Συμμετοχή του Δημοτικού Κ.Ψ. στο πρόγραμμα E-COOL

Συμμετοχή του Δημοτικού Κ.Ψ. στο πρόγραμμα E-COOL

Δεκ 18, 2019

Το Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Ψυχικού συμμετέχει στο πρόγραμμα E-COOL: Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem το οποίο αποτελεί έργο του προγράμματος Interreg Europe και στόχος του είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους, συνεισφέροντας στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Το έργο E-COOL υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και χρηματοδοτείται από το Interreg Europe και από Εθνικούς Πόρους.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό επιλεγμένων Καλών Πρακτικών των εταίρων, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για κάθε μία περιφέρεια που συμμετέχει στο έργο.

To Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Ψυχικού παρουσίασε στη συνάντηση των εταίρων στο Start-up City του Hanze University και στο Alfacollege, Groningen, NL το πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας που υλοποιείται από το 2014 και επελέγη από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής ως η μοναδική καλή πρακτική από την Ελλάδα για αυτή την ηλικία.

Επιστροφή