(1) Πολιτική Δωρεών - Δωρητών

Η παρούσα πολιτική δωρεών/δωρητών περιλαμβάνει γενικές αρχές που αφορούν στη λειτουργία της δωρεάς και τη στήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών [1] από τον Δωρητή. Δίδεται σε όλους τους δωρητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ως Παράρτημα του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που υπογράφουν με το Κολλέγιο ή ως χωριστό έγγραφο (σε παλαιότερους δωρητές).

  1. Σκοπός δωρεών: Οι δωρεές στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου, μπορούν να καλύπτουν δίδακτρα, κόμιστρα μεταφοράς, σίτιση στην τραπεζαρία του Σχολείου (αφορά τα Δημοτικά Σχολεία), βιβλία, σχολικό εξοπλισμό, ρουχισμό, υποστήριξη της εν γένει ακαδημαϊκής προόδου, έξοδα εξωσχολικών δραστηριοτήτων, έξοδα στέγασης (αφορά κυρίως τις περιφερειακές υποτροφίες). Ειδικότερα αναφορικά με την ευρύτερη ακαδημαϊκή υποστήριξη, αυτή μπορεί –κατόπιν συμφωνίας– να καλύπτει επιπρόσθετες ανάγκες (ακαδημαϊκής/εκπαιδευτικής φύσεως), όπως ενισχυτική διδασκαλία, ενισχυτικό φροντιστήριο κ.ο.κ). Οι δωρητές δεν δύνανται να προσφέρουν άλλης φύσεως δωρεά ή δώρο στους υποτρόφους και στις οικογένειές τους ή αντίστοιχα να δέχονται δώρα από αυτούς.
  2. Φύση δωρεάς: Το Κολλέγιο Αθηνών δεν μπορεί να αποδεχτεί δωρεές που μπορεί να ζημιώσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την φήμη, τις αρχές ή τη Δήλωση Αποστολής [2] του.
  3. Επιλογή υποτρόφου: Οι δωρητές δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τους υποτρόφους, ούτε να έχουν έλεγχο επί της υποτροφίας ή να επιβάλουν επιπλέον όρους ή προϋποθέσεις, από αυτούς που είχαν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των μερών (δωρητή και Κολλεγίου Αθηνών) κατά τη χορήγηση και λήψη της δωρεάς. Το Development   Office, που «εκπροσωπεί» τον δωρητή στο Κολλέγιο, εξασφαλίζει το σεβασμό και την τήρηση των ιδιαίτερων επιθυμιών/όρων που έχει θέσει ο δωρητής (και έχουν συμφωνηθεί σχετικώς).
  4. Όροι υποτροφίας: Χωρίς περιορισμό στις δωρεές, οι δωρητές με χρόνια δέσμευση ή endowed   funds, μπορούν να θέσουν συγκεκριμένους όρους κατά τη σύσταση της υποτροφίας. Σκοπός, ωστόσο, είναι οι όροι αυτοί να είναι κατά το δυνατόν περιορισμένοι, ώστε να βοηθήσουν την ευελιξία στη χορήγηση της υποτροφίας και να αποτυπωθούν εγγράφως στη συμφωνία μεταξύ των μερών.
  5. Επικοινωνία με υπότροφο: Οι δωρητές γνωρίζουν τον υπότροφο που υποστηρίζουν μετά την αποφοίτησή του από το Σχολείο. Οι υπότροφοι ή οι οικογένειές τους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους δωρητές, όσο ο υπότροφος φοιτά στο Σχολείο. Οιαδήποτε επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Development   Office, με την έγκριση του Presidentτου Σχολείου και κατόπιν διαβούλευσης με τη Διεύθυνση του Προγράμματος Υποτροφιών (κατά προτίμηση μετά την αποφοίτηση του υποτρόφου).
  6. Έκθεση /αναφορά σε δωρητές ( reporting): Το Κολλέγιο Αθηνών σέβεται την αρχική πρόθεση και τις επιθυμίες των δωρητών, όπως αυτές εκφράζονται και αποτυπώνονται στη συμφωνία μεταξύ των μερών (Δωρητής – Κολλέγιο). Στο βαθμό που είναι  εφικτό από πλευράς διαδικασιών και νομοθετικών προβλέψεων (ή περιορισμών) και σε συμμόρφωση με την εκπαιδευτική νομοθεσία και τις διαδικασίες που θέτει η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, σε ετήσια βάση (κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους), θα υποβάλει στο Δωρητή, έκθεση/αναφορά για τον υπότροφο. Η αναφορά αυτή είναι εμπιστευτική (με αντίστοιχο όρο/ disclaimerγια απαγόρευση διάδοσης ή περαιτέρω χρήσης αυτής) και δίδεται μόνο στο δωρητή για τους σκοπούς διαχείρισης της υποτροφίας. Η έκθεση /αναφορά περιλαμβάνει :

