Επιμορφωτικό σεμινάριο "Leadership for Learning"

Επιμορφωτικό σεμινάριο "Leadership for Learning"

Ιουλ 26, 2022

Στο πλαίσιο της στήριξης που προσφέρει το Κολλέγιο Αθηνών στο εκπαιδευτικό προσωπικό για την καλύτερη επιτέλεση του έργου του και της προετοιμασίας μελλοντικών ακαδημαϊκών στελεχών, τη Δευτέρα, 18 και την Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο "Leadership for Learning" για τα μέλη των Ακαδημαϊκών Διευθύνσεων και τους Προϊσταμένους/Συντονιστές Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Το σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την DELAWARE ACADEMY FOR SCHOOL LEADERSHIP του Πανεπιστημίου του Delaware, παρακολούθησαν 55 ακαδημαϊκά στελέχη του Σχολείου μας.

Εισηγητές:

  • Dr. David W. Santore, Senior Associate Director
  • Tracy Hudson, Educational Leadership Specialist
  • Dr. Le Roy Whitehead, Educational Leadership Specialist

Την πρώτη ημέρα, οι συμμετέχοντες μελέτησαν διάφορους τύπους ηγεσίας και την εφαρμογή τους σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τη μεγιστοποίηση των επιτευγμάτων των μαθητών.  Επιπλέον, εξέτασαν συστήματα και μεθόδους με τη βοήθεια των οποίων οι διευθυντές σχολείων μπορούν να προωθήσουν πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης με βάση την έρευνα.

Τη δεύτερη ημέρα, δόθηκε έμφαση στη δημιουργία μιας κουλτούρας καθοδήγησης για τη συνεχή βελτίωση όλων των διευθυντικών στελεχών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού, καθώς και στην έρευνα και τη θεωρία για τη διαχείριση της αλλαγής.  Τέλος, συζητήθηκαν πρακτικοί τρόποι για την εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς διαφοροποιημένων διδακτικών προσεγγίσεων για τους μαθητές τους.  

Επιστροφή