Υποτροφίες Αριστείας

Υποτροφίες Αριστείας

Φεβ 20, 2019
Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.) έχει θεσπίσει Πρόγραμμα «Υποτροφιών Αριστείας» για μαθητές που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στο Κολλέγιο με εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη του Λυκείου.

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.) έχει θεσπίσει Πρόγραμμα «Υποτροφιών Αριστείας» για μαθητές που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στο Κολλέγιο με εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη του Λυκείου.

Α. Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου

Οι μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στο Κολλέγιο εξετάζονται γραπτώς στην Ελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα Αγγλικά

 • Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά) βαθμολογείται με άριστα τις 100 μονάδες και έχει ως βάση τις 50.

   

 • Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται με απόλυτη σειρά επιτυχίας, με κριτήριο το άθροισμα της βαθμολογίας στα Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά.

   

 • Οι υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν τη βάση των 50 μονάδων, έστω και σε ένα από τα τρία μαθήματα, αποκλείονται.

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Β. Πρόγραμμα «Υποτροφιών Αριστείας»

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

 1. Διάκριση κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις
  • συνολική βαθμολογία πάνω από 80% στα Ελληνικά και Μαθηματικά
 2. Ποιοτικά στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν την ιδιαίτερη συμβολή των υποψηφίων υποτρόφων στη σχολική ζωή 
  • Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση
  • Εξαιρετικό ήθος καθώς και προσωπικά χαρακτηριστικά και ποικίλα ενδιαφέροντα,που θα συμβάλλουν στον πολυ-πολιτισμικό χαρακτήρα του μαθητικού σώματος.
  • Ειδικά προσόντα που έχουν διαφανεί κατά τα προηγούμενα έτη φοίτησής τους, όπως εξωδιδακτικά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες
  • Αυτοπεποίθηση και θέληση για αξιοποίηση στο έπακρο των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρει το Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού

    

 3. Τεκμηριωμένη οικονομική ανάγκη

 

Γ. Διαδικασία Αίτησης για τις «Υποτροφίες Αριστείας»

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες στις εξετάσεις εισαγωγής που συγκεντρώνουν υψηλό άθροισμα βαθμολογίας στα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά  (80% της συνολικής βαθμολογίας) καλούνται από Ειδική Επιτροπή του Σχολείου  να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για τη χορήγηση «Υποτροφίας Αριστείας» μαζί με όλα τα απαιτούμενα οικονομικά και άλλα στοιχεία και να συμφωνήσουν σε ημερομηνία για κατ’ οίκον συνέντευξη.

Η βαθμολογία μόνον στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά ως κριτήριο για την υποβολή αίτησης για υποτροφία έχει σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές που ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα Αγγλικών να είναι υποψήφιοι για τις «Υποτροφίες Αριστείας». Ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιτύχει τη βάση στα Αγγλικά (50% της βαθμολογίας), για να εισαχθούν στο Κολλέγιο.

Δ. Κατ’ οίκον  συνεντεύξεις

Η Διεύθυνση επιλέγει ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς από κάθε σχολική μονάδα για τις κατ’ οίκον συνεντεύξεις, που οργανώνονται και διεξάγονται με βάση ερωτηματολόγια που έχουν δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.

Μετά την επίσκεψη, η ομάδα συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στην Επιτροπή Υποτροφιών, η οποία εξετάζει την αίτηση του υποψηφίου μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα για την τελική επιλογή.

E. Κάλυψη/διάρκεια «Υποτροφιών Αριστείας»

Η «Υποτροφία Αριστείας» θα καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων, την αγορά βιβλίων και τη χρήση σχολικού λεωφορείου, για όλη τη διάρκεια των σπουδών του υποτρόφου μέχρι την αποφοίτησή του από το Γενικό Λύκειο ή το Πρόγραμμα International Baccalaureate (IB). Κάθε χρόνο, όμως, θα επανεξετάζεται αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την ακαδημαϊκή επίδοση και το ήθος του/της υποτρόφου, καθώς και η οικονομική ανάγκη της οικογενείας του/της.

ΣΤ. Πρόγραμμα «Οικονομικής Ενίσχυσης»

Πάγια πολιτική του Κολλεγίου είναι να εξετάζει αιτήματα γονέων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να τους χορηγηθεί βοήθεια στο πλαίσιο του Προγράμματος «Οικονομικής Ενίσχυσης». Oι μαθητές που θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά δεν θα λάβουν «Υποτροφία Αριστείας» μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Υποτροφιών Αριστείας» και το Πρόγραμμα «Οικονομικής Ενίσχυσης» οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποτροφιών (τηλέφωνα: 210-6798135, 210-6798100, εσωτ. 4775).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών Αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, προσφέρεται ειδικά για την Περιφέρεια της Ηπείρου η Υποτροφία Αριστείας «Κωνσταντίνος Μήτσης», ώστε ένας μαθητής που κατάγεται από την Περιφέρεια της Ηπείρου και πληροί τα κριτήρια εισαγωγής στο Κολλέγιο καθώς και τα κριτήρια της Υποτροφίας Αριστείας να μπορεί να φοιτήσει σε ένα από τα σχολεία του Κολλεγίου Αθηνών.

Επιπλέον, ειδικά για τον Νομό Αχαΐας, εφέτος προσφέρεται η Υποτροφία Αριστείας «Βασιλική Γιαβρούτα-Ντάνου & Γιώργος Α. Ντάνος», ώστε ένας μαθητής που κατάγεται από τον Νομό Αχαΐας και πληροί τα κριτήρια εισαγωγής στο Κολλέγιο καθώς και τα κριτήρια της Υποτροφίας Αριστείας να μπορεί να φοιτήσει σε ένα από τα σχολεία του Κολλεγίου Αθηνών.

Σημειώνεται ότι οι οικογένειες των υποτρόφων μαθητών πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαμονή των παιδιών στην Αθήνα για όλα τα έτη φοίτησής τους στο Κολλέγιο.

 

 

20-02-2019

Επιστροφή