o   Σύντομη αναφορά στο σχολικό και ακαδημαϊκό έτος (εξέλιξη, κατακτήσεις, επιτυχίες κ.ά).

o   Εξέλιξη και ακαδημαϊκή πρόοδο του υποτρόφου που στηρίζει ο δωρητής.

o   Μέσο Όρο βαθμολογίας, επιτεύγματα, διακρίσεις ή βραβεύσεις

o   Ειδικές δεξιότητες, απόδοση, ενδιαφέροντα εντός ή εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι η αναφορά αυτή δεν περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και στοιχεία περιουσίας του υποτρόφου ή της οικογενείας του, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας αποφάσεις της Επιτροπής Υποτροφιών, ονόματα των μελών της Επιτροπής Υποτροφιών (τα οποία είναι απόρρητα). Στις περιπτώσεις των Endowments/ Quasi   Endowments, οι δωρητές λαμβάνουν αναφορά/ reportσχετικά με το κεφάλαιο/ταμείο ( fund) που τους αφορά.

7.   Αναγνώριση δωρητών : Σε αναγνώριση της προσφοράς, το Κολλέγιο Αθηνών παρουσιάζει τη στήριξη των δωρητών στην Ετήσια Έκθεση Δωρεών (“ Annual   Report   on   Giving”) με την αντίστοιχη κατάταξη ανά επίπεδο δωρεάς (βλ. 7α) και παρουσίαση στον διαδικτυακό τόπο του Κολλεγίου (www .athenscollege .edu .gr ). Επιπρόσθετη παρουσίαση/αναγνώριση μπορεί να λάβει χώρα, αναλόγως του είδους της δωρεάς και σύμφωνα με την Πολιτική Δωρεών του Κολλεγίου.

o   Ειδικότερα, το Κολλέγιο αναγνωρίζει τους δωρητές κατόπιν συγκατάθεσης αυτών —με βάση το ετήσιο συνολικό ποσό των δωρεών τους— στην ετήσια Έκθεση Δωρεών (Report on Giving) στα παρακάτω Giving Societies (Honor Roll of Donors). Αναγράφεται η αδιάλειπτη προσφορά δωρητών επί 5 και 10 έτη. H Έκθεση Δωρεών διανέμεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

o   Παράλληλα  αναγνωρίζεται η συνεισφορά των δωρητών κατόπιν συγκατάθεσής τους —ανεξαρτήτως ποσού— στον ψηφιακό «τοίχο» των δωρητών του Annual Fund, που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου Αθηνών. Η ονομαστική αναφορά μπορεί να γίνει στο όνομα του δωρητή ή/και του/της συζύγου ή άλλου αγαπημένου προσώπου ή σε εταιρεία/οργανισμό που εκπροσωπεί. Την ονομαστική αναφορά των αποφοίτων συνοδεύει το έτος αποφοίτησης. Το ποσό της δωρεάς δεν δημοσιοποιείται.

