Τα παγκόσμια πλαίσια (Global Contexts) είναι εργαλεία τα οποία βοηθούν τους μαθητές να συνδέσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες με τον πραγματικό κόσμο και να δουν τον πλανήτη μας ως μια ολότητα για την οποία μοιραζόμαστε όλοι την ίδια ευθύνη. Η διδασκαλία των μαθημάτων και οι εξωδιδακτικές δράσεις στο πλαίσιο του MYP υπηρετoύν τα παγκόσμια πλαίσια.

  • Επιστημονική και Τεχνική Καινοτομία
  • Ταυτότητες και Σχέσεις
  • Προσανατολισμός σε Χώρο και Χρόνο
  • Προσωπική και Πολιτιστική Έκφραση
  • Παγκοσμιοποίηση και Βιωσιμότητα
  • Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη