ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023-Ενημέρωση για την υποβολή των αιτήσεων

Νοε 30, 2022

Ψυχικό, 29 Νοεμβρίου 2022

Προς τους γονείς των μαθητών/τριών της Γ΄ Λυκείου:

Αγαπητοί Γονείς,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα:

 1. Την Εγκύκλιο σχετικά με την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Υποψηφίου για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ.
 2. Τον Συνοπτικό Πίνακα Παρουσίασης των εξεταζόμενων μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο και Ομάδα Προσανατολισμού.
 3. Το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης Υποψηφίου για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ σε μορφή word.
 4. Το έντυπο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης-Δήλωσης.
 5. Το έντυπο του Παραρτήματος/Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 3 μουσικά τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής σε μορφή word.
 6. Τον κατάλογο Μουσικών Οργάνων για την εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».
 7. Τα έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης τελειόφοιτου και γονέα για μη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 σε μορφή word.

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα, τα οποία συνιστούμε να μελετήσετε πάρα πολύ προσεκτικά με τα παιδιά σας, επισημαίνουμε, προς διευκόλυνσή σας, τα ακόλουθα:

Α. Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει υποχρεωτικά:

 1. Τα προσωπικά του/της στοιχεία (κωδ. 1-13, οι κωδικοί 1α, 2α, 3α, 4γ και 4δ συμπληρώνονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις).
 2. Την Ομάδα Προσανατολισμού που παρακολουθεί (κωδ. 19α). Όσοι/ες παρακολουθούν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών θα πρέπει να επιλέξουν ταυτόχρονα και το αντίστοιχο Επιστημονικό Πεδίο.
 3. Το/τα ειδικό/-ά μάθημα/-τα στο/στα οποίο/α ενδιαφέρεται να εξετασθεί (κωδ. 19β). Επισημαίνουμε ότι όποιος/α δεν δηλώσει με την Αίτηση-Δήλωση ειδικό/-ά μάθημα/-τα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό/ά, χάνοντας αυτοδίκαια το δικαίωμα εισαγωγής σε Τμήματα που προαπαιτούν την επιτυχή εξέτασή του σε αυτό/-ά. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλώσει ειδικό/-ά μάθημα/-τα και τελικά δεν προσέλθει προς εξέταση, απλώς χάνει το δικαίωμα εισαγωγής στα προαναφερθέντα Τμήματα (μαθήματα 1-9). Στην περίπτωση που ένας/μια υποψήφιος/α επιλέξει τα μαθήματα με τους κωδικούς (10) και (11), υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώσει και το συνημμένο έντυπο (3)-Παράρτημα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου.
 4. Την υποψηφιότητά του/της για τα τμήματα ΤΕΦΑΑ (κωδ. 19γ, επιλογή 6). Για τις διαδικασίες υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση την περίοδο των εξετάσεων.

Β. Ενδεικτικά ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει την υποψηφιότητά του/της για Σχολές Στρατιωτικές/Αστυνομικές/Πυροσβεστικές/Λιμενικού/Εμπορικού Ναυτικού στον πίνακα με τον κωδικό 19γ. Οι αντίστοιχες προκαταρκτικές/υγειονομικές εξετάσεις για αυτές τις Σχολές θα γίνουν τον Μάρτιο-Απρίλιο 2023 και πριν από αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να έχει υποβληθεί σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο.

Γ. Όποιος/α επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α αποκλειστικά για τα τρία (3) μουσικά τμήματα Ιονίου, Ιωαννίνων και Μακεδονίας επιλέγει με Χ τον κωδικό 18, χωρίς να συμπληρώσει τίποτα από τα υπόλοιπα στοιχεία και συμπληρώνει το συνημμένο έντυπο (5)-Παράρτημα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου.

Δ. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία των μαθητών/τριών από την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022. Η μη υποβολή της αίτησης αυτόματα συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.

Ε. Παρακαλούμε μαζί με την αίτηση οι μαθητές/τριες να προσκομίσουν σάρωση ή  ευκρινή φωτογραφία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν οτιδήποτε άλλο.

Στ. Για περισσότερες διευκρινίσεις, παρακαλούμε να ανατρέξετε στα συνημμένα έντυπα. Με νεότερη επιστολή θα ενημερωθείτε για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει.

Ζ. Όσοι/ες μαθητές/τριες δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, παρακαλούνται να προσκομίσουν συμπληρωμένες τις υπεύθυνες δηλώσεις από τους ίδιους/ες και από εσάς για μη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023  (7ο επισυναπτόμενο αρχείο).

Ως Διεύθυνση θα παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη της διαδικασίας, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή ολοκλήρωσή της χωρίς άγχος και αγωνία. Για  τυχόν απορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Γραμματέα του Σχολείου, κ. Σ. Παπακωνσταντίνου, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-16:00 (α΄ όροφος, γρ. 106).

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 

Επιστροφή