7α . Κατάταξη  δωρεών(Giving Societies) :

Emmanuel Benakis Society (100.000€ και άνω )
Stephanos & Penelope Delta Society (50.000€-99.999€)

Homer Davis Society (20.000€-49.999€)

Partners in Education (10.000€-19.999€)

Patrons (2.500€-9.999€)

Donors (1.000€-2.499€)

Supporters (500€-999€)

Friends (250€-499€)

Contributors (1€-249€)
δεν  γίνεται  ονομαστική  αναφορά

8.   Προσωπικά δεδομένα δωρητών : Τα προσωπικά δεδομένα των δωρητών τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας υπό απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Η υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας δεσμεύει όλες τις υπηρεσίες του Κολλεγίου Αθηνών που ασχολούνται / εμπλέκονται στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Σχολείου. Ειδικότερα, τα στοιχεία των δωρητών δεν γνωστοποιούνται στους  υποτρόφους (εκτός από τις Περιφερειακές Υποτροφίες ή κάποιες Ονομαστικές Υποτροφίες, από τις οποίες και προκύπτει το όνομα/στοιχεία του δωρητή από την ίδια την προκήρυξη αυτών), παρά μόνο μετά την αποφοίτησή τους και εφόσον το επιθυμεί ο δωρητής. Αναφορικά δε με την παρουσίαση των στοιχείων των δωρητών σε ετήσιες εκθέσεις ή σε μέσα επικοινωνίας του Σχολείου, αυτή γίνεται μόνο κατόπιν ενημέρωσης για την επεξεργασία/παρουσίαση και λήψη της απαιτούμενης (εκ του ΓΚΠΔ) συγκατάθεσης των δωρητών (κατωτέρω αναλυτικές πληροφορίες).

9.   Προσωπικά δεδομένα υποτρόφων : Τα προσωπικά δεδομένα των υποτρόφων και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για χορήγηση υποτροφίας και οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων, ή άλλων δεδομένων, τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας υπό απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Υπό την ίδια αρχή εμπιστευτικότητας, τηρούνται και οι αποφάσεις της Επιτροπής Υποτροφιών (ως προς τις χορηγηθείσες υποτροφίες και το πρόσωπο των υποτρόφων). Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχουν μόνο οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Development Office, Διεύθυνση Υποτροφιών Οικονομικής  Στήριξης, Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Υποτροφιών και Οικονομική Υπηρεσία).

10.  Επικοινωνία Ε.Ε.Ι. με υπότροφο: Με την αποφοίτηση του Υποτρόφου από το Σχολείο, το Development Office δύναται να επικοινωνεί με τον Υπότροφο και να τον ενημερώνει για τα κολλεγιακά δρώμενα και τις δυνατότητες που έχει παρουσίασης αλλά και στήριξης του θεσμού Υποτροφιών.

11. Ρόλοι – υπεύθυνοι:

11.1 Development Office : ο Διευθυντής του  Development  Office είναι το κεντρικό πρόσωπο όλων των επικοινωνιών με το δωρητή ή εκπροσώπους του δωρητή (όπως αυτοί έχουν ορισθεί), καθώς επίσης είναι υπεύθυνος για: τροποποιήσεις/ανανεώσεις συμφωνιών, υπενθυμίσεις πληρωμών, σύνταξη και υποβολή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Προγράμματος Υποτροφιών, στο δωρητή ενημερώσεων/ reportsπου αφορούν τον υπότροφο, εγκρίσεις και καμπάνιες για «μαρτυρίες» υποτρόφων, συνεντεύξεις, καταχωρίσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία τύπου, εκθέσεις, επικοινωνιακό και προωθητικό υλικό (βίντεο, μαρτυρίες κλπ). Ο Διευθυντής του Development Officeείναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και όρων της υποτροφίας και την εκπλήρωση των όρων του δωρητή.

11.2 Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες : Ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (έχει ορισθεί από το  Διοικητικό Συμβούλιο ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος), είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των κεφαλαίων -  Expendable   Fundή/και του ειδικού αποθεματικού στην Ελλάδα. Μεριμνά για την ορθή χρήση των χρημάτων σύμφωνα και με τις επιθυμίες του δωρητή και είναι υπεύθυνος για θέματα συμμόρφωσης. Επίσης υπογράφει εκ μέρους του Ε.Ε.Ι. τη συμφωνία, όπως αυτή έχει συνταχθεί από το Development   Officeσε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και αποτυπώνει τη χρόνια στήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών όπως αυτή η πρόθεση έχει εκφρασθεί από τον δωρητή.

