Ενημέρωση Γονέων

Ιουν 9, 2012
Επισκέψεις γονέων Το Κολλέγιο πιστεύει στη στενή συνεργασία με τους γονείς. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας έχουν καθιερωθεί:α) Τακτικές συναντήσει

Επισκέψεις γονέων

Το Κολλέγιο πιστεύει στη στενή συνεργασία με τους γονείς. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας έχουν καθιερωθεί:α) Τακτικές συναντήσεις των γονέων με όλο το διδακτικό προσωπικό δύο φορές το χρόνο με τη λήξη του 1ου και 2ου τριμήνου για την ενημέρωσή τους γύρω από την πρόοδο και τυχόν προβλήματα των παιδιών τους. (Οι συγκεκριμένες ημέρες-ώρες γνωστοποιούνται στους γονείς κατά τη διάρκεια του έτους).β) Ειδικές "ημέρες-ώρες γονέων": Για κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού έχει προβλεφθεί μία ώρα την εβδομάδα για πραγματοποίηση συναντήσεων με γονείς. Κατάλογος με τα ονόματα των εκπαιδευτικών και τις αντίστοιχες ημέρες-ώρες συναντήσεών τους αναρτάται στις ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και σε όλους τους γονείς μέσω των παιδιών τους.Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η Διεύθυνση επικοινωνεί με τους γονείς, αλλά και οι γονείς μπορούν να συνεννοηθούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση για την πραγματοποίηση μιας ειδικής συνάντησης.

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων

Εκτός από τις τακτικές συγκεντρώσεις του 1ου και του 2ου τριμήνου το Κολλέγιο έχει καθιερώσει ενημερωτική συγκέντρωση για τους γονείς των μαθητών του Γυμνασίου, η οποία πραγματοποιείται συνήθως τον Οκτώβριο.Στις συγκεντρώσεις αυτές η Διεύθυνση ενημερώνει τους γονείς για εκπαιδευτικά θέματα και για άλλες πτυχές της Κολλεγιακής ζωής και δραστηριότητας, για τους θεσμούς του Κολλεγίου κ.ά.Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι δυνατό να γίνουν και έκτακτες συγκεντρώσεις με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης, για ενημέρωση των γονέων σε ειδικά θέματα.

Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών

Η ενημέρωση των γονέων είναι πρωταρχικό χρέος όλων των παραγόντων του σχολείου. O κηδεμόνας δικαιούται και πρέπει να έχει λεπτομερή, υπεύθυνη, σαφή και διαρκή ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες απουσίες, τους λόγους και τις συνέπειες από τις απουσίες αυτές.Για το σκοπό αυτό θεωρείται αναγκαίο οι γονείς να γνωρίζουν τα παρακάτω:α) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.O Καθηγητής - Σύμβουλος, αφού ενημερώσει το Δ/ντή του Σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από 1 εώς 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15νθήμερο του ίδιου μήνα.Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.β) Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχών ημερών λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά, δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.Εναλλακτικά το ενυπόγραφο σημείωμα μπορεί να σταλεί με φαξ στη Γραμματεία του Σχολείου με την προϋπόθεση ότι ο κηδεμόνας θα επισκεφθεί το Σχολείο για να υπογράψει στο οικείο βιβλίο που τηρείται από την υπεύθυνη γραμματέα δικαιολόγησης απουσιών σε εύλογο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.γ) Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό.O σύλλογος των Καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών και του ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, κατά την κρίση του.Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά απουσιών καταχωρίζονται στο κανονικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Σχολείου.Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μόνο όταν ο μαθητής απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου.δ) Όταν η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δεν εξάγεται προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα τον Ιούνιο. Oι μαθητές αυτοί παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση τον Σεπτέμβριο και το περί προαγωγής ή απολύσεως αποτέλεσμα αυτών εξάγεται κατά τις κείμενες διατάξεις μετά τη συμπληρωματική εξέταση του Σεπτεμβρίου.Με στόχο την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που αναφέρθηκαν, το Σχολείο αποστέλλει, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ένα φάκελο που περιέχει όλες τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους που αφορούν τις απουσίες και τον χαρακτηρισμό φοίτησης.

Δικαιολόγηση Απουσιών »Πρόγραμμα Συναντήσεων των Γονέων με τους Καθηγητές »Πίνακας κατανομής διδασκαλίας μαθημάτων »

Επιστροφή