Α. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ[1]

1. Εγγραφές: Οι εγγραφές γίνονται με την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Εγγραφής, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΕΙ (https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/summer-programs), και την αποστολή, της Δήλωσης Γονέα και της Ιατρικής Βεβαίωσης με email ([email protected]). Τα εκάστοτε διαθέσιμα προγράμματα και η διάρκειά τους, παρατίθενται στην ιστοσελίδα των Θερινών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι.: https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/summer-programs 

Η εγγραφή στα Θερινά Προγράμματα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού, από τους γονείς και τους συμμετέχοντες μαθητές.

2. Οικονομικοί Όροι: Το εκάστοτε κόστος συμμετοχής ανά πρόγραμμα και ανά περίοδο, παρατίθενται στην ιστοσελίδα των Θερινών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι.: https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/summer-programs.

Η υπογεγραμμένη εκ μέρους του/των γονέα/γονέων Αίτηση Εγγραφής φέρει χαρακτήρα δεσμευτικό για τη χρέωση του παιδιού με το κόστος του προγράμματος στο οποίο έχει εγγραφεί. Με την εγγραφή προκαταβάλλεται ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό. Η εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων για τη συμμετοχή στα Θερινά Προγράμματα, γίνεται κατόπιν αποστολής από το Λογιστήριο του ΕΕΙ, ηλεκτρονικού τιμολογίου με μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής.

Αν κάποιο πρόγραμμα δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα των Θερινών Προγραμμάτων του ΕΕΙ, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε. Η επιστροφή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία.

3. Απουσίες μαθητών: Στην περίπτωση απουσίας του μαθητή, οι γονείς πρέπει να ειδοποιούν τα Θερινά Προγράμματα και να αναφέρουν τους λόγους της απουσίας.  Εάν η απουσία οφείλεται σε ασθένεια του μαθητή και η νόσος είναι μεταδοτική, κατά την επάνοδο του μαθητή στο πρόγραμμα, προσκομίζεται Ιατρική Βεβαίωση περί του ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα μετάδοσης της νόσου και ότι μπορεί ακίνδυνα να παρακολουθήσει το παιδί τα Θερινά Προγράμματα.

4. Μεταφορά μαθητών: Για τη μεταφορά των μαθητών των Θερινών Προγραμμάτων δρομολογούνται ειδικά λεωφορεία με μέριμνα του Ε.Ε.Ι.. Αναφορικά με την παρεχόμενη αυτή υπηρεσία μεταφοράς, ισχύουν τα ακόλουθα:

α.    Κατά τα πρωινά δρομολόγια οι μαθητές οφείλουν να είναι εγκαίρως στη δηλωθείσα στάση επιβίβασης. Κατά τα απογευματινά δρομολόγια, στην περίπτωση που ο υπεύθυνος για την παραλαβή του μαθητή δε βρίσκεται έγκαιρα στη στάση, η συνοδός  δεν επιτρέπει στο παιδί να κατέβει από το λεωφορείο και το παιδί θα παραλαμβάνεται από τον έχοντα την επιμέλεια γονέα του ή /και έτερο εξουσιοδοτημένο από τον γονέα πρόσωπο σε μία από τις επόμενες στάσεις ή από την Κεντρική Πύλη του Κολλεγίου, στο Π. Ψυχικό, Στεφάνου Δέλτα 15 (210 6798162), το συντομότερο δυνατό.

β.    Όταν οι μαθητές μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων τους, θα πρέπει να παραδίδονται και να παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο των Θερινών Προγραμμάτων, στο χώρο στάθμευσης των σχολικών λεωφορείων, δηλώνοντας κάθε φορά την άφιξη ή την αναχώρησή τους. 

γ.     Η αναχώρηση μαθητή πριν τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των ασκούντων την επιμέλεια γονέων και κατόπιν σχετικής, έγκαιρης, έγγραφης ενημέρωσης της Γραμματείας.

δ.     Η αλλαγή δρομολογίου ή στάσης γίνεται μόνο κατόπιν έγκαιρης, έγγραφης συνεννοήσεως με τη Γραμματεία.

ε.     Η υπεύθυνη συνοδός έχει το δικαίωμα να κάνει τις απαιτούμενες συστάσεις και παρατηρήσεις στους μαθητές, εφόσον επιδεικνύουν συμπεριφορά που αποκλίνει από τους παρόντες κανόνες, προκαλεί όχληση στους λοιπούς μαθητές, ή / και διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή του δρομολογίου.

στ.  Οι θέσεις των μαθητών στο σχολικό λεωφορείο είναι καθορισμένες. Δεν επιτρέπονται μετακινήσεις ή αλλαγές θέσεων χωρίς την άδεια της συνοδού.