11.3 Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Υποτροφιών :  περιμένουμε ΚΕΙΜΕΝΑ

11.4 Διεύθυνση Υποτροφιών Οικονομικής στήριξης : ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ

12.  Θεώρηση Πολιτικής: Η παρούσα Πολιτική συντάχθηκε τον Φεβρουάριο από το Development Office και επικυρώθηκε από τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση του Προγράμματος Υποτροφιών. Οιαδήποτε επικαιροποίησή της θα φέρει ημερομηνία και θα γνωστοποιηθεί στους δωρητές.

 

(2) Πολιτική Υποτρόφων

 

Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει γενικές αρχές που αφορούν στη λειτουργία της υποτροφίας και του Προγράμματος Υποτροφιών και τη στήριξη Υποτροφίας από συγκεκριμένο δωρητή/δωρητές.

13. Πεδίο κάλυψης υποτροφιών : Η υποτροφία που λαμβάνει ένας μαθητής, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, έχει οικονομικό αντίκρυσμα, το οποίο μπορεί να καλύπτει –ανάλογα με την κατηγορία της υποτροφίας– δίδακτρα, κόμιστρα μεταφοράς, σίτιση στην τραπεζαρία του Σχολείου (αφορά τα Δημοτικά Σχολεία), βιβλία, σχολικό εξοπλισμό, ρουχισμό, υποστήριξη της εν γένει ακαδημαϊκής προόδου, έξοδα εξωσχολικών δραστηριοτήτων, έξοδα στέγασης (αφορά κυρίως τις Περιφερειακές Υποτροφίες, ανάλογα με την οικονομική ανάγκη της οικογένειας). Ειδικότερα αναφορικά με την ευρύτερη ακαδημαϊκή υποστήριξη, αυτή μπορεί – κατόπιν συμφωνίας με το δωρητή, να καλύπτει επιπρόσθετες ανάγκες (ακαδημαϊκής/εκπαιδευτικής φύσεως όπως ενισχυτική διδασκαλία, ενισχυτικό φροντιστήριο κ.ο.κ). Οι δωρητές δεν δύνανται να προσφέρουν άλλης φύσεως δωρεά ή δώρο στους υποτρόφους και τις οικογένειές τους ή αντίστοιχα να δέχονται δώρα από αυτούς.

14. Επιλογή υποτρόφου : Οι δωρητές δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τους υποτρόφους, ούτε να έχουν έλεγχο επί της υποτροφίας ή να επιβάλουν επιπλέον όρους ή προϋποθέσεις, από αυτούς που είχαν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των μερών (δωρητή και Κολλεγίου Αθηνών) κατά τη χορήγηση και λήψη της δωρεάς.

15. Επικοινωνία με δωρητή: Οι υπότροφοι μπορούν να γνωρίσουν τον δωρητή που τους υποστηρίζει μετά την αποφοίτησή τους από το Σχολείο. Οι υπότροφοι ή οι οικογένειές τους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους δωρητές, όσο ο υπότροφος φοιτά στο Σχολείο. Οιαδήποτε επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Development   Office, με την έγκριση του Presidentτου Σχολείου και κατόπιν διαβούλευσης με τη Διεύθυνση του Προγράμματος Υποτροφιών (κατά προτίμηση μετά την αποφοίτηση του υποτρόφου).

16. Έκθεση/Αναφορά σε δωρητές (reporting) : Το Κολλέγιο Αθηνών σεβόμενο τους υποτρόφους και επιθυμώντας να παρουσιάζει τον αντίκτυπο της υποτροφίας σε αυτούς, ενημερώνει τους δωρητές για την ακαδημαϊκή/σχολική πορεία του υποτρόφου. Στο βαθμό που είναι  εφικτό από πλευράς διαδικασιών και νομοθετικών προβλέψεων (ή περιορισμών) και σε συμμόρφωση με την εκπαιδευτική νομοθεσία και τις διαδικασίες που θέτει η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, σε ετήσια βάση (κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους), υποβάλλει[3] στο Δωρητή, την έκθεση/αναφορά για τον υπότροφο. Η αναφορά αυτή είναι εμπιστευτική (με αντίστοιχο όρο/ disclaimerγια απαγόρευση διάδοσης ή περαιτέρω χρήσης αυτής) και δίδεται μόνο στο δωρητή για τους σκοπούς διαχείρισης της υποτροφίας. Η έκθεση /αναφορά περιλαμβάνει :

§  Σύντομη αναφορά στο σχολικό και ακαδημαϊκό έτος (εξέλιξη, κατακτήσεις, επιτυχίες κα)

§  Εξέλιξη και ακαδημαϊκή πρόοδο του υποτρόφου που στηρίζει ο δωρητής.

