Διαβίβαση Εγκυκλίου Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σεπ 27, 2022

Ψυχικό, 27 Σεπτεμβρίου 2022

 

Προς τους γονείς των μαθητών/ μαθητριών του Γενικού Λυκείου
Κολλέγιο Ψυχικού

 Αγαπητοί γονείς, 

 Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 114766/Δ3/21-9-2022 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τΑ΄/3-8-2021) σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών που φοιτούν στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Λυκείου όλων των τύπων». 

 Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος

Συντονιστής Κολλεγίου Ψυχικού &

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου – Κολλέγιο Ψυχικού 

Επιστροφή