Οι μαθητές της Α΄Λυκείου ασχολούνται για μακρά χρονική περίοδο με την εκπόνηση μιας προσωπικής ερευνητικής εργασίας. Το Personal Project εκπονείται ατομικά από κάθε μαθητή, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Ο μαθητής επιλέγει το θέμα της εργασίας του ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, διεξάγει κατάλληλη έρευνα, θέτει τις προδιαγραφές κατάλληλου προϊόντος και δημιουργεί πλάνο δράσης, υλοποιεί το πλάνο δράσης του καταλήγοντας στο προϊόν του και αξιολογεί το αποτέλεσμα της εργασίας του, τη διεύρυνση των γνώσεών του πάνω στο θέμα του και την εξέλιξή του ως μαθητή στο πλαίσιο του MYP. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής βαθμολόγησης του personal project υπόκεινται σε επίσημo επανέλεγχο και επικύρωση από τον Οργανισμό του IB. Κύριος στόχος της προσωπικής ερευνητικής εργασίας είναι ο μαθητής να αναδείξει τις δεξιότητες που σταδιακά καλλιέργησε τα προηγούμενα χρόνια και που έχει πλέον κάνει κτήμα του στο τελευταίο έτος του Middle Years Programme, όπως:

  • δεξιότητες έρευνας (ορθή επιλογή, χρήση και καταγραφή πηγών)
  • δεξιότητες αυτοδιαχείρισης (κατάλληλη διαχείριση χρόνου, πλάνου, εργαλείων, συνθηκών, συναισθημάτων)
  • δεξιότητες σκέψης (κριτική και δημιουργική σκέψη, συνδυασμός γνώσεων, εφαρμογή προϋπάρχουσας γνώσης σε μη οικείες καταστάσεις)
  • κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνία, συνεργασία, προφορική ή γραπτή έκφραση)
  • δεξιότητες αναστοχασμού (αναγνώριση δυνατών και αδυνάμων σημείων, αξιολόγηση της προσωπικής εξέλιξης και της διεύρυνσης των γνώσεων και των ικανοτήτων)

Με το πέρας της διαδικασίας, όλοι οι μαθητές της Α΄Λυκείου παρουσιάζουν την προσωπική ερευνητική εργασία τους στο ευρύ κοινό, σε Έκθεση ειδικά οργανωμένη από το Σχολείο για το σκοπό αυτό. Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 και λόγω ειδικών συνθηκών, η Έκθεση αυτή ήταν εικονική. Μέρος αυτής, το οποίο φιλοξενείται σε ειδικό αφιέρωμα του Οργανισμού του ΙΒ με έργα των μαθητών του MYP από Σχολεία διεθνώς, παρουσιάζεται παρακάτω:

MYP Video Κολλέγιο Αθηνών


MYP Video Κολλέγιο Ψυχικού

Η διαδικασία εκπόνησης του Personal Project, παρέχει στον μαθητή όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις μετέπειτα σπουδές του και, αργότερα, στον επαγγελματικό τομέα.