§  Μέσο όρο βαθμολογίας, επιτεύγματα, διακρίσεις ή βραβεύσεις

§  Ειδικές δεξιότητες, απόδοση, ενδιαφέροντα εντός ή εκτός σχολικού περιβάλλοντος

Σημειώνεται ότι η αναφορά αυτή δεν περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και στοιχεία περιουσίας του υποτρόφου ή της οικογενείας του, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, αποφάσεις της Επιτροπής Υποτροφιών, ονόματα των μελών της Επιτροπής Υποτροφιών (τα οποία είναι απόρρητα).

17. Υποχρεώσεις Υποτρόφου: Ο υπότροφος είναι μαθητής/μαθήτρια του Κολλεγίου Αθηνών και οφείλει να σέβεται το Σχολικό Κανονισμό και να ακολουθεί τους κανόνες του Σχολείου. Ειδικότερα,  στο τέλος κάθε χρόνου αξιολογείται εκ νέου αν συνεχίζουν να πληρούνται οι όροι χορήγησης της υποτροφίας, ανάλογα με το είδος της.

18. Προσωπικά δεδομένα υποτρόφων : Τα προσωπικά δεδομένα των υποτρόφων και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για χορήγηση υποτροφίας και οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων, ή άλλων δεδομένων, τηρούνται και  τυγχάνουν επεξεργασίας υπό απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Υπό την ίδια αρχή εμπιστευτικότητας, τηρούνται και οι αποφάσεις της Επιτροπής Υποτροφιών (αναφορικά με τις χορηγηθείσες υποτροφίες και το πρόσωπο των υποτρόφων). Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχουν μόνο οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Development Office, Διεύθυνση Υποτροφιών Οικονομικής  Στήριξης, Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Υποτροφιών και Οικονομική Υπηρεσία).  

Ο υπότροφος καλείται, μετά την απονομή της υποτροφίας, να δηλώσει/συγκατατεθεί (εφόσον συμφωνεί) σε επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σχετικά με ππαρουσίασητου υποτρόφου, του  αντικτύπου της υποτροφίας στη ζωή του, υλικού του προγράμματος υποτροφιών στο οποίο επιθυμεί να συμμετέχει. Οι συγκαταθέσεις/δηλώσεις δίδονται από τους γονείς του υποτρόφου (λόγω ανηλικότητας). Σημειώνεται ότι η μη χορήγηση συγκατάθεσης, ουδεμία επίδραση έχει στη χορήγηση ή διατήρηση της υποτροφίας.

19. Προσωπικά δεδομένα δωρητών : Τα προσωπικά δεδομένα των δωρητών τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας υπό απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Η υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας δεσμεύει όλες τις υπηρεσίες του Κολλεγίου Αθηνών που ασχολούνται/εμπλέκονται στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Σχολείου. Ειδικότερα, τα στοιχεία των δωρητών δεν γνωστοποιούνται στους  υποτρόφους –εκτός από τις Περιφερειακές Υποτροφίες ή κάποιες συγκεκριμένες Ονομαστικές Υποτροφίες, από τις οποίες και προκύπτει το όνομα/στοιχεία του δωρητή από την ίδια την προκήρυξη αυτών), παρά μετά την αποφοίτησή τους και εφόσον το επιθυμεί ο δωρητής.

20. Επικοινωνία Ε.Ε.Ι. με υπότροφο : Με την αποφοίτηση του Υποτρόφου από το Σχολείο, το Development Office δύναται να επικοινωνεί με τον Υπότροφο και να τον ενημερώνει για τα κολλεγιακά δρώμενα και τις δυνατότητες που έχει παρουσίασης αλλά και στήριξης του θεσμού Υποτροφιών.

