Κανονισμοί και Διαδικασίες

Το Σχολείο μας, ως πιστοποιημένο σχολείο MYP, έχει αναλάβει συμβατικές υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό του ΙΒ. Δεσμεύεται για την τήρηση ενός συνόλου πολιτικών και διαδικασιών τις οποίες επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα και γνωστοποιεί σε όλη την Κοινότητα. Οι πολιτικές αυτές αφορούν την Αξιολόγηση, τη Γλωσσομάθεια, την Ένταξη  και Ισότιμη Πρόσβαση όλων των μαθητών και την Ακαδημαϊκή Εντιμότητα. Ιδιαιτέρως για το θεμελιώδες θέμα της Ακαδημαϊκής Εντιμότητας, το Σχολείο προσβλέπει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα λογοκλοπής, ακαδημαϊκής ηθικής, ακαδημαϊκών αξιών και ακαδημαϊκής ακεραιότητας και τη συμμόρφωση των μαθητών με τους κανόνες που ο Οργανισµός International Baccalaureate® (ΙΒ) ορίζει.