ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΑΔΑΣ 2022

1. Στην Διοργάνωση Κολλεγιάδα 2022 μπορούν να συμμετέχουν «αθλητές-αθλήτριες» άνω των 18 ετών και ικανοί να συμμετέχουν σε αθλητική διοργάνωση-δράση.

2. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους όρους της Διοργάνωσης και του χώρου στον οποίο βρίσκονται πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της διοργάνωσης και μετά. Ειδικότερα, οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Διοργανωτή, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης.

3. Για την διεξαγωγή των αγώνων της Διοργάνωσης, το Ε.Ε.Ι. συνεργάζεται με ειδική εταιρία για την χρονομέτρηση των Αθλητών και την καταχώρηση των αποτελεσμάτων.

4. Τα αποτελέσματα των αγώνων (των νικητών) θα αναρτηθούν σε ειδική καταχώριση – αρχείο, που τηρείται στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι.(στο πεδίο «Αθλητισμός»), όπου και καταχωρείται το αγώνισμα, το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος, η ημερομηνία συμμετοχής και η επίδοσή του. Τα αποτελέσματα επίσης ανακοινώνονται προφορικά στο χώρο της Διοργάνωσης και κατά τις απονομές.

5. Ο κάθε συμμετέχων υποβάλει μία αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση περισσότερων καταχωρήσεων, θα ληφθεί υπόψη η τελευταία (και εντός της οριζόμενης προθεσμίας) υποβληθείσα αίτηση.

6. Tο κάπνισμα (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού τσιγάρου) και η κατανάλωση προϊόντων καπνού, απαγορεύεται πλήρως και αυστηρώς σε όλους τους χώρους, κλειστούς, υπαίθριους ή στεγασμένους των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. (Ν. 4633/2019, ΦΕΚ Α’ 161/16.10.2019) και πως οι παρανόμως καπνίζοντες – παραβάτες του παρόντος όρου, θα οδηγούνται πάραυτα εκτός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι.

Tα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, καταγραφή τους σε κατάλογο εισερχομένων – εξερχομένων για το ενδεχόμενο ιχνηλάτησης επαφών κλπ.), πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα από τους συμμετέχοντες , σύμφωνα με τις αναλυτικές σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ  και των λοιπών δημοσίων αρχών αλλά και την σχετική εσωτερική πολιτική του Ε.Ε.Ι., όπως τυχόν θα ισχύουν κατά το χρόνο διεξαγωγής της Κολλεγιάδας 2022. Η συμμόρφωση στα μέτρα αυτά αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής στη διοργάνωση.

7. Στην περίπτωση που προκληθούν ζημίες ή φθορές (εξαιρουμένων όσων οφείλονται στη συμφωνημένη και κατά προορισμό χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού) ή διαπιστωθούν απώλειες σε περιουσία του Ε.Ε.Ι. με αποκλειστική υπαιτιότητα, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της διεξαγωγής των αγώνων της Κολλεγιάδας 2022, ουδεμία ευθύνη φέρει το Ε.Ε.Ι. και ο συμμετέχων υποχρεούται, ως υπαίτιος, στην ολική αντικατάσταση / απoκατάστασή τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών με δικές του δαπάνες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Υπεύθυνος της Διοργάνωσης και Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Στεφάνου Δέλτα, αρ15, 15452 Ψυχικό, 2106798100, [email protected], www.athenscollege.edu.gr).

2. To E.E.I. συλλέγει τα στοιχεία των συμμετεχόντων για τους σκοπούς διεξαγωγής της διοργάνωσης. Βάσει επεξεργασίας είναι η δήλωση αυτών από το ίδιο το υποκείμενο (συγκατάθεση). Τα στοιχεία αυτά στα «έντυπα» των αιτήσεων, θα διατηρηθούν μέχρι και την ολοκλήρωση των διαδικαστικών ζητημάτων της διοργάνωσης και θα επικαιροποιήσουν τη βάση δεδομένων του  Ε.Ε.Ι. (πχ. επικαιροποίηση στοιχείων αποφοίτου ως αυτά τηρούνται στη βάση του Ε.Ε.Ι.). Τα δεδομένα σας δε θα διαβιβαστούν σε τρίτους, πέραν αυτών για τα οποία δίνετε ρητή συγκατάθεση (φωτογραφίες και βίντεο στο Σύλλογο Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών).

3. Κατά τη διάρκεια της Διοργάνωσης εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του Ε.Ε.Ι. και του ΣΑΚΑ θα αποτυπώσουν φωτογραφικά ή βιντεοσκοπικά την όλη διοργάνωση μέσω γενικών λήψεων και απομακρυσμένων ομαδικών φωτογραφιών. Το υλικό αυτό το οποίο δεν εστιάζει σε συγκεκριμένα πρόσωπα και σε ειδικότερα αναγνωριστικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα συμπεριληφθεί στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του Ε.Ε.Ι. και του ΣΑΚΑ.

4. Το Ε.Ε.Ι. λειτουργεί σύστημα CCTV στις εισόδους των εγκαταστάσεών του με σκοπό την ασφάλεια των προσώπων και εγκαταστάσεών του και με βάσει το έννομο συμφέρον του. Σε κάθε εγκατάσταση υπάρχει ειδική ενημερωτική πινακίδα/σήμανση. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ειδική Δήλωση Ενημέρωσης ( εδώ).

5. Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση δικαιωμάτων σας εκ του ΓΚΠΔ (όπως ενημέρωση, αντίρρηση, διαγραφή, εναντίωση, περιορισμό στην επεξεργασία, ανάκληση συναίνεσης), μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Ε.Ε.Ι. (210679818, [email protected]). 

6. Ειδικότερες πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να λάβετε μέσω της Δήλωσης Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Ε.Ι..( εδώ).