ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Τ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών-5%

Δεκ 2, 2022

Ψυχικό, 2 Δεκεμβρίου 2022

 

Προς τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου:

Αγαπητοί/ές μαθητές/τριες,

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα:

 

  1. Την υπ` αριθμόν Φ.152/14604/Α5/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2023-24»., στην οποία παρατίθενται (α) συνοπτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, (β) κατάλογος νοσοκομείων στον οποίο λειτουργούν οι Επταμελείς Επιτροπές και (γ) υπόδειγμα αίτησης.
  2. Το 6069Β΄/2022 Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύεται η υπ` αριθμόν Φ153/147462/Α5/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με θέμα: ‘Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358)’.
  3. Το έντυπο της Αίτησης προς τις Επταμελείς Επιτροπές σε μορφή word.

Οι δικαιούχοι υποψήφιοι/ες απευθύνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 1ου και του 2ου συνημμένου σε μία (1) Επταμελή Επιτροπή που εδρεύει σε Δημόσιο ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της επιλογής τους αποστέλλοντας σε αποκλειστική προθεσμία από την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022 τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

 

1.      Αίτηση (συνημμένο 3)

2.      Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) από Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

3.      Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

4.      Εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο (μόνο σε περίπτωση που η διαδικασία διεκπεραιώνεται από τρίτο πρόσωπο).

5.      Επιπρόσθετα για ορισμένες κατηγορίες παθήσεων που αναφέρονται στην Εγκύκλιο, υποβάλλεται και Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ ή εναλλακτικά σε περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσής του Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής κατά τα ισχύοντα στην οποία θα αναγράφουν ότι «έχω υποβάλει την υπ` αριθμόν πρωτοκόλλου … αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. και θα προσκομίσω το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας αμέσως μόλις το αποκτήσω και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η οποία πραγματοποιείται τον μήνα Μάιο».

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι τυχόν εκδοθέντα Πιστοποιητικά Ειδικών Επταμελών Επιτροπών που έχουν εκδοθεί μετά τις 31 Οκτωβρίου 2017, γίνονται δεκτά για την εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Σ. Παπακωνσταντίνου (Μπενάκειο, α΄ όροφος, γρ. 106, τηλ. 210-6798270).

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 

Επιστροφή