Τα μαθήματα του Εθνικού Προγράμματος Σπουδών κατανέμονται στις εξής οκτώ ομάδες μαθημάτων (subject groups):

Γλώσσα και Λογοτεχνία (Language and Literature)

Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας (Language Acquisition)

Κοινωνικές Επιστήμες (Individuals and Societies)

Φυσικές Επιστήμες (Sciences)

Μαθηματικά (Mathematics)

Ανάπτυξη Σχεδιαστικής Σκέψης (Design)

Τέχνες (Arts)

Φυσική Αγωγή και Αγωγή Υγείας (Physical and Health Education)