Πάγια πολιτική του Κολλεγίου είναι να εξετάζει αιτήματα γονέων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών Οικονομικής Στήριξης. Η βοήθεια χορηγείται –σύμφωνα με βασική αρχή της αποστολής του και της λειτουργίας του που ισχύει επί δεκαετίες– με κριτήριο όχι την ακαδημαϊκή επίδοση του μαθητή, αλλά την οικονομική κατάσταση / ανάγκη της οικογενείας του. Οι υπότροφοι, πάντως, θα πρέπει να πληρούν ένα minimum προϋποθέσεων ακαδημαϊκής επίδοσης και να έχουν την πρέπουσα διαγωγή. Μέσω του Προγράμματος αυτού, το Κολλέγιο προσφέρει κάθε χρόνο βοήθεια σε εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες.  

Κατά τις επί δεκαετίες ισχύουσες παραδοσιακές αρχές του Κολλεγίου, η χορηγούμενη από το Ταμείο Υποτροφιών οικονομική βοήθεια συνιστά «χρέος τιμής» και οι βοηθούμενοι μαθητές αναλαμβάνουν την ηθική δέσμευση, ως απόφοιτοι, να το «εξοφλήσουν», όταν, με όποιο τρόπο και σε όποιο βαθμό μπορέσουν.

Γενικές Πληροφορίες

Οι αιτήσεις για Οικονομική Στήριξη στα δίδακτρα του επόμενου σχολικού έτους κατατίθενται στο Γραφείο Υποτροφιών εντός καθοριζόμενων, κατ’ έτος, προθεσμιών.

Οι αποφάσεις για τη χορήγηση υποτροφιών-οικονομικής στήριξης λαμβάνονται από την Επιτροπή Υποτροφιών, αποτελούμενη από την Πρόεδρο, μέλη της Διεύθυνσης και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων του ΕΕΙ.

Η οικονομική βοήθεια χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος. Η διαδικασία υποβολής αίτησης επαναλαμβάνεται ετησίως.

Τα προσκομιζόμενα προς το Γραφείο Υποτροφιών στοιχεία μαζί με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται αποκλειστικώς προς λήψη της απόφασης για τη χορήγηση ή μη της οικονομικής στήριξης και είναι απολύτως εμπιστευτικά. Εμπιστευτικές είναι επίσης και οι αποφάσεις της Επιτροπής Υποτροφιών. Οι αιτούντες παρέχουν την ανέκκλητη συγκατάθεσή τους για διατήρηση όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων από την Επιτροπή Υποτροφιών για μία τριετία από την κατάθεσή τους, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος.

Η απόφαση της Επιτροπής είναι αμετάκλητη. Επανεξέταση της αίτησης, μετά την απόφαση της Επιτροπής, είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει δραστική μεταβολή της οικονομικής/οικογενειακής κατάστασης και τεκμηριώνεται από προσκομιζόμενα νέα στοιχεία. Ο αιτών οφείλει να ενημερώνει πάραυτα το Σχολείο για κάθε σημαντική θετική ή αρνητική μεταβολή της οικονομικής/περιουσιακής του κατάστασης. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί –σε ορισμένες περιπτώσεις– επίσκεψη στην κατοικία ή την επιχείρηση του αιτούντος με τη συγκατάθεσή του.

Η οικονομική βοήθεια χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος με ποσοστά που κυμαίνονται από  25% - 100% των διδάκτρων.

Κριτήρια

Κριτήρια για χορήγηση Οικονομικής Στήριξης αποτελούν το ετήσιο εισόδημα και τα οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων ετών, οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος που αυτά αποκτήθηκαν, οικογενειακή κατάσταση όπως π.χ. διαζύγιο, ανεργία, ασθένεια, άλλα στοιχεία σχετιζόμενα με την επαγγελματική δραστηριότητα των αιτούντων γονέων, οικογενειακά βάρη κ.ά.

Δεν εξετάζεται από την Επιτροπή Υποτροφιών κάθε αίτηση υποτροφίας από γονέα ή κηδεμόνα, εφόσον ο ίδιος ή / και ο έτερος γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού ή / και ανάδοχος οιουδήποτε χρέους αυτού του γονέα ή κηδεμόνα προς το ΕΕΙ: α. έχει καταθέσει εκπρόθεσμα την αίτηση υποτροφίας β. θα κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχει το ΕΕΙ για την (με έκπτωση) εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, ή / και την έκπτωση για 3ο , 4ο , κ.λ. παιδί, ή/και γ. έχει οιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το ΕΕΙ, χωρίς να έχει συμφωνήσει με την Οικονομική Υπηρεσία του ΕΕΙ διακανονισμό της, ή / και δ. δεν έχει τηρήσει τους όρους του εν λόγω διακανονισμού, ή / και ε. έχει συμφωνήσει την καταβολή των διδάκτρων με αναδοχή χρέους, ή / και στ. έχει υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία με την αίτηση υποτροφίας.