόγηση προσμετράται τουλάχιστον κατά το 20% στον τελικό βαθμό κάθε γνωστικού αντικειμένου. Κατά την εκπόνηση εσωτερικών αξιολογήσεων, έμφαση δίνεται είτε στο γνωστικό περιεχόμενο είτε στη διαδικασία εκπόνησης. Χαρακτηριστικές μέθοδοι εσωτερικής αξιολόγησης στο ΙΒ DP είναι η συλλογή εργασιών/έργων, δοκίμια, πρακτική εργασία, προφορικές παρουσιάσεις και σχολιασμοί.

Κάθε εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται στην κλίμακα από το 1 (κατώτερο) στο 7 (ανώτερο). Προκειμένου να αποδοθεί το δίπλωμα, κάθε μαθητής θα πρέπει να πετύχει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα, συμπεριλαμβανομένων των να έχει 24 βαθμούς συνολικά (ο βαθμός 4 αντιστοιχεί σε προβιβάσιμο βαθμό) και να έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά τα τρία βασικά προαπαιτούμενα του Πυρήνα του διπλώματος: του μαθήματος Θεωρία της Γνώσης, του Εκτεταμένου Δοκιμίου και των δραστηριοτήτων του στη Δημιουργικότητα – Δράση – Κοινωνική Προσφορά.

 Άριστη επίδοση και στα έξι μαθήματα θα έχει ως αποτέλεσμα τους 42 βαθμούς (7 βαθμοί μέγιστα για κάθε μάθημα). Μέσω του πίνακα απονομής βαθμών, η Θεωρία της Γνώσης και το Εκτεταμένο Δοκίμιο συμβάλλουν στον γενικό βαθμό, και μπορούν να συνεισφέρουν έως και 3 βαθμούς ανάλογα με τη συνδυαστική απόδοση του μαθητή σε αυτά τα δύο μέρη. Επομένως, ο ανώτατος βαθμός του διπλώματος είναι οι 45 βαθμοί.