Εθνικές βιβλιοθήκες
Σχολικές βιβλιοθήκες στο Διαδίκτυο
Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες
Δημόσιες & Δημοτικές βιβλιοθήκες
Άλλες βιβλιοθήκες
Κατάλογοι βιβλιοθηκών
Οργανισμοί και ενώσεις

 

Βιβλιοθηκονομικά εργαλεία και βοηθήματα
 • Διαδικτυακό Ελληνοαγγλικό Βιβλιοθηκονομικό Λεξικό (beta)
  Περιλαμβάνει 3.182 αναζητήσιμους ελληνικούς όρους της Επιστήμης της Πληροφόρησης τους οποίους αποδίδει στην αγγλική γλώσσα. Εκτός από τους όρους υπάρχουν και Ακρώνυμα.
 • OCLC Glossary
  Γλωσσάρι βιβλιοθηκονομικών όρων και πληροφόρησης.
 • Using Uniform titles
  Οδηγίες για ομοιόμορφους τίτλους μουσικών έργων από την Cook Music Library του Indiana University
 • WebDewey (χρήση περιορισμένη στο προσωπικό της βιβλιοθήκης)
Ελληνικές βάσεις δεδομένων
 • Αργώ
  Περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Περιλαμβάνει 22 ελληνικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων που καλύπτουν διάφορους επιστημονικούς τομείς. Περιλαμβάνει ακόμα πληροφορίες για το περιεχόμενο της κάθε βάσης. Ο τρόπος αναζήτησης είναι κοινός για όλες τις βάσεις.