Β. ΙΑΤΡΕΙΟ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. λειτουργεί  Σταθμός  Πρώτων Βοηθειών («Ιατρείο»). Στον Σταθμό βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια των Θερινών Προγραμμάτων νοσηλεύτρια, η οποία προσφέρει πρώτες βοήθειες σε όλες τις έκτακτες περιπτώσεις και η οποία συγκεντρώνει τα έντυπα υγείας και τις ιατρικές βεβαιώσεις που συμπληρώνονται και υπογράφονται από τους γονείς υποχρεωτικώς κατά την εγγραφή των παιδιών  και αναφέρουν το ιστορικό εμβολίων, πιθανές αλλεργίες, ιδιαίτερες παρατηρήσεις ή φαρμακευτική αγωγή και την δυνατότητα των παιδιών να λαμβάνουν μέρος ελεύθερα σε αθλητικές δραστηριότητες.

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των γονέων και των μαθητών που εγγράφονται στα Θερινά Προγράμματα του  Ε.Ε.Ι., υπάρχει ειδικό έντυπο ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. στην υποσελίδα των Θερινών Προγραμμάτων (https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities). Το έντυπο αυτό αποτελεί παράρτημα της αίτησης εγγραφής στα Θερινά Προγράμματα.

Δ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των Θερινών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι., οι συμμετέχοντες μαθητές οφείλουν να:

α.    Συμπεριφέρονται με σεβασμό, ευγένεια και κοσμιότητα προς τους διδάσκοντες, συμμαθητές, το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Σχολείου, τις/τους συνοδούς και οδηγούς των λεωφορείων και κάθε τρίτο πρόσωπο εν γένει πρόσωπο με το οποίο έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο διεξαγωγής των Θερινών Προγραμμάτων.

β.    Απέχουν από κάθε μορφής παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής [2], συμμαθητών τους και κάθε άλλου προσώπου, στο πλαίσιο λειτουργίας των Θερινών Προγραμμάτων, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. Τέτοια συμπεριφορά απαγορεύεται ρητά και δεν είναι ανεκτή.

γ.     Μην παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των τμημάτων των Θερινών Προγραμμάτων και κάθε δραστηριότητας που διοργανώνεται στο πλαίσιο αυτών.

δ.     Συμμορφώνονται άμεσα στις οδηγίες των διδασκόντων και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.

ε.     Σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους.

στ.  Λύνουν τις διαφορές τους με κοσμιότητα και ευγένεια, επιλέγοντας τον διάλογο και χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Σε περίπτωση που χρειάζεται, να ζητούν τη συνδρομή κάποιου ενηλίκου.

ζ.     Μην προκαλούν φθορές και κάθε είδους όχληση σε περιουσία τρίτων και σε τρίτους, σε περίπτωση διεξαγωγής δραστηριότητας των Θερινών Προγραμμάτων εκτός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι.,

Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Πρόσβαση στο Campus Κάντζας: Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Ψυχικού (Λάτσειο Διδακτήριο), οδός Παλαιοπαναγιάς, Κάντζα.  Βγαίνοντας από την έξοδο 17 της Αττικής Οδού, στρίβετε αριστερά. Στα 350 μέτρα βρίσκεται η είσοδος του Σχολείου.

2. Απολεσθέντα Αντικείμενα: Αν και κατά την παραμονή των παιδιών στις εγκαταστάσεις των Θερινών Προγραμμάτων, το ΕΕΙ φροντίζει τα προσωπικά αντικείμενα αυτών, εντούτοις δεν υπέχει ευθύνη για τυχόν απώλειά τους. Απολεσθέντα αντικείμενα που βρέθηκαν στους χώρους του Σχολείου παραμένουν μέχρι τη λήξη των Θερινών Προγραμμάτων σε συγκεκριμένο χώρο. Μετά τη λήξη των Θερινών Προγραμμάτων η Διεύθυνση αποφασίζει τον τρόπο διάθεσης των μη αναζητηθέντων αντικειμένων.

3. Γραμματεία: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ, καθημερινά 08:30 - 15:30.
Τηλέφωνα: 210 6798192 και 210 6726452. 
E-mail: [email protected]
Website: http://www.athenscollege.edu.gr

4.  Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Eλληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Θερινά Προγράμματα, Τ.Θ. 65005, 154 10 Ψυχικό  

 


Ημερομηνία σύνταξης: Απρίλιος 2023
Το Ε.Ε.Ι. διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος, κατά την κρίση του.


[2]«Παρενόχληση» είναι κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά που σχετίζεται με το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου προσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

«Σεξουαλική Παρενόχληση» είναι κάθε ανεπιθύμητη λεκτική, ψυχολογική ή σωματική συμπεριφορά άμεσου ή έμμεσου σεξουαλικού χαρακτήρα, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό.


[1] Στον παρόντα Κανονισμό, όπου γίνεται λόγος για «μαθητές», νοούνται αδιακρίτως, μαθητές και μαθήτριες.