Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Σεπ 3, 2020

Προς
τους γονείς
των μαθητών και μαθητριών
του Ιδιωτικού Λυκείου – Κολλέγιο Ψυχικού

Ψυχικό, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρ.
Φ1/104795/ΓΔ4 που αφορά στη «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων», παρέχεται η δυνατότητα σε
μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης,
να απαλλαγούν από την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο
γονέων του μαθητή/μαθήτριας (αν είναι ανήλικος/η), στην οποία θα αναφέρεται ότι «Λόγοι
θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο
μάθημα των Θρησκευτικών». Στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα
γονέα, αρκεί η υπογραφή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Για την Υπεύθυνη Δήλωση
απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της/των υπογραφής/φών από το ΚΕΠ ή από αστυνομική
αρχή ή από την διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης πολιτών www.gov.gr 

Η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων μπορεί να γίνει μέχρι τη Δευτέρα, 14/9/2020 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των
Θρησκευτικών απασχολούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο
την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γιαννουλάτος
Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου-Κολλέγιο Ψυχικού

Επιστροφή