Ακαδημαϊκά Τμήματα

 

Από το 1930, στο Σχολείο μας λειτουργούν τα Ακαδημαϊκά Τμήματα στα πρότυπα πανεπιστημιακής δομής και οργάνωσης, τα οποία χωρίζονται ανάλογα με τις ειδικότητες των διδασκόντων. Ως έργο τους έχουν τον καλύτερο σχεδιασμό των μαθημάτων και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του Κολλεγίου για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Οργάνωση Σχολικών Βαθμίδων

Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο λειτουργούν τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας, Αγγλικών, Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Γαλλικών και Γερμανικών. 

Στο Δημοτικό γίνεται διαχωρισμός Τμημάτων μόνο για τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά, καθώς οι εκπαιδευτικοί κάθε τμήματος αναλαμβάνουν τη διδασκαλία όλων των υπόλοιπων αντικειμένων. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και οι δάσκαλοι Ειδικοτήτων όπως Πληροφορικής, Θεατρολογίας, Καλλιτεχνικών κ.ά.

Παράλληλα, λειτουργούν και τα Διασχολικά Τμήματα που είναι ενιαία σε όλες τις σχολικές βαθμίδες (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και για τα δύο Σχολεία και αφορούν στα μαθήματα Φυσικής Αγωγής και Μουσικής.

Συντονισμός Εκπαιδευτικού Έργου

Οι διδάσκοντες συνεδριάζουν τακτικά ανά τμήμα και ανά ειδικότητα για να προγραμματίσουν και να συντονίσουν το περιεχόμενο των μαθημάτων, την πορεία και τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται, την αξιολόγηση των μαθητών, αλλά και να εισηγηθούν σχετικά με τη δημιουργία νέων προγραμμάτων και την έκδοση υποστηρικτικού διδακτικού υλικού. 

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Σχολείου σε όλες τις τάξεις και τις βαθμίδες, οι Σύλλογοι Διδασκόντων, που αποτελούνται από τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων σε κάθε σχολείο, οι εκπαιδευτικοί των διαφόρων Τμημάτων (Ακαδημαϊκών, Διασχολικών και Ειδικοτήτων) αλλά και οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης του σχολείου ξεχωριστά (Συμβούλια Τάξεων), συνεδριάζουν τακτικά με μέλη της Διεύθυνσης για την παρακολούθηση της πορείας του διδακτικού έργου και της προόδου των μαθητών. Συζητούν/γνωμοδοτούν για θέματα αξιολόγησης ή/και για παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

 

  Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Κολλεγίου είναι τα εξής:

  • Ελληνικής Γλώσσας
  • Αγγλικών
  • Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών
  • Μαθηματικών
  • Φυσικών Επιστημών
  • Πληροφορικής
  • Γαλλικών
  • Γερμανικών
  • Φυσικής Αγωγής
  • Μουσικής