Συμμετοχή μαθητών/μαθητριών ΛΚΑ - ΛΚΨ στον Canadian Computing Competition. Υπεύθυνοι καθηγητές κ. Καράμπελας, κ. Κατσούλας.

---------------------------

Load more comments
Comment by from