Ψηφιακή Εκπαίδευση

Στο Κολλέγιο Αθηνών διευρύνουμε την επιθυμία για μάθηση υιοθετώντας διαρκώς νέες προσεγγίσεις. Το διαδραστικό υλικό, το εύχρηστο λογισμικό και η πλατφόρμα διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που έχει στη διάθεσή του κάθε εκπαιδευτικός, εμπλουτίζουν τα μαθήματά του και δημιουργούν πολλαπλές αναπαραστάσεις και συνθήκες πειραματισμού στους μαθητές μας, με στόχο την κινητοποίησή τους.

Ψηφιακό διαδραστικό πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό

Παρέχουμε κατάλληλο πολυμεσικό υλικό για κάθε θεματική περιοχή/γνωστικό αντικείμενο (με ήχους, εικόνες, κίνηση, εννοιολογικούς χάρτες, συστήματα αυτοαξιολόγησης), ώστε να δημιουργεί πολλαπλές αναπαραστάσεις στους μαθητές, ειδικά για τις δυσνόητες έννοιες. Η σύγχρονη αισθητική του διαδραστικού μας υλικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, ώστε οι εμπλεκόμενοι να είναι «θετικά κείμενοι» με τα σχολικά αναγνώσματα.

Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν να επιλέγουν, να μεταλλάσσουν και να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αποτελεί τη βάση των διαδραστικών βιβλίων. Εκπαιδεύονται παράλληλα όχι μόνο στη χρήση αλλά και την αξιοποίηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών δημιουργίας.

Τα ψηφιοποιημένα βιβλία εμπλουτίζονται με πολυτροπικά κείμενα, τα οποία χρησιμοποιούν συνδυασμό σημειωτικών τρόπων για τη μετάδοση μηνυμάτων. Η ποιότητα των φωτογραφιών, ο τύπος της γραμματοσειράς, το μέγεθος και η ποιότητα του video, ο τρόπος εμφάνισης και η επιλογή των σημείων πληροφόρησης είναι σημαντικοί παράγοντες. Συντελούν στην πολυτροπικότητα του κειμένου, η οποία, με τη σειρά της, οδηγεί στην εύκολη πρόσληψη εννοιών και την απόλαυση του αναγνώστη. Στο τέλος κάθε ενότητας ενσωματώνονται συστήματα αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις κλειστού τύπου που άμεσα αξιολογούν την προσπάθεια, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εμπέδωση της ύλης. 

Οι μαθητές μπορούν να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις, ως εναλλακτική μέθοδο κατανόησης εννοιών. Για παράδειγμα, στο μάθημα της Βιολογίας δίδεται πρόσβαση σε τρισδιάστατες εικόνες της ανθρώπινης καρδιάς. Ελέγχεται η γωνία θέασης, ώστε να γίνει κατανοητή η κυκλοφορία του αίματος στις αρτηρίες. Αντίστοιχα, στα Μαθηματικά, ένα βίντεο καθοδηγεί τους μαθητές στη σταδιακή επίλυση ενός προβλήματος, ή στην ανακάλυψη των πλευρών ενός πολυγώνου και των τμημάτων από τα οποία αποτελείται ένα στερεό. Οι μαθητές δοκιμάζουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αλλαγές των τιμών μιας συνάρτησης ή και τη συμπεριφορά ενός εγγεγραμμένου τριγώνου σε κάθε αλλαγή της ακτίνας του κύκλου…  

Στις σελίδες του ψηφιακού τους βιβλίου, οι μαθητές είναι πλέον σε θέση να ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από διαδραστικούς χάρτες και εικονικές επισκέψεις σε τοποθεσίες, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και πόλεις.

Εφαρμογές αυτοαξιολόγησης - αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών

Δημιουργούμε eQuizzes σε όλες τις βαθμίδες/τάξεις και τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να μπορούν οι μαθητές να εμπεδώσουν καλύτερα τη διδακτέα ύλη και οι εκπαιδευτικοί να αξιολογήσουν πιο αποτελεσματικά τον βαθμό κατανόησης της ύλης από τους μαθητές. Οι μαθητές συμπληρώνουν τα eQuizzes είτε στο σπίτι είτε στο Σχολείο. Με τα eQuizzes, οι εκπαιδευτικοί παίρνουν άμεσα αποτελέσματα και λεπτομερή στατιστικά στοιχεία που τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πορεία προόδου των μαθητών και να εντοπίσουν σημεία που χρειάζονται εμβάθυνση. 

Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Διαθέτουμε ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην οποία φιλοξενούνται ποικιλόμορφες δραστηριότητες που ενισχύουν το εκπαιδευτικό έργο. 

