Η ολιστική προσέγγιση του ΡΥΡ, προσφέρει στους εκπαιδευτικούς εξαιρετική ευκαιρία αυθεντικής αξιολόγησης των μαθητών τους και στους μαθητές ένα συνεχές πλαίσιο αυτοαξιολόγησης.

Η αξιολόγηση είναι συνεχής και ενσωματώνεται στην καθημερινή διαδικασία (διαμορφωτική αξιολόγηση / formative assessment). Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν συστηματικά κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, εργαλείων και στρατηγικών για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εκπαιδευτική εξέλιξη ενός μαθητή σε όλους τους τομείς του PYP.  Kεντρικό στοιχείο του PYP είναι να κατευθύνει προσεκτικά και αποτελεσματικά τους μαθητές μέσα από τα πέντε βασικά στοιχεία: την απόκτηση γνώσεων, την κατανόηση των εννοιών, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, την ανάπτυξη στάσεων και την απόφαση να αναλάβει υπεύθυνη δράση.

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν το επίπεδο της προηγούμενης εμπειρίας, της γνώσης και των ενδιαφερόντων κάθε μαθητή και προσπαθούν να προσαρμόσουν τη μαθησιακή διαδικασία στις ικανότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού (Pre-assessment). Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν την πρόοδο κάθε μαθητή καθώς αναπτύσσει νέες ιδέες, στάσεις και ικανότητες. Τέλος, η συνολική επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Έρευνας αξιολογείται σε διάφορα χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (τελική αξιολόγηση / summative assessment).