Δήλωση Συμμετοχής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιδιότητα

Μαθήματα

π.χ 100.1 - Πλήρης Ονομασία Μαθήματος
Σε περίπτωση διακοπής φοιτήσεως η επιστροφή διδάκτρων γίνεται όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΕΕ.

Γενικά

Έχετε παρακολουθήσει παλαιότερα μαθήματα του Π.Ε.Ε;
Ενημερωθήκατε για το Π.Ε.Ε:
Λόγοι που σας έκαναν να δηλώσετε συμμετοχή στο Π.Ε.Ε.
Η συμμετοχή σας στο Π.Ε.Ε. καλύπτεται από την εταιρία σας;
Αν ΝΑΙ, είναι μέσω του Προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.;
Για ποιους από τους παρακάτω λόγους επιλέξατε το Π.Ε.Ε.
Δηλώσεις προς Ε.Ε.Ι.