Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα προκηρύσσει θέση

ΥΠΕYΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/

TALENT ACQUISITION SPECIALIST

για τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Καθήκοντα:

 • Συνεργασία με τα στελέχη του ΕΕΙ για τον προσδιορισμό των αναγκών στελέχωσης, τη διαμόρφωση των περιγραφών των θέσεων εργασίας και των σχετικών προκηρύξεων
 • Συμμετοχή στον προγραμματισμό, την προσέλκυση και τη διαδικασία επιλογής προσωπικού
 • Εντοπισμός υποψηφίων με τη χρήση εργαλείων και τεχνικών αναζήτησης
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε εσωτερικές και εξωτερικές πρωτοβουλίες αναζήτησης ταλέντων και στελέχωσης, συνεργασία με εξωτερικούς φορείς
 • Επικοινωνία με τους υποψηφίους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης
 • Σύνταξη αναφορών/ εφαρμογή δεικτών μέτρησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση και ενημέρωση των βάσεων ανθρώπινου δυναμικού

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς κατεύθυνσης
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση σε τμήμα προσωπικού (HR ή Recruiter)
 • Εξοικείωση με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βάσεων εντοπισμού υποψηφίων και επαγγελματικών δικτύων
 • Άριστος χειρισμός γραπτού και προφορικού λόγου
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης MS Office
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Εργασιακή εμπειρία σε εκπαιδευτικό οργανισμό
 • Γνώση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRIS)
 • Γνώση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 20 Οκτωβρίου 2023, αποκλειστικά στον σύνδεσμο https://www.athenscollege.edu.gr/about-us/hr/jobs/online-form, αναφέροντας τον κωδικό θέσεως HRTAL-2

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

 

ΒΟΗΘΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

Ο Βοηθός Εργαστηρίων θα αναλάβει την υποστήριξη του Εργαστηρίου Ελευθέρων Δράσεων στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών στην Κάντζα Αττικής. Συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται:

 

· Υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς Εικαστικών

· Οργάνωση και συντήρηση αποθήκης υλικών και αποθήκης σκηνικών

· Χρήση φούρνου κεραμικής

· Υποστήριξη ποικιλίας κατασκευών

· Χειρισμός και μεταφορά υλικών και εργαλείων

 

Προσόντα υποψηφίων:

· Απόφοιτος τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής (επιθυμητό προσόν)

· Ευγένεια, ομαδικότητα, επικοινωνιακή ικανότητα

· Βασικές γνώσεις χρήσης υλικών (πηλός, ξύλο, χρώμα, μέταλλο)

· Χειρωνακτική επιδεξιότητα

· Προηγούμενη απασχόληση σε εκπαιδευτικό οργανισμό θα εκτιμηθεί

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023, αποκλειστικά στον σύνδεσμο εδώ, αναφέροντας τον κωδικό θέσεως ARTLAB-23

Το Ελληνο – Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει 

ΒΟΗΘΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

(σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης) 

 

Αρμοδιότητες: 

 • Συνεργάζεται με τον δάσκαλο κατά τη διάρκεια της μελέτης, ακολουθώντας τις οδηγίες του
 • Υπενθυμίζει στους μαθητές τους κανόνες και τις σωστές συνήθειες μελέτης
 • Βοηθά αποτελεσματικά τους μαθητές να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, επιβραβεύοντας την προσπάθειά τους και ενθαρρύνοντάς τους
 • Υποστηρίζει εξατομικευμένα τους μαθητές που έχουν ανάγκη, σύμφωνα με τις υποδείξεις του δασκάλου
 • Αξιολογεί την ποιότητα της εργασίας των μαθητών, τόσο στο τέλος    όσο και κατά τη διάρκεια αυτής

 • Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων: 

  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  •  

   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους εδώ