Οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας και γενικότερα της σχολικής ζωής στο Κολλέγιο. Στο πλαίσιο του προγράμματος Service as Action, οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη μάθηση ως όχημα ευαισθητοποίησης σε θέματα που αφορούν στην τοπική και την ευρύτερη κοινότητα και εξελίσσονται ως υπεύθυνοι πολίτες που ενεργούν για το κοινό καλό.

Μέσα από συλλογικές και ατομικές πρωτοβουλίες και δράσεις, οι μαθητές διαμορφώνουν προσωπική αντίληψη για διάφορες πτυχές του κοινωνικού γίγνεσθαι, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οργανώνουν και υλοποιούν πλάνο δράσης, επαναπροσδιορίζοντας έτσι τη θέση τους στο κοινωνικό σύνολο και γνωρίζοντας καλύτερα τον ίδιο τους τον εαυτό.

Οι έννοιες, οι δεξιότητες και οι γνώσεις, που αποτελούν το τρίπτυχο της μαθησιακής διαδικασίας, επεκτείνονται στο πρόγραμμα Service as Action καθώς συνδέονται με την εμπειρία της προσφοράς και με τον αναστοχασμό των μαθητών πάνω σε αυτή.

Ο αναστοχασμός των μαθητών πάνω στις δράσεις τους, ενεργοποιεί μηχανισμούς  αυτοκριτικής, ευαισθητοποίησης και ενσυναίσθησης και ενισχύει την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθησή τους.