Κυρίαρχη θέση στο MYP κατέχει η καλλιέργεια δεξιοτήτων (Approaches to Learning Skills) ώστε οι μαθητές να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». Το Σχολείο μας δίνει στους μαθητές κατάλληλες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν, να ενισχύσουν, να διευρύνουν και να βελτιώσουν προϋπάρχουσες δεξιότητες αλλά και να καλλιεργήσουν νέες, τόσο μέσα από τα μαθήματα όσο και μέσα από εξωδιδακτικές δραστηριότητες.

Οι γενικές κατηγορίες στις οποίες κατανέμονται οι δεξιότητες σύμφωνα με το Πρόγραμμα είναι:

Δεξιότητες Σκέψης (Thinking Skills)

Κοινωνικές Δεξιότητες (Social Skills)

Δεξιότητες Επικοινωνίας (Communication Skills)

Δεξιότητες Αυτοδιαχείρισης (Self-management Skills)

Δεξιότητες Έρευνας (Research Skills)

 

Το βάθος και ο βαθμός ανεξαρτησίας του μαθητή στην εφαρμογή μιας δεξιότητας ποικίλουν και αποτιμώνται με την παρακάτω κλίμακα:

Νοvice/beginning: αρχίζω να καλλιεργώ τη δεξιότητα παρατηρώντας άλλους που την εφαρμόζουν

Learner/developing: είμαι σε θέση να εφαρμόσω τη δεξιότητα με υποστήριξη και καθοδήγηση, ακολουθώντας πρότυπα / μοντέλα εφαρμογής της

Practitioner/using: εφαρμόζω τη δεξιότητα αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση

Expert/sharing: είμαι σε θέση να καθοδηγώ άλλους στο πώς να χρησιμοποιούν τη δεξιότητα και να αξιολογώ με ακρίβεια την αποτελεσματική εφαρμογή της