Υπενθύμιση σχετικά με την ολοκλήρωση της εγγραφής

Σεπ 30, 2022

Ψυχικό, 30 Σεπτεμβρίου 2022

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του παιδιού σας, ως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 79942/ΓΔ4/2019 ΦΕΚ Β’2005/31.5.2019 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει σήμερα, σας παρακαλούμε να αποστείλετε στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση Υπεύθυνη Δήλωση με ελεύθερο κείμενο από την ΕΨΠ www.gov.gr στην οποία θα αναγράφετε ότι:

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Σύμφωνα με την παράγραφο Ε του άρθρου 9 περί Δικαιολογητικών Εγγραφής της με αριθ. 79942/ΓΔ4/ 21.05.2019 (ΦΕΚ Β’ 2005) Υ.Α., όπως ισχύει σήμερα, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) δηλώνω ότι:

 

α. σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω Υ.Α. είμαι ο νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας _____________________________________

β. αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωση για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ο αριθμός του τηλεφώνου, στον οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS), είναι αυτά που έχω συμπληρώσει στα αντίστοιχα πεδία της παρούσας δήλωσης.

γ. ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σε σχολική μονάδα Ε.Α.Ε. και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας των Ε.Π.Α.Λ., ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του ως άνω άρθρου 9 περί Διπλής Φοίτησης.

δ. ο /η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

 

Παρακαλείστε να αποστείλετε την ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (lykeioac@athenscollege.edu.grμέχρι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

 

Σε περίπτωση που έχετε ήδη αποστείλει την Υπεύθυνη Δήλωση παρακαλούμε αγνοήστε το παρόν μήνυμα.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση,   

                                        

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών & 

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 

Επιστροφή