Απουσίες μαθητών/τριών λόγω συνοικήσεως με άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα - β' τετράμηνο-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Απρ 15, 2021

Ψυχικό, 15 Απριλίου 2021

 

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Με την συνημμένη ΚΥΑ 43274/ΓΔ4/14-04-2021 (ΦΕΚ Β' 1512/14-04-2021), καθορίζεται, για το β' τετράμηνο, ο τρόπος  δικαιολόγησης των απουσιών των μαθητών οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι από κάποιο σοβαρό νόσημα, αλλά συνοικούν με άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη covid-19.

 

Η διαδικασία δικαιολόγησης των απουσιών αυτών είναι εν συντομία η ακόλουθη:

 

1. Οι γονείς/κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας:

 

(α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών β’ τετραμήνου και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα/νοσήματα  του  άρθρου  2  της με αριθ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455).  Παράλληλα,  εντός  του  φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), με την οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

 

2. Ο/Η  Διευθυντής/τρια  πρωτοκολλεί  με  εμπιστευτικό  πρωτόκολλο  την  αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ή του ιδίου του ενήλικου μαθητή, αντίγραφο της οποίας κρατεί στο αρχείο του, και παραλαμβάνει σε σφραγισμένο φάκελο τα προβλεπόμενα έγγραφα. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών, όσοι φάκελοι κατατεθούν, οι οποίοι φέρουν αριθμό εμπιστευτικού πρωτοκόλλου αίτησης και κωδικό της οικείας σχολικής μονάδας αποστέλλονται επί αποδείξει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ο/Η Διευθυντής Δ.Ε. διαβιβάζει με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στη Γραμματέα της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας σφραγισμένους και επί αποδείξει τους εν λόγω φακέλους.

 

3. Η Επιτροπή οφείλει, αφού προβεί στην προβλεπόμενη στο άρθρο 4 της ως άνω ΚΥΑ διαδικασία, να αποστείλει σε σφραγισμένο φάκελο την απόφασή της μαζί με τα υπόλοιπα  δικαιολογητικά  που  έχουν  τεθεί  υπόψη  της  στην  οικεία  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να παραδοθεί με ευθύνη του Τμήματος Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας, επί αποδείξει, προκειμένου εκείνος/νη να πράξει σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης.  

 

4.  Ο/Η Διευθυντής/τρια πρωτοκολλεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο την επιστολή και την φυλάσσει με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, με δική του/της ευθύνη, στο γραφείο του/της, σε σημείο που έχει πρόσβαση μόνο ο/η ίδιος/ίδια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων  του/της,  μετά  δε  τη  λήξη  του  οικείου  σχολικού  έτους  καταστρέφει  τα δικαιολογητικά, συντάσσοντας προς τούτο πρωτόκολλο καταστροφής.

 

5. Οι μαθητές μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της 5μελούς ειδικής επιστημονικής Επιτροπής, εντάσσονται υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε την ΚΥΑ κωδικοποιημένη και υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων, αλλά παρακαλούμε για λεπτομερή μελέτη όλων των συνημμένων εγγράφων.

 

Τέλος, παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση της διαδικασίας και την άμεση αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων (σημείο παράδοσης: Πύλη Φιλοθέης επί της οδού Μπιζανίου, campus Ψυχικού), προκειμένου αυτά να προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς.

 

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και συνεργασία.

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών 

Επιστροφή