21. Ρόλοι – υπεύθυνοι:

21.1 Development Office : ο Διευθυντής του  Development Office είναι το κεντρικό πρόσωπο όλων των επικοινωνιών με το δωρητή ή εκπροσώπους του δωρητή (όπως αυτοί έχουν ορισθεί), καθώς επίσης είναι υπεύθυνος για: τροποποιήσεις/ανανεώσεις συμφωνιών, υπενθυμίσεις πληρωμών, σύνταξη και υποβολή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Προγράμματος Υποτροφιών, στο δωρητή ενημερώσεων/ reportsπου αφορούν τον υπότροφο, εγκρίσεις και καμπάνιες για «μαρτυρίες» υποτρόφων, συνεντεύξεις, καταχωρίσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία τύπου, εκθέσεις, επικοινωνιακό και προωθητικό υλικό (βίντεο, μαρτυρίες κλπ). Ο Διευθυντής του Development   Officeείναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και όρων της υποτροφίας και την εκπλήρωση των όρων του δωρητή.

21.2 Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες : Ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ( έχει ορισθεί από το  Διοικητικό Συμβούλιο ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος), είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των κεφαλαίων -  Expendable   Fundή/και του ειδικού αποθεματικού στην Ελλάδα. Μεριμνά για την ορθή χρήση των χρημάτων σύμφωνα και με τις επιθυμίες του δωρητή και είναι υπεύθυνος για θέματα συμμόρφωσης. Επίσης υπογράφει εκ μέρους του Ε.Ε.Ι. τη συμφωνία, όπως αυτή έχει συνταχθεί από το Development   Officeσε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και αποτυπώνει τη χρόνια στήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών όπως αυτή η πρόθεση έχει εκφρασθεί από τον δωρητή.

21.3 Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Υποτροφιών : ΚΕΙΜΕΝΑ…

21.4 Διεύθυνση Υποτροφιών Οικονομικής στήριξης : ΚΕΙΜΕΝΑ

22.  Θεώρηση Πολιτικής : Η παρούσα Πολιτική συντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2022 από το Development   Officeκαι επικυρώθηκε από τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση του Προγράμματος Υποτροφιών. Δίδεται σε κάθε υπότροφο μετά την απονομή της υποτροφίας, ως παράρτημα του εντύπου ( manual) για τις υποτροφίες, το οποίο λαμβάνει. Οιαδήποτε επικαιροποίησή της θα φέρει ημερομηνία και θα γνωστοποιηθεί στους υποτρόφους.[1]  Κατηγορίες υποτροφιών: α) Οικονομικής στήριξης, β) οικονομικής στήριξης/έκτακτης ανάγκης, γ) υποτροφίες οικονομικής ανάγκης και αριστείας, δ) υποτροφίες αριστείας, ε) υποτροφίες ειδικού ενδιαφέροντος, στ) υποτροφίες θερινών προγραμμάτων στο εξωτερικό, ζ) τιμητικές υποτροφίες.

[2]  Δήλωση  Αποστολής Κολλεγίου  Αθηνών: Αποστολή του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι να λειτουργήσει ως φάρος εκπαίδευσης στην Ελληνική κοινωνία, διαμορφώνοντας υπεύθυνους πολίτες του κόσμου και μελλοντικούς ηγέτες, με βάση την Ελληνική πνευματική κληρονομιά και τις φιλελεύθερες αξίες της Αμερικής και της Ευρώπης. Στοχεύουμε στην ουσιαστική παιδεία, παρέχοντας σε κάθε άτομο την ευκαιρία να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και να πραγματώσει τα προσωπικά του οράματα. Φιλοδοξούμε επίσης να καλλιεργήσουμε σε κάθε μαθητή τις έννοιες του αυτοσεβασμού και του σεβασμού των άλλων, να αναπτύξουμε το αίσθημα του καθήκοντος προς την κοινωνία και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη ύψιστων ηθικών αρχών. Επιδίωξή μας είναι οι απόφοιτοι του Κολλεγίου, μέσω της ακαδημαϊκής αριστείας και της κριτικής σκέψης, να διακρίνονται από δημιουργικότητα, διάθεση συνεργασίας και διερευνητικό πνεύμα

[3] Κατόπιν συγκατάθεσης του υποτρόφου