Δήλωση Συμμετοχής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιδιότητα

Μαθήματα

π.χ 100.1 - Πλήρης Ονομασία Μαθήματος
Σε περίπτωση διακοπής φοιτήσεως η επιστροφή διδάκτρων γίνεται όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΕΕ.

Γενικά

Έχετε παρακολουθήσει παλαιότερα μαθήματα του Π.Ε.Ε;
Ενημερωθήκατε για το Π.Ε.Ε:
Λόγοι που σας έκαναν να δηλώσετε συμμετοχή στο Π.Ε.Ε.
Η συμμετοχή σας στο Π.Ε.Ε. καλύπτεται από την εταιρία σας;
Αν ΝΑΙ, είναι μέσω του Προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.;
Για ποιους από τους παρακάτω λόγους επιλέξατε το Π.Ε.Ε.
Δηλώσεις προς Ε.Ε.Ι.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τον Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων του Ε.Ε.Ι. καθώς και την Πολιτική Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας και Παρενόχλησης στον Χώρο Εργασίας & Πολιτική Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών για Περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης του Ε.Ε.Ι., όπως ισχύει και αναλαμβάνω την υποχρέωση να εξοφλήσω κατά την εγγραφή το ποσό που αντιστοιχεί στο μάθημα το οποίο επέλεξα με την κατάθεση της παρούσας Δήλωσης, καθώς επίσης και τυχόν παλαιότερες οφειλές μου προς το Ε.Ε.Ι., από προηγούμενη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα. Αναγνωρίζω δε και αποδέχομαι ότι τυχόν υπερημερία μου στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι του Ε.Ε.Ι. όπως απορρέουν από την παρούσα, ενδέχεται να έχει ως επίπτωση τη διαγραφή μου από το Πρόγραμμα, με απόφαση της Διεύθυνσης.

 Ενημερώθηκα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Ε.Ε.Ι. έχοντας λάβει τη σχετική «Ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα υποκειμένων».
Συναινώ στη λήψη και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) για την έκδοση εντύπων ή/και ηλεκτρονικών αναμνηστικών φωτογραφιών ή/και βίντεο, για το Ενημερωτικό εντύπο του Π.Ε.Ε., αναφορικά με τις δραστηριότητες των εγγεγραμμένων στο Πρόγραμμα, για την καταχώριση υλικού από τις δράσεις του Προγράμματος στην Ετήσια Έκθεση του Ε.Ε.Ι. και την καταχώριση φωτογραφικού υλικού σε εκδόσεις (βιβλία) του Ε.Ε.Ι.
Συναινώ στη λήψη και ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού από τη συμμετοχή μου στο μάθημα/μαθήματα του Π.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.I. (www.athenscollege.edu.gr)
Συναινώ στη λήψη και ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού από τη συμμετοχή μου στο μάθημα/μαθήματα του Π.Ε.Ε. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισήμως διαχειρίζεται το Ε.Ε.Ι. (Facebook και Instagram).