Η ενιαία πλατφόρμα ψηφιακής διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας που χρησιμοποιείται από το Νηπιαγωγείο μέχρι το IB DP είναι σημαντική για την απρόσκοπτη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παρέχουμε γιατί:

 1. Με ευκολία και χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει την ψηφιακή του αίθουσα και να «καλέσει» τους μαθητές του, αποδίδοντάς τους εύκολα συγκεκριμένα δικαιώματα.
 2. Η φιλοσοφία πίσω από το περιβάλλον-πλατφόρμα είναι κοντά σε αυτό που ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές έχουν συνηθίσει να κάνουν και στον πραγματικό κόσμο.
 3. Οι δυνατότητες που παρέχονται δίνουν πραγματικά υπεραξία στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν αποτελούν τροχοπέδη και ανασταλτικό παράγοντα δημιουργικής προσέγγισης.
 4. Μέσα από το ίδιο το περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός ή/και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ξεκινούν διαλόγους επισυνάπτοντας αρχεία, που στη συνέχεια αρχειοθετούνται σε συγκεκριμένο αποθετήριο και να ενημερώνονται μέσω υπενθυμίσεων.
 5. Η κλήση των μελών της Ομάδας για την εκκίνηση τηλεδιάσκεψης αξιοποιώντας και την κάμερα του Η/Υ ή της διαδραστικής επιφάνειας, γίνεται με το «πάτημα ενός κουμπιού» μέσα στο περιβάλλον της ψηφιακής αίθουσας.
 6. Η τηλεδιάσκεψη διαθέτει όλες εκείνες τις ιδιότητες – δυνατότητες που μηδενίζουν τις αποστάσεις και παρέχουν στους μαθητές στοιχεία και λειτουργίες που προσομοιάζουν την αίθουσα διδασκαλίας (συμμετοχή όλων ή/και ορισμένων μελών, πρόσκληση εξωτερικού ομιλητή ή/και άλλου εκπαιδευτικού για συνδιδασκαλία, κανόνες διαλόγου, διαμοιρασμός υλικού, ταυτόχρονη διάδραση σε αρχεία, σημειώσεις με τη γραφίδα ή/και το πληκτρολόγιο, οι οποίες προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο στις οθόνες των συμμετεχόντων και στη συνέχεια αρχειοθετούνται, quizzes, μεταφορά αρχείων, προβολή παρουσιάσεων, προβολή της οθόνης του υπολογιστή εκπαιδευτικού και μαθητών μετά από τη διευθέτηση αιτημάτων, καταγραφή συνομιλιών μετά από συγκεκριμένη αυτοματοποιημένη άδεια κ.ά.).
 7. Μαθητές και εκπαιδευτικοί μοιράζονται αλλά κυρίως αλληλεπιδρούν σε ψηφιακούς «ασπροπίνακες», το περιεχόμενο των οποίων δημιουργείται εκείνη τη στιγμή ή έχει προετοιμασθεί από πριν. Το περιεχόμενο στη συνέχεια αρχειοθετείται, ώστε να μπορούν οι χρήστες να ανατρέχουν σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή.
 8. Ο εκπαιδευτικός διανέμει ψηφιακό υλικό στους μαθητές του, όλων των τύπων αρχείων (κειμένου, υπολογιστικών φύλων, ήχου, φωτογραφιών, video κ.ά.).
 9. Μαθητές και εκπαιδευτικοί μέσα στο περιβάλλον αλληλεπιδρούν όχι μόνο σε κοινόχρηστα αρχεία αλλά και σε κοινόχρηστες εφαρμογές διαφορετικών λειτουργιών.
 10. Παρέχονται δυνατότητες εύκολης διαμόρφωσης του αποθετηρίου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε τάξης, γεγονός που διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία.
 11. Ο εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα να αλλάζει τα δικαιώματα των μαθητών ακόμα και πάνω στο ψηφιακό υλικό που αποθηκεύεται στο αποθετήριο.
 12. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποδίδει συγκεκριμένες εργασίες σε ομάδα ή και σε όλους τους μαθητές με βάση ημερομηνίες, με οδηγίες και επισυναπτόμενα αρχεία μελέτης και έρευνας.
 13. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να αποδίδει «δοκιμασίες» αξιολόγησης, οι οποίες «επιστρέφουν» την προσπάθεια των μαθητών, αλλά και να κάνει σχόλια για κάθε μία από τις προσπάθειες, ώστε ο μαθητής να μαθαίνει από τα όποια σφάλματα.
 14. Ο μαθητής μπορεί να βλέπει σε αναπαράσταση ημερολογίου τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί και να επιλέγει από αυτό τη σειρά που θα ακολουθήσει στη μελέτη του.
 15. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργεί εύκολα, μέσα στο ίδιο περιβάλλον, δοκιμασίες αξιολόγησης, καθορίζοντας εκτός από τα είδη των ασκήσεων, τη διαφορετική βαθμολογία ανά ερώτηση και την ανάδραση που θα παρέχεται σε κάθε μία από αυτές.
 16. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της προσπάθειας των μαθητών του στις εργασίες που έχει αναθέσει (παρακολουθώντας ακόμα και τον χρόνο που έχει αφιερώσει ο μαθητής στη μελέτη κάποιου αρχείου).
 17. Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να δημιουργούν υπο-ομάδες μέσα στην ομάδα της τάξης με τις ίδιες δυνατότητες που προαναφέρθηκαν αλλά σε διαφορετικούς – ξεχωριστούς ψηφιακούς χώρους με την απαιτούμενη πολλές φορές ιδιωτικότητα.
 18. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργεί ομάδα γονέων των μαθητών της τάξης του, ώστε να αλληλοενημερώνονται (κατ’ επιλογήν και ταυτόχρονα) χωρίς κοπιαστική διαδικασία, για θέματα που αφορούν στη σχολική ζωή των μαθητών.